Sex uten samtykke er voldtekt

Sex uten samtykke er voldtekt

Foreningen Sex og Politikk som blant annet er sekretariat for Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), flagger nå sitt syn i debatten omkring en samtykkebasert voldtektsbestemmelse / samtykkelov.

I forbindelse med sitt årsmøte 2. juni vedtok Sex og Politikk følgende uttalelse om samtykkebasert voldtektsbestemmelse:

Sex og Politikk ønsker en samtykkebestemmelse i straffelovens voldtektsbestemmelse, som gjenspeiler at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Vi mener at dagens praksis bryter med menneskerettighetene. Vi i Sex og Politikk mener at sex uten samtykke er voldtekt.

I Hurdalsplattformen 2021-2025 har Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslått en utredning av muligheten for å gjøre endringer i straffelovens voldtektsbestemmelse, slik at ordlyden gjenspeiler at seksuell omgang uten samtykke defineres som voldtekt.

Retten til å bestemme over egen kropp, og retten til personlig sikkerhet, er grunnleggende menneskerettigheter som vi i Sex og Politikk kjemper for. Vi mener at dagens straffelov ikke gjenspeiler menneskerettighetsperspektivet tilstrekkelig.

Sex og Politikk anerkjenner språk og ordlyd som viktige normgivende midler som må hjemles i loven. Internasjonale menneskerettslige standarder er tydelige på at voldtekt skal defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. Dette kommer blant annet til uttrykk i Europarådets Istanbulkonvensjon artikkel 36, og Generell Anbefaling 35 fra FNs Kvinnekomité.

Norge er gjennom Istanbulkonvensjonen forpliktet å innføre fravær av samtykke som voldtekt inn i lovverket vårt, og har blitt kritisert for ikke enda å ha oppfylt dette. Norge er per 2022 det eneste landet i Norden som ikke har vedtatt en samtykkebasert lovgivning.

Tolv av de 31 europeiske landene (EØS-området + Sveits) som i desember 2020 ble vurdert av Amnesty International har lover som definerer voldtekt som sex uten samtykke: Belgia, Danmark, Hellas, Irland, Island, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Storbritannia, Sverige og Tyskland.

Det er på tide at vi styrker rettsikkerheten til voldtektsutsatte ved å innføre en samtykkebestemmelse i straffelovens voldtektsbestemmelse.

Derfor mener vi i Sex og Politikk at det er viktig at Norge følger opp Europarådets og FNs anbefalinger og utarbeider et lovverk som beskytter menneskerettighetene våre.

Les mer om samtykkelov her.