Hva er seksuelle rettigheter?

Hva er seksuelle rettigheter?

Sex og Politikk jobber med det vi kaller SRHR, altså seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Her er litt mer om hva vi mener med begrepet.

Alle mennesker skal ha mulighet til å å nyte egen seksualitet og til fritt å kunne velge hvorvidt de vil sette barn til verden.

God helse og muligheten til fritt å uttrykke sin egen seksualitet er vesentlig for mennesker, og fremmer deres evne til å delta i økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske arenaer.  Seksualitet er en viktig del av det å være menneske, enten en person velger å være seksuelt aktiv eller ikke. Ordet reproduktiv handler om menneskers evne og mulighet til å få barn.

Seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR) er en del av menneskerettighetene. Helt sentralt står ikke-diskriminering. Det betyr at ingen skal forskjellsbehandles på grunn av seksualitet, alder eller kjønn. Og det er myndigheters ansvar å respekter, beskytte og oppfylle seksuelle rettigheter for alle. Rettigheter og vern for mennesker under 18 år et ikke alltid de samme som for voksne. Barn og mindreåriges beste skal alltid sikres, og det skal tas hensyn til at deres evne til å ta egne valg stadig utvikles.

SRHR handler om viktigheten av helhetlig seksualitetsundervisning, alles rett til å være den de er uten å være redd for mobbing eller hatkriminalitet, å elske den en vil, få god oppfølging under svangerskap og fødsel, ha tilgang på prevensjon, ha tilgang på trygg abort ved uønsket graviditet og mer. SRHR skal beskytte mot overgrep og seksuell, kjønnsbasert vold.

Seksuelle og reproduktive rettigheter sikres av en rekke menneskerettigheter:

  • Ikke-diskriminering og rett til likestilling
  • Rett til utdanning og informasjon
  • Rett til helse
  • Rett til deltakelse
  • Rett til liv og personlig sikkerhet, frihet og kroppslig integritet
  • Rett til privatliv
  • Rett til personlig autonomi
  • Rett til tankefrihet, meningsfrihet, uttrykksfrihet og forsamlings- og organisasjonsfrihet