Statsbudsjettet: Forventer ytterligere forbedringer fra den nye regjeringen

Statsbudsjettet: Forventer ytterligere forbedringer fra den nye regjeringen

Foreningen Sex og Politikk er fornøyd med at regjeringen fortsetter satsningen på seksuelle rettigheter i statsbudsjettet, men forventer ytterligere forbedringer fra Støre-regjeringen.

Internasjonalt

Sex og Politikk er godt fornøyd med en økning på 230 millioner til arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og at det framlagte statsbudsjettet legger opp til en økning til FNs befolkningsfond. Dette er midler som er særdeles viktige i lys av Covid-19 pandemiens konsekvenser for seksuelle rettigheter over hele verden. Økningen til FN-fondet kompenserer likevel ikke for Stortingets kutt i fjor.

Den varslede økningen i bistandsbudsjettet viser en ambisjon om å være en betydningsfull bidragsyter til SRHR. Med tanke på at dette budsjettet er framlagt av den avtroppende regjeringen tar Sex og Politikk det som en selvfølge at den påtroppende regjeringen både opprettholder og til og med øker innsatsen på dette området.

Nasjonalt

Sex og Politikk er positive til økningen i budsjettet til arbeidet for bedre seksuell helse hos befolkningen. Denne økningen burde ha vært større med tanke på viktigheten av god folkehelse, ikke minst når det gjelder seksualitetsundervisningen, som har vært et uttalt satsingsområde hos den sittende regjeringen.

Foreningen Sex og Politikk merker seg også kommentarene i budsjettet der man ønsker å se nærmere på den eldre lhbti-befolkningens levekår. At det i tillegg satses og settes av penger for å jobbe mot overgrep som skjer mot eldre på institusjoner, er også et viktig og godt tiltak viser en økende forståelse for viktigheten av voksne eldre sin seksuelle helse.

Seksualitetsundervisning

«Vi forventet en økning til seksualitetsundervisning, både nasjonalt og internasjonalt, ut fra behov og tidligere politiske løfter» uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Foreningen Sex og Politikk. «Spesielt internasjonalt har vi sett at barn og ungdom, særlig jenter, har lidd under pandemien, blant annet gjennom en kraftig økning av barneekteskap og tenåringsgraviditeter.»

Foreningen Sex og Politikk gratulerer med statsbudsjettet og ser frem til ytterligere forbedringer fra den nye regjeringen.