Sex og Politikk på årets kvinnekommisjon i FN CSW62

Sex og Politikk på årets kvinnekommisjon i FN CSW62

I år deltar Sex og Politikk på FN sitt møte i Kvinnekommisjonen; The Commission on the Status of Women (CSW) i New York. 12.-23 mars. Nestleder Elisabeth T. Swärd er tilstede første uke av kommisjonens møte. Her er hennes første betraktninger.

Over 10 000 mennesker, flest kvinner, fra alle verdens hjørner deltar på årets møte. CSW er den viktigste internasjonale møteplass for diskusjon om kvinners rettigheter. Hvert år møtes representanter for medlemsstatene for å evaluere arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling, sette globale standarder og vedta politikk for å fremme kvinners rettigheter på verdensbasis. Stor applaus og gjenlyd i verden ga FN generalsekretær Antonio Guterres sin melding til alle under åpningen: «I consider myself a proud feminist»!

Tema for det 62. CSW er: Utfordringer og muligheter på veien mot likestilling og myndiggjøring av kvinner og jenter på landsbygda. Ved siden av det offisielle programmet og forhandlinger som foregår i FN bygningen, er det i tillegg et stort program med en rekke seminar og debatter i regi av frivillige organisasjoner rundt om på Manhattan. Hundrevis av sivilsamfunns organisasjoner og personer som alle jobber for likestilling og styrking av kvinner og jenters rettigheter og for at kvinners stemme skal bli hørt er tilstede på årets Kvinnekommisjon. Motto: «no one is left behind», er sterkt presisert i år.

Kommisjonen, med historie bak til 1946 består av 45 medlemmer, et fra hvert land som er valgt for fire år av gangen av FNs økonomiske og sosiale råd til å sitte i kommisjonen. En viktig oppgave er å sørge for å følge opp at handlingsplanen fra FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing 1995 står seg.

Beijing-plattformen slår fast at kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og at likestilling mellom kvinner og menn er en nødvendig forutsetning for utvikling og fred. Handlingsplanen er et viktig redskap for kvinne- og likestillingsforkjempere verden over, og må sees i sammenheng med andre viktige dokumenter, deriblant FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (CEDAW) og FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet i tillegg til bærekraftsmålene. Beijing-plattformen behandler 12 kritiske områder som særlig skal prioriteres for å oppnå likestilling og kvinners rettigheter, blant annet; helse, vold mot kvinner og utdanning.

Alle bærekraftsmålene er viktige og noe å strekke seg etter, men igjen mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, samt mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling, har sterkt fokus under årets CSW.  Det å sikre universell tilgang til seksual- og reproduktiv helse, og å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser som land og eiendom er avgjørende for å nå dette målet.

SRHR har sterkt fokus i den norske delegasjonen som i starten ledes av Jens Frølich Holte, statssekretær for utviklingsminister Nikolai Astrup. Her tar han og Norges FN-ambassadør Tore Hattrem, imot de norske deltakerne på morgenmøte i det norske konsulatet.

Norge vil kjempe og forsvare tiltak og prioriteringer under SRHR området. Men det er krevende og forsvare tekst og formuleringer sier Frølich – og viser både til Global Gag rule og Norges tilsvar, men som han sier 700 millioner NOK er lite når USA har trukket seg ut. Utfordringene er klare. Det er viktig å holde på det vi har, sier han i forhandlingene om sluttdokumentet. Regjeringen vil følge opp både med politiske push og penger sier han. Nå jobbes det på spreng i New York for å se på formuleringer og tidligere tekster i sluttdokumentet fra CSW. Fra torsdag overtar de to norske statsrådene Ine Marie Eriksen Søreide og Linda Helleland ansvaret for Norges deltagelse på årets Kvinnekommisjon. Det viser en sterk politisk deltakelse fra Norge. Det er fint og viktig å være her fra Sex og Politikk.

Fortsettelse følger.

Hilsen fra New York

Elisabeth T. Swärd

Nestleder i styret Sex og Politikk