SRHR er grunnleggende for bærekraftig utvikling!

SRHR er grunnleggende for bærekraftig utvikling!

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er grunnleggende for bærekraftig utvikling understreket statssekretær Laila Bokhari da hun talte under årsmøteseminaret She Decides – en festtale eller reell handling? som Sex og Politikk arrangerte i samarbeid med FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål den 22. mai.

Seminaret viste bred enighet blant paneldeltagerne om viktigheten av å samarbeide, både mellom land, mellom FN-organisasjoner og med sivilsamfunn, og sørge for at seksuelle og reproduktive rettigheter og likestilling er del av all innsats for en bærekraftig utvikling. Vi er sterkere når vi står sammen, som direktøren i UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka understreket.

Likestilling er en forutsetning for å styrke SRHR

Seminaret fremhevet behovet for å se SRHR og likestilling i sammenheng. Mlambo-Ngcuka eksemplifiserte dette gjennom å vise til målet om økt tilgang til og bruk av prevensjonsmidler. For å få til dette er vi avhengig av likestilling for kvinner. UN Women bidrar til å stimulere kvinner til å kreve og ha eierskap til sine rettigheter, og dermed øke muligheten for å utøve sin rett til å bestemme over egen kropp.

Internasjonalt ser vi at rommet for sivilt samfunn innskrenkes. Daglig leder i FOKUS, Gro Lindstad, understreket viktigheten av et sterkt sivilsamfunn om vi skal klare å implementere de positive lovendringene vi ser og de politiske beslutningen som skjer internasjonalt. Sivilsamfunn og organisasjoner for kvinners rettigheter må opprettholdes og gi mulighet for å bidra både politisk og implementerende. Lindstad utfordret også norske myndigheter til å være tydelige og i mye større grad ta med likestilling i sine stat-til-stat samtaler.

Mlambo-Ngcuka viste til at sivilt samfunn også er viktig for å holde FN delegasjoner ansvarlige for sin stemmegivning. Hun problematiserte særlig situasjonen med at en del delegasjoner ikke stemmer utfra sin regjerings prioriteringer men utfra det som passer i New Yorks diplomatmiljø. Her har sivilt samfunn en viktig rolle å spille i å holde myndigheter ansvarlige.

Norge har et ekstra ansvar

Etter USA gjeninnførte den såkalte ”munnkurvregelen” som medfører en kraftig reduksjon i finansiering til SRHR arbeid, initierte Nederland en mobilisering for SRHR: She Decides. I Stortinget, i media og ellers går debatten om prioriteringen av likestilling og SRHR er av substansiell art, eller kun et plaster på såret etter reduksjoner til disse formålene i budsjettet for 2016. Norge forpliktet seg til å øke SRHR bevilgningen med 85 millioner nok under She Decides-konferansen 2. mars. I revidert budsjett la de ytterligere 32 millioner på bordet og den totale økningen er nå på 117 millioner. En god begynnelse. Det er imidlertid de neste tre årene vi vil se de virkelige konsekvensene.

Bokhari viste til at Norge har et ekstra ansvar etter innføringen av ”munnkurvregelen” og etter at USA kuttet all støtte til UNFPA. Vi må finne likesinnede land å samarbeide med og vi må ha et bredt perspektiv på arbeidet for SRHR og likestilling. Det er en del av arbeidet for helse, utdanning og humanitær innsats. ”Jeg har sterk tro på sivilsamfunns rolle og arbeidet til FN organisasjonene. Alle kan jobbe bedre!”, avsluttet Bokhari og gav både seg selv og oss andre en oppfordring i vårt videre arbeid.

Les også: