Uke 6 i Bergens Plan for seksuell helse, seksualundervisning og seksualitetsundervisning

Uke 6 i Bergens Plan for seksuell helse, seksualundervisning og seksualitetsundervisning

Etter et initiativ fra en tverrpolitisk gruppe ungdomspolitikere i Bergen bystyre i 2017, har Bergen kommune vedtatt en Plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning. I handlings- og økonomiplan 2019-2022 er det vedtatt 1,75 mill. kroner øremerket Plan for seksuell helse. I følge planen skal alle skolene i Bergen kommune bruke Uke 6 i seksualitetsundervisning.

«Sex og Politikk var en av kildene til ungdomspolitikerne i Bergen før deres initiativ i 2017. Bergen har nemlig i Sex og Politikks politiske påvirkningsarbeid blitt trukket fram som foregangskommune for Uke 6 og som et eksempel på ungdomspolitisk samarbeid som kan kopieres andre steder i landet. Vi er meget glade og stolte for at Uke 6, og dermed helhetlig seksualitetsundervisning, har fått en viktig plass i Bergens Plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning! Vi håper at flere kommuner i Norge blir inspirert av Bergensvedtaket og vedtar liknende planer.» Dette sier daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen.

Om Uke 6

Uke 6 er et alderstilpasset undervisningsmateriell som omhandler temaer som kropp, kjønn, identitet, følelser og seksualitet, og er direkte knyttet til relevante kompetansemål for grunnskolen fra 1. til 10. trinn. Øvelsene er klare til bruk og angir kompetansemål, tidsbruk, beskrivelse av gjennomføring og tips til underviseren. Undervisningsmateriellet er gratis tilgjengelig for nedlastning gjennom hele skoleåret på www.uke6.no, og finnes på bokmål, nynorsk og samisk.

Med økonomisk støtte fra blant annet Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Sametinget har Uke 6 i løpet av ti år vokst til å bli landets mest brukte opplegg for seksualitetsundervisningen, med over 40 prosent av norske grunnskoler registrert i forrige skoleår. Ni av ti av de som har brukt Uke 6 før vil anbefale materiellet til en kollega.

Uke 6 lages og tilbys av Sex og Politikk. Hvert år gjennomfører Sex og Politikk en kampanje i kalenderuke 6, hvor målet er å engasjere og inspirere skoler, helsetjenester og politikere til å jobbe for å styrke barn og unges tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning. Materiellet kan brukes hele året, selv om de fleste skolene lager et opplegg i uke 6.

Om Uke 6 i Bergens plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning

«For å oppnå en helhetlig seksualitetsundervisning som er i tråd med skolens danningsoppdrag, foreslår byrådet tiltak knyttet til både innhold, organisering og kompetanse. Det skal gjennomføres seksualitetsundervisning på alle hovedtrinn, og alle skolene skal bruke Uke 6 som er et gratis seksualitetsundervisningsmateriell for skolene utarbeidet av Sex og Politikk. Det må tilrettelegges for tverrfaglig samarbeid, og helsesykepleier skal involveres i planlegging og gjennomføring av undervisningen. Skolen oppfordres til også å bruke eksterne aktører, og skolen har ansvar for å samarbeide med skolehelsetjenesten for å tilrettelegge seksualitetsundervisningen for særlig utsatte grupper. Seksualitetsundervisningen skal knyttes til skolens arbeid med skolemiljø. Som en kvalitetssikring tas temaet seksualitetsundervisning inn i kvalitetsoppfølgingsmøtet i implementeringsperioden av planen. Byrådet foreslår også at Bergen kommune kjøper inn et refleksjonsgrunnlag for seksualitetsundervisning. Refleksjonsgrunnlaget skal være støttemateriell som skal gi skolens ansatte og skolehelsetjenesten kompetanse innenfor temaet seksualitetsundervisning. Samtidig skal det være et grunnlag for å skape felles holdninger og verdier som skal prege god praksis. Refleksjonsgrunnlaget skal gjennomgås på skolen annethvert år. I tillegg foreslås det at Bergen kommune kjøper inn en kompetansepakke i form av en kursrekke som blant annet skal inneholde en konkret innføring i bruk av Uke 6. Byrådet ønsker å sikre at flest mulig av det pedagogiske personalet får delta i kompetansehevingen. Helsesykepleier oppfordres også til å delta her.»

Les mer: