Sex og Politikk om sexarbeid

Sex og Politikk om sexarbeid

Sex og Politikks grunndokument om sexarbeid ble vedtatt på årsmøtet 30. mai 2023.

Menneskerettigheter som grunnprinsipp

Sex og Politikk jobber for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) med et rettighetsperspektiv. Menneskerettighetene, deriblant de seksuelle rettighetene, er ledende for vårt arbeid. Kjernen i de seksuelle rettighetene er kroppslig autonomi og seksuell selvbestemmelsesrett. De seksuelle rettighetene inngår som en integrert del av en rekke av de mest sentrale menneskerettighetene, deriblant retten til liv, bevegelsesfrihet, arbeid, familieliv, helse, utdannelse, tankefrihet, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og frihet fra tortur, vold og diskriminering. Dette politiske dokumentet baserer seg i stor grad på rapporter og policy-dokumenter fra International Planned Parenthood Federation (IPPF), Amnesty International, WHO og andre FN-organ.

Definisjon av sexarbeid

Sex og Politikk definerer sexarbeid som kjøp og salg av seksuelle tjenester mellom samtykkende voksne mennesker. I sexarbeid gjelder kravet om samtykke på to nivåer: i valget om å jobbe med salg av seksuelle tjenester, og i kravet om at kunder respekterer den enkeltes sexarbeiders individuelle grenser. Dersom det første nivået av samtykke ikke foreligger eller trekkes tilbake, er det ikke snakk om sexarbeid, men tvang, frihetsberøvelse eller menneskehandel. Dersom det andre nivået av samtykke ikke foreligger eller trekkes tilbake, er det snakk om seksuelle overgrep eller vold. Enhver form for kjøp og salg av sex hvor barn er involvert er å anse som overgrep, uavhengig av samtykke.

Sexarbeideres organisasjonsfrihet og påvirkningsmulighet

Parten som selger sex, er den sårbare aktøren i sexarbeid. I arbeidet med å sikre menneskerettighetene til sexarbeidere, er det derfor viktig å lytte til sexarbeiderne selv. Sexarbeidere må ha adgang til å organisere seg fritt på lik linje med alle andre, og det bør legges til rette for at de aktivt involveres i viktige beslutningsprosesser som gjelder deres arbeidsforhold, helse, sosiale og juridiske status.

Makt, samfunnsstrukturer og diskriminering – samtykke til sexarbeid

Sexarbeidere er mangfoldige, og det er ulike begrunnelser for hvorfor den enkelte går inn i sexarbeid. For noen handler det om preferanse, begrunnet i for eksempel kontroll av egen økonomi og arbeidstid. For mange er sexarbeid en av få tilgjengelige alternativer til å livnære seg. Mennesker som opplever ulike former for diskriminering og marginalisering på grunn av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, rase, kaste, etnisitet, urfolksidentitet, funksjonsnedsettelse, migrasjonsstatus eller annet, er ofte overrepresenterte i sexarbeid. Sex og Politikk mener det er svært viktig å bekjempe fattigdom, strukturell ulikhet, diskriminering og andre faktorer som kan bidra til at mennesker går inn i sexarbeid fordi de ikke har andre alternativer.

Også den som tar et valg blant få muligheter skal anerkjennes som et rasjonelt handlende menneske. At man står med begrensede valgmuligheter som følge av marginalisering og diskriminering, kan ikke være et argument for umyndiggjøring og fratakelse av den kroppslige og seksuelle selvbestemmelsesretten. Slik umyndiggjøring vil ofte medføre ytterligere marginalisering.

Mange sexarbeidere opplever brudd på sine rettigheter som en direkte følge av sitt yrke gjennom straffeforfølgelse, sensur, fordømmelse, myndighetstap, manglende beskyttelse mot vold og overgrep, maktmisbruk fra offentlige myndigheter, sosiale sanksjoner og manglende tilgang på helsetjenester.

Tiltak for å motarbeide mangel på valgmuligheter for sexarbeidere må være i tråd med menneskerettighetene. Dette betyr at man både må bekjempe bakenforliggende faktorer som kan påvirke den enkeltes samtykke til å begynne eller fortsette med sexarbeid, og samtidig sørge for å ivareta menneskerettighetene til den enkelte sexarbeider. Det er også viktig å styrke satsinger for å tilrettelegge for at mennesker som ønsker å forlate sexarbeid har muligheten til å gjøre dette.

Bekjempelse av vold, overgrep og skadelige holdninger

Sexarbeideres utsatthet for vold er både relatert til strukturelle og individuelle faktorer, og volden utøves av både statlige og private aktører. Retten til å beskyttes mot vold og overgrep er grunnleggende rettigheter, og må være ledende for all regulering knyttet til sexarbeid. Tiltak knyttet til bekjempelse av overgrepskultur må også rettes mot nåværende og fremtidige sexkjøpere. At politi og hjelpetiltak for øvrig jobber med og for sexarbeidernes trygghet er sentralt. Utbredelse av sexkjøp kan ha negative konsekvenser for samfunnet, og bidra til skadelige holdninger med konsekvenser utover det enkelte kjøp, knyttet til blant annet kjønn, klasse og makt i seksuelle relasjoner.

Sex og Politikk mener derfor at det må jobbes aktivt for å forebygge både salg og kjøp av sex. Det er i denne sammenheng nødvendig med en kunnskapsbasert tilnærming hvor menneskerettighetene står i sentrum. Forebyggende tiltak som holdningsendrende arbeid og helhetlig seksualitetsundervisning kan være viktig i så henseende. Det er i dag ikke tydelige nok holdepunkter for at kriminalisering i seg selv fører til et mindre marked, men vi vet at det går på bekostning av den enkelte sexarbeiders menneskerettigheter. Dette er avgjørende for Sex og Politikk sitt ståsted.

Norge og verden

Sexarbeid reguleres ulikt i ulike land. Norge følger per i dag den «Nordiske modellen» hvor sexkjøp og organisering er kriminalisert, men ikke sexsalg. Amnesty International, IPPF og andre kritiserer Norge for å bryte internasjonale forpliktelser når man unnlater å bekjempe menneskerettighetsbrudd. UNAIDS og WHO tar til orde for avkriminalisering av sexarbeid for å sikre ivaretakelse av folkehelse og HIV-forebyggende arbeid.

I andre sammenhenger står Norge i fremste linje som forsvarere av marginaliserte og diskriminerte grupper. For sexarbeidere mener Sex og Politikk at «Den nordiske modellen» fører til det motsatte. Enhver form for kriminalisering av transaksjonen i et samtykkende sexkjøp vil gå hardt utover sexarbeiderens helse, velvære, rettssikkerhet og livskvalitet. Norge bør derfor aktivt støtte organisasjoner som arbeider for å styrke sexarbeidernes rettigheter og helse.

Sex og Politikk kjemper for

● Å styrke seksualitetsundervisning og opplysningsarbeid, og iverksette flere tiltak for å styrke kroppslig autonomi og seksuell selvbestemmelse, og forebygge farlige holdninger, skadelige stereotypier og maktstrukturer i samfunnet.

● At sexarbeidere skal ha muligheten til å organisere seg fritt uten å utsettes for diskriminering. Sexarbeidere og sexarbeideres fagforeninger og interesseorganisasjoner skal involveres og lyttes til i viktige beslutningsprosesser som gjelder dem selv.

● At alle mennesker som utfører sexarbeid skal gjøre dette av egen fri vilje, under trygge forhold, med muligheten til å fortsette eller slutte med sexarbeid når og hvis de ønsker det.

● At Norge internasjonalt støtter opp om punktene ovenfor ved å aktivt inkluderer sexarbeideres organisasjoner som mulig samarbeidspartner og støttespillere.

● At enhver form for utnyttelse, overgrep og menneskehandel forebygges og straffeforfølges.

● At det iverksettes tiltak for bekjempelse av diskriminering, ulikhet og andre faktorer som kan føre til at enkelte presses inn i sexarbeid mot sin vilje.

● At menneskerettighetene står i sentrum for alle lands arbeid med sexarbeid. Tiltak for å motarbeide de skadelige sidene ved salg av sex alltid må være i tråd med den enkeltes menneskerettigheter. Dette inkluderer avkriminalisering av alle deler av sexarbeid.