Varslingsplakat for Sex og Politikk

Varslingsplakat for Sex og Politikk

Det er viktig for Sex og Politikk å være en trygg organisasjon.

Sex og Politikk (SoP) er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Derfor er det viktig at foreningen er en trygg organisasjon. En trygg organisasjon for alle deltakere på aktiviteter og arrangementer, og for alle som er tillitsvalgte, ansatte eller bidrar frivillig til organisasjonen.

Disse retningslinjene har som mål å skape trygge rammer for alle i SoP, i all aktivitet i regi av SoP og i møte med samarbeidspartnere.

Det er viktig for oss at du sier ifra dersom du eller andre opplever noe som ikke er greit, slik at vi får muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen.

Hva er et varsel?

Et varsel er å melde ifra om bekymringsverdige forhold. Det kan være å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlige. Ved mistanke eller tvil om straffbare forhold skal politiet kontaktes.

Hvem kan varsle?

Alle har rett til å varsle, både medlemmer, tillitsvalgte, ansatte, honorerte og gjester, samt andre som har informasjon om kritikkverdige forhold i Sex og Politikk. Tillitsvalgte og ansatte har plikt til å melde ifra dersom de ser eller opplever bekymringsverdige forhold i organisasjonen.

Hva kan jeg varsle om?

Du kan varsle om noe du selv har opplevd, noe som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller noe du har sett som du mener ikke er greit eller som er ulovlig.

Du har mulighet til å varsle både om ting du ser på som veldig alvorlig og om ting som ikke nødvendigvis er så farlig men du tenker er greit at Sex og Politikk som ansvarlig vet om.

Eksempler på kritikkverdige forhold:

  • Brudd på Sex og Politikks etiske retningslinjer
  • Lovbrudd
  • Mobbing, seksuell trakassering og overgrep
  • Diskriminering og rasisme
  • Økonomisk mislighold og korrupsjon

Når kan jeg varsle?

Du har alltid mulighet til å varsle. Dersom du er bekymret eller i tvil bør du si ifra slik at situasjonen kan oppklares. Det er lav terskel for å varsle og alle henvendelser blir tatt på alvor.

Hvordan varsler jeg?

Du kan varsle både skriftlig og muntlig til daglig leder, eller styreleder om varselet skulle gjelde daglig leder. Du kan sende e-post, melding, brev, ringe, bruke skjemaet på denne siden eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. Meld fra på den måten du er mest komfortabel med. Dersom du synes det er vanskelig å si ifra på egenhånd må du gjerne be om hjelp til å varsle fra en du stoler på, for eksempel nærmeste leder eller tillitsvalgt i din forening.

Kontaktinfo:

Daglig leder, Tor Hugne
E-post: torhugne@sexogpolitikk.no
Telefon: +47 48 84 27 71

Styreleder, Jon Lomøy
E-post: jlomoy@gmail.com
Telefon: +47 975 44 072

Den som varsler oppfordres til å informere om:

● Hva det varsles om, hvor og når det skjedde og hvem som er involvert. Beskriv det som har skjedd så nøye du kan.

● Andre som eventuelt er informert i saken. Dersom du har forslag til tiltak og hensyn som bør ivaretas kan du gjerne informere om det.

Hva skjer når jeg har varslet?

Varsel og varslere i Sex og Politikk vil alltid bli tatt på alvor.

Det er Varslingsutvalget, beskrevet i Sex og Politikks varslingsrutiner, som er ansvarlig for å håndtere varslingssaker. Utvalgets første oppgave vil være å få klarhet i hva som har skjedd. Som regel blir du kontaktet kort tid etter du har sendt inn varselet for en samtale.

Utvalget vil dermed ta kontakt med den eller de du har varslet om og andre som kan vite om saken, med mindre spesielle hensyn tilsier annet.

Etter å ha fått så mye informasjon om saken som mulig, vil varslingsutvalget avgjøre om det som har skjedd er et brudd på de etiske retningslinjene og hvilke reaksjoner det eventuelt vil få for den eller de som har brutt retningslinjene.

Mens saken håndteres vil Varslingsutvalget til enhver tid holde deg oppdatert på hva som skjer. Du som varsler skal ivaretas så godt som mulig gjennom hele prosessen.

Varslingssaker vil alltid bli behandlet fortrolig og av så få som mulig. Om varselet gjelder daglig leder, styreleder eller et annet medlem av Varslingsutvalget vil vedkommende fjernes fra saksgangen. Enhver saksbehandler vil signere en taushetserklæring.

Her finner du våre retningslinjer og dokumenter på varsling:

Etiske retningslinjer

Varslingsrutiner