Etiske retningslinjer og verdier

Etiske retningslinjer og verdier

Disse retningslinjene og reglene forventes det at medarbeidere i Sex og Politikk retter seg etter.

Innledning

Sex og Politikks etiske retningslinjer og verdier skal danne grunnlaget for Sex og Politikk (SoP)s handlinger overfor alle SoP kommer i kontakt med både internt og eksternt.

Målsettingen med retningslinjene er å øke bevisstheten til alle som representerer SoP, både ansatte, styret og frivillige, når det gjelder etikk og verdier. Dette er en forutsetning for at publikum, samarbeidsorganer og medlemmer skal ha tillit til organisasjonen. De etiske retningslinjene er av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler.

SoPs grunnleggende verdier:

 • SoP er en ideell organisasjon som arbeider for å sikre seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for alle, herunder trygge og lovlige aborter, og anerkjenner ethvert menneskers rett til å realisere sin seksualitet Foreningen er en frittstående, ikke-kommersiell organisasjon, drevet av medlemmer på frivillig basis. Foreningen er uten partipolitisk eller religiøs tilknytning.
 • Foreningen skal i sitt arbeid ikke diskriminere på grunnlag av kjønn, rase, etnisk opprinnelse, trosbekjennelse, politisk tilhørighet, funksjonshemming, seksuell orientering, sivil- og sosial status og/eller alder.

De etiske retningslinjer er bygget opp rundt:

 • Lojalitet – hvor forholdet til foreningens visjoner og målsettinger er viktig.
 • Åpenhet – med fokus på offentlighet, opplysningsplikt, ansattes ytringsfrihet og varsling.
 • Tillit – gjelder forholdet til habilitet, ekstraerverv og bierverv, overgang til annen virksomhet, håndtering av sensitiv informasjon, tilbud om og mottak av gaver og andre fordeler.

Sex og Politikk som organisasjon:

 • SoP skal være et miljø der ansatte, tillitsvalgte, aktivister, medlemmer og medlemsorganisasjoner føler seg inkludert, hørt og informert.
 • SoP skal arbeide for at alle ledd i organisasjonen er engasjerte og motiverte.
 • SoP skal tilstrebe at alt arbeid holder høy faglig kvalitet, og at det til enhver tid er nødvendig kompetanse i organisasjonen.
 • SoP skal være tydelig når det gjelder alle sine interessenter.
 • Virksomheten skal være åpen for innsyn.

Medlemmene:

Medlemmene skal gjennom SoPs årsmøte ha den overordnede styringen med organisasjonen.

Ansatte og tillitsvalgte:

 • SoPs ansatte og tillitsvalgte skal praktisere og etterleve organisasjonens verdier i sitt arbeide.
 • SoP skal søke å ta godt vare på sine ansatte og tillitsvalgte.
 • SoP skal tilstrebe at ansatte har mulighet til faglig og personlig utvikling.
 • SoP skal gi sine tillitsvalgte gode muligheter til å utøve sine funksjoner og verv.
 • Sex og Politikks forhold til samarbeidspartnere og målgruppe:
 • SoP skal etterstrebe et godt samarbeid med samarbeidspartnere.
 • SoP skal etterstrebe likeverdig partnerskap med alle samarbeidspartnere.
 • SoP skal i alt sitt arbeid bekjempe alle former for korrupsjon og forventer at andre gjør det samme.

Sex og Politikks forhold til bidragsytere:

 • Bidragsytere og riksrevisjonen skal ha full innsynsrett i all dokumentasjon knyttet til SoPs virksomhet.
 • SoP skal sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, og at organisasjonen drives i samsvar med gjeldende lover og regler.
 • SoP skal ha systemer og prosedyrer som sikrer forsvarlig forvaltning av midler og bevilgninger.
 • SoP skal være kostnadseffektiv og sikre mest og best mulig aktivitet for de bevilgede midlene.

Sex og Politikk som samfunnsaktør:

 • Gjennom å mobilisere medlemmer til solidaritet, samfunnsansvar og deltagelse skal SoP bidra til forbedret seksuell helse og rettigheter nasjonalt og internasjonalt.
 • SoP skal gjennom informasjon og påvirkningsarbeid bidra til refleksjon, engasjement, bevisstgjøring og økt forståelse for seksuell helses betydning for menneskets trivsel og rettigheter, samt betydningen seksuell helse og rettigheter har for demokrati, økonomisk utvikling og likestilling lokalt og globalt.
 • Tillitsvalgte og ansatte skal hvert år fylle ut og undertegne ”Annual declaration of interests”.

Regler for oppførsel:

Innledning

SoPs regler for oppførsel er ment å skulle hjelpe ansatte og tillitsvalgte med å ta etiske beslutninger i sitt arbeid og privatliv når de representerer SoP. Reglene for oppførsel er et tillegg til og gjelder sammen med SoPs etiske retningslinjer.

SoPs ansatte og tillitsvalgte må etablere relasjoner og arbeidsmetoder som styrker tilliten til organisasjonen. Den ansatte og tillitsvalgte skal fremstå som gode representanter for SoPs verdier og målsettinger.

Alle ansatte og tillitsvalgte må være bevisst på at brudd på SoPs regler for oppførsel kan få alvorlige og negative konsekvenser for samarbeidspartnere.

Reglene er bindende for ansatte og tillitsvalgte når de opptrer som representanter for SoP.

På reiser som representant for SoP, gjelder reglene også på fritiden.

Alle ansatte og tillitsvalgte, inkludert konsulenter, har en viktig rolle og ansvar for å implementere og monitorere SoPs regler for oppførsel, og må forplikte seg til å følge reglene ved å signere dem.

Ved tvil og usikkerhet om en handling eller situasjon er et brudd på retningslinjene, eller i spesielle situasjoner der en mener at unntak må gjelde, skal saken tas opp med ledelsen (daglig leder eller styreleder) ved første anledning for avklaring og eventuelt godkjenning.

Brudd på regler for oppførsel kan få kontraktsmessige konsekvenser for den ansatte det gjelder. Den ansatte kan bli gitt skriftlig eller muntlig advarsel, den ansattes stillingsbeskrivelse eller stilling kan bli endret, eller den ansatte kan få avskjed eller oppsigelse avhengig av alvorlighetsgraden av saken og vilje til å ordne opp i saken.

Forpliktelser til å følge regler for oppførsel

SoPs visjon er å sikre seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for alle, herunder trygge og lovlige aborter, og anerkjenner ethvert menneskers rett til å realisere sin seksualitet.

I SoP møter vi ulike utfordringer og arbeidssituasjoner. Alle ansatte og tillitsvalgte har et personlig ansvar for at egen oppførsel er i overensstemmelse med SoPs visjon og formål.

 • Som representant for SoP vil jeg fremme SoPs visjon ved å bidra gjennom mitt arbeid.
 • Som representant for SoP vil jeg respektere og fremme grunnleggende menneskerettigheter og seksuelle rettigheter, herunder like rettigheter for alle kjønn.
 • Som representant for SoP vil jeg derfor handle i overensstemmelse med alle SoPs instrukser og direktiver, inkludert etiske retningslinjer og SoPs regler for oppførsel.

Oppførsel om representant for SoP:

 • Jeg vil følge lokale lover og regler. Dette inkluderer å kle meg på en måte som er passende for oppdraget.
 • Jeg vil bestrebe meg på å vise respekt for religiøs tro, sedvaner i lokale kulturer og forsøke å unngå oppførsel som ikke er akseptabel i en gitt kultur.
 • I de tilfeller hvor en tradisjon, skikk eller nasjonale lover går på tvers av standarder satt av FNs internasjonale menneskerettigheter, vil jeg følge standarden satt av FNs menneskerettigheter.
 • Jeg vil være oppmerksom på og ta hensyn til at jeg som SoP representant kan være i en maktsituasjon overfor våre samarbeidspartnere. Jeg vil ikke på noen måte misbruke slike maktsituasjoner.

Private interesser:

 • Jeg vil følge prinsippet om profesjonell saksbehandling og skille mellom private og arbeidsrelaterte forhold og engasjementer.
 • Jeg vil ikke ha forretningsmessige eller andre egne økonomiske interesser eller aktiviteter i de land der jeg opptrer som representant for SoP.
 • Ved tvil skal jeg informere og få forhåndstillatelse av overordnet ledelse i SoP.
 • Jeg vil ta fullstendig avstand fra økonomisk utroskap mot SoP, eller SoPs samarbeidsorganisasjoner.

Korrupsjon:

 • Som representant for SoP vil jeg ikke gi eller motta penger, gaver eller andre fordeler til/ fra en leder, representant eller ansatt hos en bidragsyter, partner, leverandør, kunde, offentlig etat eller noen annen institusjon som SoP har et forhold til.
 • I land hvor gaver som uttrykk for aktelse eller takknemlighet er knyttet til sedvane eller etikette kan dette være et unntak. I slike tilfeller skal jeg rapportere til overordnet leder og hvis mulig få forhåndsgodkjennelse.
 • Alle gaver jeg mottar fra andre enn SoP, i egenskap av tillitsvalgt eller ansatt i SoP, vil jeg rapportere til daglig leder ved første anledning.

Sikkerhet:

 • Som representant for SoP vil jeg ikke vise en oppførsel som kan sette meg selv eller andre i fare.
 • Min overordnede leder skal være informert om hvor jeg befinner meg i oppdrag eller på tjenestereise. Lokal permisjon/fri skal være forhåndsklarert.
 • Jeg vil avstå fra bruk av illegale stoffer. Jeg vil utvise forsiktighet i omgang med alkohol og andre berusende stoffer. Dette gjelder også i min fritid mens jeg er på oppdrag eller tjenestereise.

Seksuelle forhold:

 • Kjøp av seksuelle tjenester er forbudt. Det samme gjelder aksept av seksuelle tjenester i situasjoner med økonomiske og maktmessige skjevheter.
 • Seksuell omgang med barn (under 18 år) er ikke tillatt.
 • Jeg vil rapportere om tilfeller av seksuell trakassering, seksuelt misbruk og utnyttelse av annen person.
 • Jeg vil ikke bruke SoPs datamaskiner, telefoner eller annet teknisk utstyr til å se, laste ned, eller distribuere upassende materiale som for eksempel pornografi.

Opplysningsplikt:

 • Som representant for SoP forplikter jeg meg til å rapportere og anmelde brudd på lover og retningslinjer.
 • All oppførsel som strider med SoPs visjoner, mål og etiske retningslinjer er uakseptabel og skal ikke tåles, og som tillitsvalgt og ansatt har man en særlig plikt for å beskytte tredjepersons rettigheter.
 • Som representant for SoP forplikter jeg meg til å gjøre meg kjent med regler for varsling av kritikkverdige forhold i arbeidsmiljøloven.

Taushetsplikt:

 • Som representant for SoP forplikter jeg meg til å behandle med aktsomhet alle opplysninger jeg får kjennskap til i forbindelse med arbeid og tjenestereiser.
 • Jeg er klar over at jeg i mitt arbeid vil kunne få kjennskap til forhold som av hensyn til enkeltpersoner, institusjoner, offentlige eller andre interesser ikke må bli kjent for uvedkommende. Taushetsplikten gjelder også etter at jeg har sluttet i tjenesten.
 • Jeg bekrefter med dette at jeg har lest og forstått SoPs etiske retningslinjer. Jeg vil i mitt arbeid for SoP følge regler for oppførsel som fremkommer i dette skrivet og anerkjenner at dersom jeg opptrer i strid med disse, kan det få konsekvenser for mitt arbeidsforhold.

Dato og signatur: