Ord og begrep

Ord og begrep

Alle fagområder har sine ord og uttrykk som det kan være greit å ha en viss oversikt over. Her er en liste over forkortelser og begrep innenfor våre fagområder.

Vær så god, gå på «oppdagelsesferd» i vår fag-verden der fokus er seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt. Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema dersom det er ord eller uttrykk innenfor våre fagområder du vil ha nærmere forklaring på.

Hva er…

Countdown 2030 Europe er et samarbeid mellom 15 europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner som driver politisk påvirkning med mål om økte politiske forpliktelser og økonomiske støtte til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Dette er en norsk forkortelse for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Forkortelse for «Gender based violence», på norsk kjønnsbasert vold. Vold som utøves mot noen på grunn av deres faktiske eller antatte kjønn, kjønnsidentitet eller seksuelle orientering.

Forkortelse for «Sexual and gender based violence», på norsk seksuell og kjønnsbasert vold. Det samme som GBV, men med et særskilt fokus på seksuell vold, slik som voldtekt og seksuell trakassering.

Forkortelse for United Nations Commission on Population and Development (CPD), på norsk FNs befolkningskommisjon. Kommisjonen er blant de viktigste arenaene i FN for å samles om tematikk som angår seksuelle rettigheter, inkludert å følge opp handlingsprogrammet FNs medlemsland ble enige om under den Internasjonale konferansen for befolkning og utvikling i Kairo (ICPD) i 1994. Kommisjonen møtes hver vår i New York.

Forkortelse for United Nations Commission on the Status of Women (CSW), på norsk FNs Kvinnekommisjon.  Kommisjonen er blant de viktigste arenaene i FN for å samles om tematikk som angår kvinners rettigheter. Hvert år møtes representanter for medlemsstatene for å evaluere arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling, sette globale standarder og vedta politikk for å fremme kvinners rettigheter på verdensbasis. Kommisjonen møtes hver vår i New York.

Forkortelse for “Sexual orientation, gender identity, gender expression (and sex characteristics)”. 

På norsk oversettes SOGIESC til SKKK (seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika).

Forkortelse for The UN General Assembly (UNGA), på norsk FNs generalforsamling. FNs generalforsamling er sammen med Sikkerhetsrådet det mest sentrale hovedorganet i FN.

Generalforsamlingen er det eneste hovedorganet der alle medlemsstatene har lik representasjon. Generalforsamlingen møtes hver høst i FNs hovedkvarter i New York.

Forkortelse for Universal Health Coverage, på norsk universell helsedekning.

Universell helsedekning vil si at alle, overalt, har tilgang til rimelige helsetjenester av høy kvalitet.

Menneskerettighetsrådet er FNs øverste organ i menneskerettighetsspørsmål, og er direkte underlagt FNs generalforsamling.

Rådet kan diskutere menneskerettighetsbrudd i alle land. I tillegg har rådet tematiske diskusjoner, og gjennomfører jevnlige gjennomganger av menneskerettighetssituasjonen i alle land i verden. Denne gjennomgangen kalles Universal Periodic Review (UPR), og 48 land blir vurdert hvert år.

Lhbtiq er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og queerpersoner/skeive.

Forkortelse for «Female genitale mutilation», på norsk kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse. Innebærer å fjerne deler av eller hele klitorishode, indre og/eller ytre kjønnslepper uten medisinsk grunn.

Sametinget (nordsamisk: Sámediggi, lulesamisk: Sámedigge, sørsamisk: Saemiedigkie, skoltesamisk: Sääʹmteʹǧǧ, pitesamisk: Sámedigge, umesamisk: Sámiediggie) er en nasjonal, representativ folkevalgt forsamling for samer i Norge. Sametinget styres til daglig av Sametingsrådet, som ledes av sametingspresidenten.  Sametinget arbeider for utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Treårig nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Sex og Politikk, FRI og Likestillingssenteret og Likestillingssenteret KUN (Kvinneuniversitetet Nord). Målet er styrke kompetansen og fjerne tabuer om eldre og seksuell helse gjennom opplysningsvirksomhet, internettside og arrangementer. Seksuell helse er viktig for en sunn og god aldring.

Forkortelse for seksuelle rettigheter og menneskerettigheter. Dette betyr rettigheten til bestemme over egen kropp og seksualitet som er en grunnleggende menneskerettighet. 

Et uformelt nettverk av stortingspolitikere som følger både nasjonale og internasjonale prosesser for å ytterligere styrke SRHR-arbeidet. Sex og Politikk er sekretariat for nettverket og arbeidet er forankret i Kairoerklæringen fra 1994.

Verdens helseorganisasjon er FNs organisasjon som kobler nasjoner, partnere og mennesker for å fremme helse og trygghet, med fokus på de mest sårbare. De jobber for at alle – over alt – kan få bedre helse.

Forum for utvikling og miljø består av rundt 60 norske organisasjoner og er et religiøst og partipolitisk uavhengig nettverk. ForUMs visjon er en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne.

UNFPA er FNs organisasjon for seksuell og reproduktiv helse. De jobber for en verden der alle graviditeter er ønskede, hver fødsel er trygg og at alle unge mennesker oppnår sitt potensiale.

Kvinnebevegelsen nedsatte i 2023 sitt eget abortutvalg for å tilføre viktige perspektiver knyttet til selvbestemt abort i den norske abortdebatten.

Prevensjon som kan brukes kort tid etter ubeskyttet samleie. Dette reduserer sannsynlighet for graviditet. Det kan være en tablett eller innsetting av kobberspiral.

Når en person er blitt gravid uten ønske om få barn.