Sex og Politikk om statsbudsjettet 2017

Sex og Politikk om statsbudsjettet 2017

Sex og Politikk gratulerer regjeringen med et budsjett som prioriterer et nytt program til likestilling, men utfordrer Stortinget til å øke ambisjonene på området seksuell helse både i Norge og over bistandsbudsjettet.

Sex og Politikk er spesielt fornøyd med at regjeringen har foreslått likestilling for utvikling (LIKE) inn i årets bistandsbudsjett. Beløpene som foreslås for å starte satsingen synes å være knappe, når en sammenligner med det som i sin tid ble satt av til lanseringen av fisk for utvikling. Vi ser imidlertid fram til å delta i utformingen av dette nye programmet og at satsingen sikres tilstrekkelig finansiering i fremtidige budsjetter.

Det er også gledelig at regjeringen opprettholder satsingen på global helse ved å videreføre støtten på samme nivå som 2016 og å ytterligere styrke satsingen på utdanning. «Den fortsatt sterke satsningen på global helse og den økte satsingen på utdanning viser vilje til en langsiktig tenkning som er sentralt for å oppnå god utvikling», sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. «Vi vet imidlertid at svangerskaps relatert dødelighet og unge jenters frafall fra skolen henger tett sammen med manglende tilgang på prevensjon, seksualitetsundervisning og trygge og lovlige aborter. Disse områdene dekkes i for liten grad i dag.»

Sex og Politikk er bekymret for at samtidig med de mange gode og klare målsetningene senkes lista ved at bistandsbudsjettet reduseres. Under fremleggingen av statsbudsjettet påpekte finansministeren at vi nå har en mer normalsituasjon i forhold til budsjettrammene. Sex og Politikk er skuffet over at dette ikke reflekteres i bistandsbudsjettet. Det fremlagte budsjettet viser en nedgang på nærmere 900 millioner sammenlignet med 2016 (ekskludert flyktningekostnader i Norge). Ved en sammenligning med 2015, det siste «normalåret» ligger det foreslåtte budsjettet nærmere 700 millioner under regnskapstallene for 2015. Det er ikke verdig et rikt land som Norge i det første året med de nye internasjonale bærekraftsmålene. Sex og Politikk forventer at dette rettes opp, slik at budsjettet kan bli nærmere sine ambisjoner i forhold til bærekraftsmålene. Av poster som reduseres reagerer Sex og Politikk også på reduksjonen i støtten til FN-organisasjonene, som samlet har fått reell nedgang i årets budsjett. Vi vil særlig fremheve at UNFPA og UN Women, som i et budsjett som skal satse på likestilling og global helse må tas opp igjen til 2015-nivået.

På Helsebudsjettet noterer Sex og Politikk med glede at den nye strategien for seksuell helse varsles, og vi ser fram til at vi får en samlet satsing i et livsløpsperspektiv innen dette feltet, og ikke oppdelt som det tidligere har vært. Vi er glade for at det tydeliggjøres en satsning på forebyggende arbeid, og prioriteringer for arbeidet mot mobbing, seksuelle krenkelser og for skolehelsetjenesten.

Sex og Politikk er imidlertid bekymret når det samtidig kuttes i støtten til seksuell helse, hvor behovene er meget store. Vi er spesielt skuffet over at budsjettet ikke nevner noe om prevensjon for de få under 16 år som trenger dette. Her bør regjeringen følge ungdomspartiene som alle er enige i at dette er noe som må inn. Til slutt hadde vi også håpet at budsjettet hadde vært spesifikk i forhold til seksualitetsundervisning som nå kun ligger inne under noen av sekkepostene.