Sex og Politikk ser på koblingen mellom klimakrisen og SRHR

Sex og Politikk ser på koblingen mellom klimakrisen og SRHR

Sex og Politikk engasjerer seg for klimakrisens påvirkning på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vi starter med å lansere et nytt posisjonsnotat fra vår internasjonale paraplyorganisasjon International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Klimakrisen har en iboende urettferdighet, ved at de som har bidratt minst til klimakrisen, er de som rammes hardest og har minst ressurser til å tilpasse seg klimaendringene. Klimakrisen har også store negative konsekvenser for oppnåelsene av menneskerettighetene, og IPPF peker også på hvordan krisen påvirker SRHR.

I posisjonsnotatet nevnes blant annet følgende:

  • Ødelagt infrastruktur begrenser tilgang til helsetjenester, også seksuelle og reproduktive helsetjenester. Men selv når tjenestene er fysisk tilgjengelige, vet vi at kriser gjør det vanskeligere for kvinner, jenter og marginaliserte grupper å få tilgang til nødvendige tjenester.
  • Mangel på tilgang til rent vann og gode sanitærforhold i etterkant av ekstreme værhendelser, eller økende vannmangel utgjør en hindring for levering av trygge og kvalitetssikre seksuelle- og reproduktive helsetjenester, som for eksempel er nødvendig ved graviditet, fødsler og menstruasjon.
  • Skadelig innvirkning på mors helse som kan resultere i tidlig fødsel, lav fødselsvekt eller dødfødsel forårsaket av luftforurensning eller varmeeksponering. Mors helse kan også forverres av saltforurensning gjennom inntak av høyt salt-innholdig vann som en konsekvens av stigende havnivå.
  • Under humanitære kriser og på flukt øker graden av seksuell og kjønnsbasert vold.
  • Fremkomsten av barneekteskap og tvangsekteskap øker i tider med krise og på flukt.
  • Det er ytterligere utfordringer og risiko for rettighetene og helsen til mennesker med ulik seksuell orientering, kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. Dette er allerede en marginalisert gruppe, og en ytterligere forsømmelse av deres behov forsterker deres sårbarhet.

SRHR er viktig for å fremme likestilling og helse, og må derfor anerkjennes som et viktig element i strategier for både tilpasning og respons til klimaendringene. SRHR må adresseres for å redusere sårbarheten til allerede marginaliserte grupper, samt styrke tilpasningsevnen blant enkeltpersoner og lokalsamfunn.

Hele posisjonsnotatet til IPPF «The climate crisis and sexual and reproductive health and rights» er tilgjengelig her.