Strålende om sex og politikk fra Straffelovsrådet

Strålende om sex og politikk fra Straffelovsrådet

Straffelovsrådet presenterte denne uka sin utredning for endringer i straffelovens kapittel 26 som omhandler seksuallovbrudd til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Foreningen Sex og Politikk stiller seg positiv til Straffelovsrådets forslag om endringer i straffelovens kapittel om seksuallovbrudd.

Straffelovsrådet presenterte denne uka sin utredning for endringer i straffelovens kapittel 26 som omhandler seksuallovbrudd.

Sex og Politikk applauderer Straffelovrådets grunnprinsipp i utredninga om seksuell selvbestemmelse. Dette gjør utredninga mer sexpositiv og langt mindre moraliserende enn det som ofte kommer i forbindelse med vurderinger som inkluderer sex og seksualitet. Retten til kroppslig autonomi er grunntanken i alt arbeidet til Sex og Politikk.

Forslaget om reduksjon i seksuell lavalder er spennende i så måte. Vi håper debatten om de foreslåtte endringene i straffeloven vil føre til en samtidig satsing på å styrke barn og unges tilgang til seksualitetsundervisning. Vi vet at helhetlig seksualitetsundervisning kan være et viktig verktøy for seksuell selvbestemmelse, samt i det forebyggende og avdekkende arbeidet mot seksuelle krenkelser mot barn, og vi håper den kommende debatten også vil inkludere forebyggende tiltak.

Videre er Sex og Politikk positive til en styrking av vern mot seksuell utnyttelse av barn og unge. At forslaget eksplisitt nevner de alvorlige kortvarige og langvarige konsekvensene seksuelle krenkelser mot barn og unge kan ha, er et viktig signal til alle utsatte.

Vi er også glade for at Straffelovrådet tar til orde for en utvidelse av straffansvar ved voldtekt, som sammen med å fjerne minstestraff i seksuallovbruddskapitlet forhåpentligvis er grep som vil føre til flere skyldige blir straffet.

Utredningen er et stort skritt i riktig retning i kampen mot voldtekt og seksuell utnyttelse. Den grundige utredningen av passivitet i sammenheng med samtykke reflekterer igjen hvor tydelig selvbestemmelsesretten står i Straffelovrådets gjennomgang.

Sex og Politikk er videre positive til at sexarbeideres arbeidsvilkår og livssituasjon settes på dagsordenen, og at deres erfaringer har vært sentrale i vurderinga av hvilken lovgivning vi skal ha på feltet. Vi håper på og skal bidra til en nyansert debatt om hvordan vi best kan ivareta deres interesser. Utredningen konkluderer med at avkriminalisering av kjøp av sex er veien å gå, en vurdering vi tenker er interessant.

Sex og Politikk ønsker debatten rundt den nye utredningen velkommen, og vi ser frem til at seksuell selvbestemmelse vil stå høyt på dagsorden i Norge i 2023.