Policy om sexarbeid: Mennesker foran moralisme

Policy om sexarbeid: Mennesker foran moralisme

Sex og Politikk vedtok denne uken et nytt grunndokument om sexarbeid. I sitt arbeid med teksten har foreningen lagt spesielt vekt på menneskerettsperspektivet.

Allerede for fire år siden bestemte medlemmene i Sex og Politikk at man skulle ta et standpunkt om tematikken, blant annet etter forslag fra foreningens ungdomsorganisasjon.

Pion, sexarbeidernes interesseorganisasjon og Kvinnefronten satt på det tidspunktet begge i styret, som var et godt utgangspunkt for en kunnskapsbasert prosess rundt temaet.

Sex og Politikk er den norske avdelinga av den internasjonale organisasjonen IPPF, som i november 2022 vedtok en helthetlig politikk på sexarbeid.

I Norge kom Straffelovrådets forslag til endringer av straffelovens kapitel om seksuallovbrudd, som inkluderte forslag om å fjerne forbud av kjøp av seksuelle tjenester.

Disse to forslagene bidro til en intensivering av Sex og Politikks arbeid med sitt grunndokument eller policy på området.

Det ble utarbeidet et forslag som ble diskutert to medlemsmøter, som ble fulgt av en runde med skriftlige innspill fra medlemmene.

Utfra disse innspillene, ble et endelig forslag lagt fram på årsmøtet.

På årsmøtet lot man debatten gå fritt og godt over den tilmålte tiden fordi man ønsket å utforske alle muligheter for å skape en konsensus om en samlende tekst.

Sex og Politikks nye politiske dokument tar utgangspunkt i menneskerettigheter og seksuell selvbestemmelse. Vedtaket førte dessverre til at Kvinnefronten meldte seg ut av foreningen, men både Sex og Politikk og Kvinnefronten er enige om å fortsette det gode samarbeidet, blant annet innenfor abort og arbeidet for en ny samtykkelov.

Hovedpunktene i grunndokumentet slår fast at Sex og Politikk for:

● Å styrke seksualitetsundervisning og opplysningsarbeid, og iverksette flere tiltak for å styrke kroppslig autonomi og seksuell selvbestemmelse, og forebygge farlige holdninger, skadelige stereotypier og maktstrukturer i samfunnet.

● At sexarbeidere skal ha muligheten til å organisere seg fritt uten å utsettes for diskriminering. Sexarbeidere og sexarbeideres fagforeninger og interesseorganisasjoner skal involveres og lyttes til i viktige beslutningsprosesser som gjelder dem selv.

● At alle mennesker som utfører sexarbeid skal gjøre dette av egen fri vilje, under trygge forhold, med muligheten til å fortsette eller slutte med sexarbeid når og hvis de ønsker det.

● At Norge internasjonalt støtter opp om punktene ovenfor ved å aktivt inkluderer sexarbeideres organisasjoner som mulig samarbeidspartner og støttespillere.

● At enhver form for utnyttelse, overgrep og menneskehandel forebygges og straffeforfølges.

● At det iverksettes tiltak for bekjempelse av diskriminering, ulikhet og andre faktorer som kan føre til at enkelte presses inn i sexarbeid mot sin vilje.

● At menneskerettighetene står i sentrum for alle lands arbeid med sexarbeid. Tiltak for å motarbeide de skadelige sidene ved salg av sex alltid må være i tråd med den enkeltes menneskerettigheter. Dette inkluderer avkriminalisering av alle deler av sexarbeid.