Sex og Politikk og Elevorganisasjonen samarbeider om mer og bedre seksualitetsundervisning i utvalgte fylker

Sex og Politikk og Elevorganisasjonen samarbeider om mer og bedre seksualitetsundervisning i utvalgte fylker

Uke 6-ambassadørene fra Elevorganisasjonen leverte opprop til ungdomspolitikere i sine fylker som en del av årets Uke 6-kampanje «Trivsel i pandemien».

Sex og Politikk har alliert seg med Elevorganisasjonen i jobben med å få mer og bedre seksualitetsundervisning over hele landet. I de tre utvalgte fylkene Rogaland, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark har ambassadørene Sondre Undheim Lokøy, Mildrid Waagan Iversen og Mathilde Christine Eriksen levert opprop til ungdomspolitikerne sine som del av kampanjearrangementene i Uke 6.  Oppropene ble laget i samarbeid med Sex og Politikk og er stilet til Ungdommens fylkesting i de tre fylkene. Den digitale overleveringen ble dekket i Sex og Politikks sosiale medier og i tradisjonelle medier i de respektive fylkene.

——————————–

Til Ungdommens Fylkesting 

Elevorganisasjonen krever helhetlig seksualitetsundervisning!

I løpet av grunnskolen skal alle barn og unge i Norge lære om flerfoldige temaer knyttet til kropp, kjønn, identitet og seksualitet. Etter innføringa av fagfornyelsen gjelder dette også for videregående skole. Den helhetlige seksualitetsundervisningen som elever har rett på skal handle om mye mer enn graviditet, kjønnsorganer, seksuelt overførbare infeksjoner og prevensjonsmidler. 

Elevorganisasjonen fremmer herved vårt krav om å få tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning som svarer til kompetansemålene i læreplanverket. Vi ber Fylkeskommunen vedta proaktive planer og tiltak og oppfordre kommunene i fylket til å tilrettelegge for at skolenes ledelse, lærere og helsepersonell tar i bruk eksisterende undervisningsmateriell, slik som Sex og Politikks Uke 6 og Mine og dine grenser, for å sikre at seksualitetsundervisningen som gis er kunnskapsbasert, alderstilpasset og kvalitetssikret. 

Dette er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet til lokale myndigheters arbeid med å  sikre at alle barn og unge får tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning i barnehage og skole: 

“Kommunen kan sikre at barnehager og skoler bruker kvalitetssikret støttemateriell i gjennomføring av seksualitetsundervisningen, for eksempel ved å vedta at alle skoler skal bruke Uke 6 slik Bergen kommune har gjort. Målet er å gi barn og unge et begrepsapparat og kommunikasjonsferdigheter som sikrer seksuell autonomi og helsekompetanse. Dette fremmer trygg identitetsutvikling, trygge seksuelle erfaringer og bidrar til å forebygge vold og overgrep.”  (Helsedirektoratets nettsider, 30. juni 2020)

Ifølge kompetansemåla i læreplanen skal elevene mellom anna kunne
  • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast (2. trinn)
  • samtale om grenser knytte til kropp, kva vald og seksuelle overgrep er, og kvar ein kan få hjelp dersom ein blir utsett for vald og seksuelle overgrep (4. trinn)
  • samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon (4. trinn)
  • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet (7. trinn)
  • drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse (10. trinn)
  • reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp (Vg1/Vg2)

Sex og Politikk er en frivillig organisasjon som arbeider for å forsvare og fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom å tilby seksualitetsundervisningsmateriell Uke 6 for grunnskolen og Mine og dine grenser for videregående skoler. Uke 6 benyttes av over 40% av landets grunnskoler, hvorav de fleste oppgir at de benytter materiellet i forbindelse med en egen temauke om seksualitet i kalenderårets sjette uke. Les mer om undervisningsopplegget og den årlige kampanjen på www.uke6.no.

Elevorganisasjonen er ambassadør for Uke 6-kampanjen 2021 Trivsel i pandemien #DIGseksualitet.

Foregangskommuner til inspirasjon er Bergen med deres Plan for Seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning og Kristiansands Likestilling, inkludering og mangfold – en by for alle.