Verdens aidsdag 2016 – bryt tausheten!

Verdens aidsdag 2016 – bryt tausheten!

Dagen markeres over hele verden 1. desember, og ble iverksatt av UNAIDS – FNs organ til bekjempelse av hiv/aids i 1988. I dag er ansvaret for verdens aidsdag overlatt til en uavhengig organisasjon, The World AIDS Campaign (WAC).

Her i landet tar HivNorge initiativ for å koordinere arrangementene. Sammen med HivNorge og Changemaker arrangerte Sex og Politikk en fagdag med et internasjonalt og et nasjonalt fokus. Fremdeles er stigma og diskriminering et hinder for åpenhet og det å leve et godt liv som hiv-positiv.


Ett av fagdagens høydepunktene var tildeling av Plussprisen for 2016 til Johan N. Bruun


Bekjempelse av hiv internasjonalt

Markeringen fokuserte på bekjempelse av hiv internasjonalt og viktigheten av banebrytende forskning. Ved utgangen av 2015 levde 36,7 millioner mennesker i verden med hiv. Siden 2000 er det 38% færre som smittes og det er 36% færre som dør av aids i forhold til i 2006. Likevel er hiv et stort problem internasjonalt. Selv om rundt 18 millioner nå har tilgang på medisiner, regner man at rundt 20 millioner ikke får den medisinen de trenger. Blant annet ble 7500 unge kvinner smittet av hiv hver uke i 2015.

Sannsynligheten for at kvinner i alderen 15-25 blir smittet av hiv er dobbelt så stor som for menn i samme alder. Lederen for UNAIDS, Michel Sidibè uttalte under lanseringen av UNAIDS rapport «Get on the fast-track – the life-cycle approach to HIV», at unge jenter står foran en tre-dobbel trussel; de har høy risiko for smitte, det er få som tester seg og de opplever store utfordringer med tilgang til behandling. På den internasjonale AIDS-konferansen i Durban i juli, var det et sterkt fokus på kompleksiteten i hiv-pandemien. Det trengs derfor også et mangfold av tilnærminger og tiltak, fra lovendringer, bedre helsesystemer, spesielle tiltak for sårbare grupper og forskning til fortsatt finansiering.

Truls Wickholm
, fra Arbeiderpartiet og medlem av Stortingets SRHR-nettverk, har tidligere stilt spørsmål til Utenriksministeren om norsk støtte til to av aktørene som forsker på nye forebyggende produkter; IPM som utvikler en vaginal-ring for kvinner med et hiv-forebyggende virkestoff og IAVI som utvikler en hiv-vaksine. Utenriksminister Brende har svart at Norge ikke lenger vil gi økonomisk støtte til disse organisasjonene. Wickholm åpnet seminaret blant annet med å understreke at like muligheter er fundamentalt for å sikre bedre liv, bedre helse og en bedre økonomi, og minnet oss om at: «What we do now echos in eternity.»

Derek Bodell, presenterte International Partnership for Microbicides (IPM) forskning på en vaginal-ring som reduserer kvinners risiko for å bli smittet. En vaginal-ring vil kunne gi kvinner økt kontroll over egen helse. Forskningsresultatene anslår at ved riktig bruk vil denne gi 75% beskyttelse mot hiv-smitte. I tillegg forsker IPM nå på en ring med dobbel virkning, både hiv-forebygging og et prevensjonsmiddel mot graviditet. Det jobbes med å klargjøre slik at ringen kan bli tilgjengelig på markedet om få år. Bodell takket norske myndigheter for støtten til dette arbeidet over flere år. Han uttrykte at Norge har vært modige som våget å satse på dette forskningsprosjektet for over ti år siden, som vi i dag kan se noen av fruktene av.

Ardi Voets
, snakket om International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) sitt arbeid med å utvikle en vaksine mot hiv-smitte. En vaksine er et avgjørende virkemiddel for å nå målet om null nye hivsmittede. En slik vaksine er også et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål 3, som blant annet sier at aids skal være utryddet innen 2030. Hun takket også for Norges langvarige og viktige kjernestøtte til dette banebrytende arbeidet.

«Education4All» var Statssekretær Laila Bokharis slagord for dagen.

Statssekretær Laila Bokhari understreket at forebygging av Hiv må forsterkes hvis vi skal nå målet om å utrydde Aids epidemien innen 2030. Hun holdt en engasjert tale hvor hun understreket sammenhengen mellom helse og utdanning og at arbeidet hiv fremdeles er høyt på den norske agendaen. «Schools are also the most important arena for comprehensive sexuality education, which provides adolescents and young people with the knowledge and skills necessary to make conscious, healthy and respectful choices about relationships and sexuality.» Les hele talen hennes her.

Forsker Øyvind Eggen minnet om hvordan arbeidet med å forebygge hiv har vært en av vår tids største suksesser. Sigrun Møgedal, lege og tidligere norsk hiv/aids ambassadør, minnet om det samme. Historien om aids er endret fra «aids vil utrydde sivilisasjoner til la oss utrydde aids» . Norge har vært en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Samarbeidet mellom forskningsmiljøet, frivillige organisasjoner og myndighetene ble trukket frem som viktig av både Møgedal og Tore Godal. Godal er spesialrådgiver i Utenriksdepartementet og en av dem som har bidratt til å utvikle norsk innsats for helsebistand. Godal fremhevet mulighetene i de store helsesatsingene og at arbeidet for en hiv-vaksine er viktig, noe Norge har vist ved å støtte IAVI fra starten av. Møgedal understreket behovet for grasrotmobilisering og involvering av spesielt de som er mest utsatt for smitte. Hvis ikke risikerer man en «mismatch» mellom behov og innsats.

Like viktig er norske innbyggeres oppslutning om norsk bistand. I motsetning til de fleste andre land har norske myndigheter hatt mulighet til å koble kunnskap, engasjement og politisk vilje til prosjekter som vil kunne gi store ringvirkninger. Denne type prosjekter knyttes det også stor risiko til. Nettopp på grunn av befolkningens store oppslutning om bistanden, kan norske myndigheter satse på denne type bistandsprosjekter, understreket Eggen. Dette er også noe norske myndigheter bør gjøre fremover – vi må tørre å satse på utviklingsprosjekter som andre ikke støtter.

Se mer om hele programmet.