Statusrapport to år etter Nairobi Summit: Norges forpliktelser til SRHR

Statusrapport to år etter Nairobi Summit: Norges forpliktelser til SRHR

Det er to år siden verden møttes og inngikk de mest omfattende økonomiske forpliktelsene til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) noensinne. Sex og Politikk kartlegger status på løftene i ny rapport.

LES RAPPORTEN I SIN HELHET HER

Bakgrunn

12.-14. november 2019 ble 25-årsjubileet for den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling (ICPD) markert i Nairobi. Jubileet markerte at verdens land i 1994, på den store befolknings- og utviklingskonferansen i Kairo, en milepæl i arbeidet for SRHR. Handlingsplanen anerkjenner seksuell og reproduktiv helse og likestilling som menneskerettigheter og som viktige pilarer for bærekraftig utvikling. Særlig viktig er annerkjennelsen om at trygg abort er en menneskerettighet.

Jubileumskonferansen i 2019 i Nairobi (ICPD+25) samlet stater, FN-organisasjoner, privat sektor, sivilsamfunn og ungdomsnettverk for å bli enige om nye initiativer i arbeidet med implementeringen av ICPD-handlingsplanen. Deltakende aktører inngikk over 1200 økonomiske og politiske forpliktelser til SRHR, og Norges løfter var blant de mest omfattende.

Norske løfter til SRHR

Norges forpliktet seg til 9,6 milliarder kroner til SRHR i perioden 2020 – 2025, og 760 millioner kroner til eliminering av skadelige skikker i perioden 2020 – 2023. I tillegg til 1 milliard kroner for perioden 2019 – 2021 til beskyttelse mot seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV) og tilbud om seksuell og reproduktive helsetjenester i humanitære kriser. Norge forpliktet seg også til å øke andelen bilateral bistand med kvinners rettigheter og likestilling som hoved- eller delmål fra 33% til 50%.

Norge ligger bak skjema

Bistandsresultatene for 2020 viser at Norge ligger bak det som gjennomsnittlig årlig må bevilges for å nå hovedforpliktelsen på 9,6 milliarder kroner til SRHR for perioden 2020-2025.

I 2020 bevilget Norge 1 508 914 000 kroner til SRHR. Dette er en nedgang i penger til SRHR sammenliknet med de to foregående årene, fra 2019 er bevilgningene til SRHR redusert med i underkant av 100 millioner kroner. Nairobi-forpliktelsene ble inngått med virkning fra og med 2020 og en kunne derfor snarere ha forventet at den totale bevilgningen til SRHR skulle ha økt.

Ettersom bistandsresultatene for 2021 enda ikke er klare, er det er for tidlig å si noe om bevilgningene til SRHR i inneværende år, men så langt vet vi at det i statsbudsjettet for 2021 ble kuttet 85 millioner kroner i kjernestøtte til UNFPA, fra 538,6 millioner i forslag til statsbudsjett. Dermed kan det se ut til at Norge fremdeles vil ligge bak forpliktelsene ved utgangen av 2021.

FNs befolkningsfond og sivilt samfunn bør prioriteres

Støtte til FNs befolkningsfond (UNFPA), UNFPA Supplies og sivilt samfunn bør prioriteres fremover. UNFPA er den viktigste FN-organisasjonen som jobber med å styrke SRHR. Bevilgningene til UNFPAs grunnstøtte er nå foreslått økt i forslag til statsbudsjett 2022 etter det overraskende kuttet som kom i fjor. Dette er bra og bør ytterligere økes i lys av forpliktelsene og behovene. UNFPA Supplies er den viktigste distributøren av prevensjonsmidler til helseinstitusjoner og organisasjoner i lavinntektsland. Det er gledelig at bevilgningene til UNFA Supplies nå igjen øker, og vi ser fram til at nivået snart når gamle høyder på minimum 100 millioner årlig.

Sivilt samfunn er den andre hovedaktøren for levering av seksuelle og reproduktive helsetjenester, med International Planned Parenthood Federation (IPPF) som det globale ledestjerna. Sivilt samfunn er også viktig i ledelsen av kampen for seksuelle rettigheter der disse ikke beskyttes av staten. For lite av bevilgningene til SRHR kanaliseres i dag via sivilt samfunn og bør økes.

Norge må bli «champion» på seksuelle rettigheter

Norge ligger bak forpliktelsene fra Nairobi i 2019. Den nye regjeringa må kjenne sin besøkelsestid og prioritere trygg og lovlig abort, seksualitetsundervisning og kjønns- og seksualitetsmangfold i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.