Sex og Politikks innspill til mannsutvalgets mandat 

Sex og Politikks innspill til mannsutvalgets mandat 

Sex og Politikk ønsker regjeringens mannsutvalg velkommen. Og vi takker for muligheten for å komme med innspill til utvalgets mandat.

Foreningen Sex og Politikk er en ideell og politisk og religiøst uavhengig organisasjon som jobber med å fremme og styrke seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter nasjonalt og internasjonalt. Vi er det norske medlemmet av den verdensomspennende paraplyorganisasjonen International Planned Parenthood Federation (IPPF). Sex og Politikk utvikler landets mest brukte seksualitetsundervisningsmateriell, Uke 6 for grunnskolen, samt Uke 16: Seksuell helse og livsmestring, som er et tilsvarende materiell for videregående opplæring.

Sex og Politikk stiller oss bak forslagene til temaer skissert i invitasjonene til innspillsmøtene og de fleste som har vært nevnt i innspillsmøtene, og vil i dette innspillet nevne de vi synes er spesielt viktig, som vi også nevnte i det muntlige innspillet:

Sex og Politikk ønsker at mandatet eksplisitt inkluderer referanser til positiv seksualitet, seksuelle rettigheter og seksuell helse.

Utvalget bør utforske tiltak for at menns seksuelle rettigheter og seksuelle helse i større grad omfattes av positive rammer. Statistikk viser at menn i større grad begår overgrep enn kvinner, og vi vet at mørketallene for overgrep mot menn og gutter er store og flere aktører snakket i høringsrunden om å få med disse perspektivene.

Sex og Politikk er for så vidt enig i dette. Vi mener imidlertid at mandatets perspektiv i forhold til seksualitet bør være bredere og ta utgangspunkt i seksualitet som en viktig komponent av gode liv. Seksuell helse er knyttet til psykisk helse. Men det har og en verdi som et eget tema. I debatten om seksuell helse er ofte menn og gutter fraværende.

Vår erfaring fra norske klasserom er at gutter har lyst til å snakke om seksualitet og seksuell helse, men at de sannsynligvis i større grad trenger et trygt rom og oppmuntring der positiv seksualitet også for gutter og menn er rammeverket for samtalen. Sex og Politikk ønsker at utvalget ser på denne problematikken i lys av det manglende fokuset på positiv mannlig seksualitet, og at utvalget utforsker hvordan et skifte i fokus kan ha positiv virkning på en dyster statistikk. Her ønsker vi også at seksualitetsundervisningen kommer inn. Er denne normativ på en måte som gjør den mer relevant for jenter mer enn for gutter og andre kjønn?

Sex og Politikk støtter forslag om at mandatet må ha et interseksjonelt perspektiv og vil spesielt ønsker at det inkluderer samiske perspektiver.

I høringsrunden har mange aktører påpekt viktigheten å inkludere av interseksjonalitet i mandatet for utvalget. Sex og Politikk støtter dette. Mandatet må omfatte forskjellige minoriteter som funksjonshemmede, seksuelle minoriteter og etniske minoriteter.

I denne diskusjonen er vi opptatt av at samiske gutter og menn ikke var nevnt så ofte i høringsrunden og vil gjerne at mandatet også inkluderer samiske perspektiv.

Normer for seksualitet og kjønn varierer med kultur og bakgrunn, og det er derfor essensielt at utvalget inkluderer det samiske perspektivet.

Sex og Politikk ønsker at utvalget skal se til andre lands erfaringer med lignende arbeid for å kartlegge hva slags strategier og tiltak som vil være hensiktsmessige i norsk kontekst. 

Diskusjonen omkring likestilling for menn og gutter er ikke unik for Norge. Og selv om utfordringene for kvinner og menn er mye større er det mange land hvor likestillingsdiskusjonen inkluderer gutter og menn.

Vi har i vår internasjonale organisasjon flere ganger tatt opp disse utfordringene, og selv om det møter stor motstand, særlig fra søskenorganisasjoner i land i sør, er det også mange som kommer med eksempler på arbeid de har gjennomført, for vårt vedkommende spesielt i Nederland og Belgia, som har inspirert vårt arbeid med seksualitetsundervisning.

Invitasjonen til innspillsrunden nevner de øvrige nordiske land spesielt, og det er nok hos oss denne diskusjonen er kommet lengst, men vi synes ikke mandatet skal begrenses til Norden.

Sex og Politikk bidrar gjerne inn i arbeidet til utvalget.