Sex og Politikks varslingsrutiner

Sex og Politikks varslingsrutiner

Disse varslingsrutinene ble vedtatt av styret 22.02.2022.

Håndtering av varsler

Som tillitsvalgt eller ansatt i Sex og Politikk kan du oppleve at andre kommer til deg med et varsel, enten som tredjepart eller direkte. Det er derfor viktig at du er kjent med varslingsrutinene og hvordan du håndterer et eventuelt varsel.

Hva gjør jeg hvis jeg mottar varsler eller mistanke?

Under finner du en rekke punkter som skal veilede deg dersom noen kommer til deg med et varsel. Du kan når som helst kontakte daglig leder dersom du er usikker på hvordan en situasjon skal håndteres. Dersom daglig leder er omfattet av varselet eller mistanken kan du ta kontakt med styreleder.

1. Lytt nøye, bekreft det du har hørt med varsler og opptre rolig. Ta gjerne notater enten under samtalen (om det er naturlig) eller umiddelbart etterpå. Det kan være en sterk opplevelse å bli kjent med andres krenkelser. Det skal, hvis det er praktisk mulig, alltid være to til stede ved mottak av melding. Forsøk å opptre rolig.

2. Sikre om nødvendig situasjonen for den utsatt, og kontakt aldri den som anklages. Alle som fortelle om overgrep, skal ivaretas av den som får den første betroelsen inntil andre overtar. Gi trygghet, slik at den utsatte opplever å bli trodd.

3. Du er pliktig å informere videre til varslingsutvalget, og kan derfor ikke love å holde informasjon hemmelig. Du skal ikke gi informasjon videre til andre enn varslingsutvalget.

4. Kontakt daglig leder og informer om situasjonen umiddelbart eller så fort det lar seg gjøre. Daglig leder, sammen med varslingsutvalget, er ansvarlig for videre behandling av saken. Dersom saken gjelder daglig leder, kan de som har mottatt mistanke, melding eller anklage kontakte styreleder.

5. Dersom overgrep eller overskridelser avdekkes under en aktivitet eller arrangement; vurder om det behov for psykisk eller fysisk helsehjelp til den som er utsatt. Ved alvorlige fysiske overgrep bør man bistå den utsatte med besøk til nærmeste mottak for å sikre bevis.

Videre saksgang

Det vil alltid være flere personer som er berørt når det kommer en mistanke eller en anklage om vold, hatkriminalitet, grenseoverskridende atferd og/eller overgrep. Alle parter bør bli ivaretatt. Spesielt gjelder dette den utsatte og den anklagede. Hensynet til den utsatte vil ha forrang i fasen hvor saken undersøkes. Videre saksgang består av individuelle møter med de berørte partene for å få klarhet i hva som har skjedd, vurdering om forholdet skal politianmeldes og vurdering om forholdet skal få konsekvenser for den mistenkte.

1. Varsel mottas og undersøkes. Aller først skal varsleren og/eller den utsatte bli innkalt til et individuelt møte med varslingsutvalget for å forklare sin side av saken. Ved behov kan utvalget også ha møter med eventuelle vitner for å få klargjøring i saken. Til slutt skal den anklagde part bli innkalt til et møte hvor vedkommende vil få presentert anklagen og få muligheten til å gi tilsvar. Alle parter som er involvert har rett til å ta med seg en tillitsperson som kan støtte de og gi råd i saken under møtet. Det er viktig at alle de involverte partene får mulighet til å uttale seg og blir hørt på lik linje.

2. Når en anklaget part ikke ønsker å forklare seg for organisasjonen vil Varslingsutvalget kunne konkludere på bakgrunn av de fakta de har i saken. Når den utsatte ikke ønsker å forklare seg vil saken bli henlagt.

3. Sex og Politikk skal ikke etterforske, men få klarhet i om forholdet er et lovbrudd og om det skal anmeldes. I de fleste saker vil den utsatte få bestemme om vedkommende ønsker at forholdet anmeldes. I særs grove tilfeller må varslingsutvalget vurdere om forholdet skal anmeldes selv om den utsatt ikke ønsker dette, for at politiet skal kunne sette i gang en etterforskning.

4. Hvis forholdet som det blir varslet om politianmeldes vil, som hovedregel, ikke den som er mistenkt bli kontaktet før politiet er ferdig med sin etterforskning. Dette for å sikre bevis og at politiet får første samtale med involverte parter. Unntak fra dette er behov for å suspendere personer der vurderingen er at det er stor fare for gjentakelse.

5. Etter at politiet er ferdig med sin etterforskning vil organisasjonen avgjøre hva som er videre konsekvenser for den mistenkte. Det skal oppnevnes kontaktpersoner for den utsatte og for den anklagede.

6. Det kan oppnevnes ressurspersoner for andre involverte og det skal tilstrebes god informasjonsflyt til de deler av organisasjonen der det er nødvendig. Kontakt- og ressurspersonene kan ikke ha tilknytning til eller interesser i den aktuelle saken.

7. Dersom en part er uenig med Varslingsutvalgets konklusjon, kan det ankes til styret. Dette må skje innen én uke etter at parten fikk kjennskap til avgjørelsen. Ankesaker vil bli diskutert under samme taushetsplikt Varslingsutvalget fungerer under. Alle saksdokumenter vil bli fremlagt styret og de har da rett til å få kjennskap om alle saksforhold. Styrets avgjørelse er endelig.

8. Alle møter og all informasjon og kommunikasjon i saken skal dokumenteres skriftlig (dette inkluderer SMS-er, bilder, notater m.m.) mens saken pågår slik at utvalget har mest mulig informasjon og faktagrunnlag for å fatte et vedtak. Individuelle møter med varsler, vitner eller anklaget skal refereres og signeres i etterkant for å sikre at det er konsensus om hva som har blitt sagt under møtet.

Når tillitsvalgte er involvert

a. Suspensjon: En tillitsvalgt i Sex og Politikk som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig seksuell grenseoverskridende atferd, overgrep, hatkriminalitet, vold eller økonomisk utroskap vil som hovedregel bli suspendert fra verv og oppgaver, inntil saken er avklart med politi, rettsinstans og i organisasjonen. Suspensjon vil også gjelde deltakelse på arrangementer, representasjonsoppdrag og for anmeldt forhold utenfor Sex og Politikk. Suspensjonen vil stå inntil et nytt vedtak er fattet.

b. Tillitsvalgte som har begått alvorlige brudd på disse retningslinjene kan bli fratatt sine verv etter vedtak i varslingsutvalget. Varslingsutvalget kan ved vedtak nekte personer å delta på foreningens arrangementer. Vedtak fattet av Varslingsutvalget kan ankes til styret, som er siste klageinstans. Dersom en tillitsvalgt som har begått alvorlige brudd nekter å fratre sitt verv skal det fremmes mistillitsforslag i tråd med vedtektene.

Når deltagere er involvert på et arrangement

Hvis varslingsutvalget, eller tillitspersoner på arrangement, mottar et varsel skal de videre diskutere mulige sanksjoner. Hvis det konkluderes med at et

forhold er kritikkverdig kan følgende sanksjoner vurderes:

i. Muntlig eller skriftlig advarsel

ii. Fjerning av den anklagede part fra arrangementet

iii. Permanent utestengelse fra anklagde fra fremtidige arrangement i Sex og Politikk

Dersom noen varsler anonymt

Sex og Politikk tar imot alle bekymringsmeldinger og varsler men presiserer at dersom det varsles anonymt eller varsler ikke ønsker å være navngitt part i sak, så vil det likevel ha noen konsekvenser for saksbehandlingen, ettersom saksbehandlerne ikke kan legge frem saken i sin helhet for personen det varsles om. Det betyr at det kan være krevende å undersøke saken videre og vanskeligere å gi reaksjoner på det som har skjedd. Anklagedes mulighet til kontradiksjon må alltid være til stede.

Retningslinjer dersom den anklagede er ansatt i Sex og Politikk

Når en ansatt er mistenkt/anklaget/anmeldt er det arbeidsgiver ved daglig leder som håndterer saken i tråd med de arbeidsrettslige reglene på området.

Retningslinjer dersom den anklagede er medlem i Varslingsutvalget

Dersom anklagen gjelder daglig leder, styreleder eller et annet medlem i Varslingsutvalget, eller en av de har betydelige interesser i saken eller på en annen måte er involvert, skal deres plass i Varslingsutvalget erstattes. Hvem som trer inn ved behov vurderes etter utvalgets oppbygging er besluttet.