Sex og Politikk positiv til hovedinnretningen i NOU 2022:21

Sex og Politikk positiv til hovedinnretningen i NOU 2022:21

Sex og Politikk positiv til hovedinnretningen i NOU 2022:21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten

Høring – NOU 2022: 21 – Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten. Skriftlig innspill fra Sex og Politikk.

Sex og Politikk positiv til hovedinnretningen i NOU 2022:21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten

1. Innledning, generelle merknader

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt. Sex og Politikk anser seksualitet som et sentralt aspekt ved det å være menneske livet igjennom, og at seksualitet kan omfatte mange dimensjoner.

En helt sentral forutsetning for å kunne realisere sine seksuelle rettigheter, er den seksuelle selvbestemmelsesretten. Dette gjelder både positivt, ved at den enkelte skal ha retten til å samtykke til seksuell omgang uavhengig av for eksempel legning. Samtidig er det viktig å ha en straffelov som i tilstrekkelig grad avgrenser den enkeltes seksuelle selvbestemmelsesrett med andres tilsvarende rett til kroppslig autonomi og frihet for utnyttelse, tvang og overgrep.

Nyere tall på overgrep fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sin rapport Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen (2023) viser et skremmende høyt omfang av seksuelle overgrep i Norge i dag. Dette er svært bekymringsverdig, og bekjempelse av seksuelle overgrep må være et uttalt mål for Regjeringens revidering av Straffelovens kapittel 26.

2. Viktig med straffelov som tar utgangspunkt i seksuell selvbestemmelse og menneskerettigheter.

På bakgrunn av dette applauderer Sex og Politikk Straffelovrådets uttalte grunnprinsipp om seksuell selvbestemmelse i NOU 2022:21. Vi er positive til et styrket vern mot seksuell utnyttelse, både for voksne, ungdom og barn. Forslagene legger opp til å fjerne det siste av den moralisme som har preget norsk straffelovens seksualrettsbestemmelser.

Totalt sett anser vi denne utredningen for å være mer sexpositiv og mindre moraliserende enn det som tidligere har vært tilfelle for vurderinger om sex og seksualitet, samtidig som den sikter på å styrke menneskerettigheter og vernet mot seksuelle krenkelser. NOU 2022:21 er på bakgrunn av dette et godt utgangspunkt for Regjeringens videre arbeid med revidering av Straffelovens kapittel 26.

3. Spesielle merknader: Samtykkelov viktig og nødvendig.
Kapittel 23 om hvordan man skal uttrykke utgangspunktet om frivillighet i straffeloven, samt forslag i kapittel 25-27

Sex og Politikk er særlig positive til at Straffelovrådet anbefaler en samtykkebasert tilnærming til straffelovens bestemmelser om seksuelt krenkende berøring, seksuell utnyttelse og seksuell omgang uten samtykke.

Forslaget er en viktig utvidelse av straffansvar sammenlignet med dagens rettstilstand. Særlig vil en voldtektsbestemmelse som tar utgangspunkt i samtykke og frivillighet i større grad omfatte de forhold som faktisk innebærer overgrep, noe Sex og Politikk mener er viktig og i tråd med den allmenne rettsoppfatningen.