Vårt Land: Tilgang til prevensjon og trygge aborter ble borte over natten

Vårt Land: Tilgang til prevensjon og trygge aborter ble borte over natten

Kvinnehelse og seksuell reproduktiv helse har mistet livsviktige ressurser på grunn av korona. Det rammer de mest sårbare gruppene hardest.

Nicholas Wilkinson, Stortingsrepresentant (SV)

Tina Shagufta Munir Kornmo, Stortingsrepresentant (V)

Tor-Hugne Olsen, Daglig leder, Sex og Politikk

Innlegget ble først publisert på vårtland.no: https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2020/07/10/tilgang-til-prevensjon-og-trygge-aborter-ble-borte-over-natten/

11. juli er FNs internasjonale befolkningsdag. På denne dagen ønsker vi å rette fokus på verdens befolkning, fattigdom og reproduktiv helse. Herunder behovet for bedre familieplanlegging og økt tilgang til prevensjonsmidler. I år er det 30 år siden denne dagen første gang ble markert. Koronapandemien gjør årets markering ekstra viktig.

I oktober avsluttes det største internasjonale samarbeidet for økt prevensjonstilgang, Family Planning 2020. Norge må jobbe for videreføring av dette initiativet.

Stort press

Koronapandemien har ført til store negative konsekvenser for tilgang til prevensjonsmidler globalt. Dette påvirker ikke bare hver enkelt kvinnes rett og frihet til å bestemme over egen kropp og liv. Prevensjonstilgang er også en sentral forutsetning for bærekraftig utvikling. Derfor ber vi om at Norge må fortsette sine internasjonale forpliktelser til prevensjonstilgang.

I nesten alle land har helsevesenet vært under stort press som følge av koronapandemien. Store ressurser har blitt satt inn for å bekjempe pandemien. Dette har vært, og er, helt nødvendig, men ikke uten konsekvenser. Kvinnehelse og seksuell og reproduktiv helse har mistet livsviktige ressurser. Mange steder har tjenester og ressurser til prevensjon, svangerskap og trygge aborter blitt borte over natten.

Stengte klinikker

International Planned Parenthood Federation (IPPF) er verdens største ikke-statlige organisasjon som jobber med seksuell og reproduktiv helse. Rundt om i verden jobber IPPFs medlemsorganisasjoner med å tilby helsetilbud og familieplanlegging på lokale klinikker. I minst 64 land har IPPF måttet redusere eller stenge sine klinikktilbud på grunn av pandemien. Per 8. juni 2020 var 5.440 klinikker og mobile helsetilbud måttet stenge.

Også klinikkene som har holdt åpent, har opplevd lave besøkstall på grunn av frykt for smitte eller innskrenket mulighet til å oppsøke klinikkene som følge av portforbud og karanteneregler. Dette får store konsekvenser lokalt for tilgang til nødvendige helsetjenester, inkludert særlig prevensjonsmidler. De mest sårbare gruppene i samfunnet rammes hardest.

Utnytter pandemien

Pandemien har ført til stengte kondomfabrikker og forsinkelser i alle ledd av produksjonen av prevensjonsmidler. Det har vært produksjonsstopp på noen av de største fabrikkene i Asia, begrenset varetransport, mangel på råvarer og mindre distribusjon internt i land. Lagre har i perioder vært tomme for alt fra kondomer, p-piller og nødprevensjon til langtidsvirkende prevensjonsmidler som spiraler og implantater.

Også motstandere av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter har flere steder utnyttet pandemien til sin fordel. Gjennom å spre feilinformasjon, diskriminere sårbare grupper og blokkere samfunnsdebatter om seksuell helse, jobber de aktivt for å forsterke eller gjeninnføre tradisjonelle verdier. Eksempelvis har retten til selvbestemt abort blitt forsøkt innskrenket i land som Polen og USA under pandemien.

Veien er lang

I 2012 satte stater, sivilsamfunnsorganisasjoner og private aktører familieplanlegging på den globale dagsorden gjennom initiativet Family Planning 2020. Målet var å sikre 120 millioner flere kvinner og jenter tilgang til moderne prevensjonsmidler innen 2020, og at kvinner og jenter fritt skal kunne bestemme hvorvidt de vil ha barn og når og hvor mange barn de vil ha.

Foreløpige tall tyder på at vi er kommet litt over halvveis med å nå målet. Veien er med andre ord fortsatt lang. Det hjelper heller ikke at koronapandemien har bremset den positive utviklingen. Norge må fortsette å løfte fram bærekraftsmålene om likestilling og god helse og være en høyrøstet stemme for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i internasjonale fora. Vi må være på vakt overfor negative krefter som vil begrense kvinners frihet til å bestemme over egen kropp i Norge, så vel som i resten av verden.

Vi håper derfor at Norge bidrar til at målet til Family Planning 2020-initativet videreføres fram til 2030, slik at vi kan nå 120 millioner kvinner, og den norske forpliktelsen på 150 millioner kroner per år til prevensjonstilgang globalt opprettholdes eller øker i disse årene.