Sex og Politikk har gitt innspill til KrF sitt forslag om reform av utviklingspolitikken

Sex og Politikk har gitt innspill til KrF sitt forslag om reform av utviklingspolitikken

Mandag 13. februar var det høring i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Flere KrF representanter har foreslått en reform av utviklingspolitikken basert på den grundige utviklingsmeldingen «Veivalg» som partiet lanserte i høst.

Forslaget er nå til vurdering i utenriks- og forsvarskomiteen før den skal opp til debatt i Stortinget. Sex og Politikk mener det er mange gode forslag til tiltak, samtidig som det er enkelte ting vi savner. Samtidig som dette pågår er regjeringen i ferd med å avslutte sitt arbeid med å utvikle en Stortingsmelding på utvikling. Dette har lenge vært etterspurt fra sivilsamfunn, både i forhold til arbeide med de nye bærekraftsmålene og fordi det har vært mindre fokus på bistand uten en bistandsminister. Planen er at Stortingsmeldingen skal ferdigstilles før sommeren. Vi følger med og skal engasjere oss videre for å bidra til en best mulig utviklingspolitikk.

Her kan du lese hele innspillet vårt: Utenriks- og forsvarskomiteen

Innspill fra Sex og Politikk til høringen av Dok 8:25 S, Representantforslag om reform av utviklingspolitikken.

Sex og Politikk, det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF), takker for muligheten til å komme med våre synspunkter til forslaget fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om reform av utviklingspolitikken.

Forslaget tar for seg svært viktige områder når det gjelder grunnleggende prinsipper for utviklingspolitikken, slik som langsiktighet, samstemthet og et fokus bort fra norske egeninteresser. Sex og Politikk ser forslagene som gode og viktige for å bidra til en utviklingspolitikk som gir langvarige effekter og som tar Norges rolle og ansvar på alvor i arbeidet for å nå de nye bærekraftsmålene og en realisering av menneskerettighetene.

Sex og Politikk vil imidlertid foreslå to endringer til forslaget:

1. Kvinners rettigheter og likestilling må inngå som område for langsiktig bistandssatsing.

Representantforslaget i sin helhet ser i hovedsak på innretningene av bistanden og går ikke i dybden på tematiske satsingsområder. Likevel forslås det i punkt 4, at det på enkelte områder, slik som helse, utdanning, næringsutvikling, landbruk/matsikkerhet og klima/fornybar energi, skal vedtas politisk bindende langtidsplaner i Stortinget. Bredt forankret langtidsplaner kan være et godt virkemiddel for å skape forutsigbarhet. Vi savner imidlertid et område hvor Norge har vært et foregangsland og hvor både myndigheter, sivilsamfunn og forskere har bred kunnskap; Kvinners rettigheter og likestilling og herunder arbeidet for seksuelle og reproduktive rettigheter.

Kampen for kvinners rettigheter og likestilling i Norge har vært bredt forankret i bl.a. politiske partier, fagbevegelsen og sivilsamfunn. Store strukturelle endringer og holdningsendringer har ført til et samfunn med mindre diskriminering på bakgrunn av kjønn. Kvinners deltagelse i arbeidslivet blir ofte trukket fram som en viktig suksessfaktor for Norges økonomiske utvikling. En viktig del av suksessen for likestilling har vært arbeidet for seksuelle rettigheter, slik som tilgang på prevensjonsmidler. Erfaringen og kunnskapen fra dette arbeidet gir Norge en viktig og unik rolle også når det gjelder å bidra til å styrke kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt.

  • Sex og Politikk ber Stortinget å inkludere kvinners rettigheter og likestilling som tematisk område for langsiktig bistand under punkt. 4

2. En finansieringsmekanisme koblet til «Kunnskapsbanken» som sikrer en bred inkludering av aktørers kompetanse og erfaring.

Representantforslaget foreslår en innretning kalt «Kunnskapsbanken». Dette forstår vi som en videreføring av foregående program slik som Olje for utvikling og Fisk for utvikling.

Olje for utvikling programmet har anerkjent viktigheten av sivilsamfunn (i Norge og mottakerlandet) sin deltagelse for programmets suksess ved å kanalisere betydelige budsjettmidler til sivilsamfunnsorganisasjoner. Anerkjennelsen av de ulike rollene som myndigheter og sivilsamfunn spiller samt samarbeidet mellom dem er godt forankret i Norge og norsk bistandspolitikk. Dette bidrar bl.a. til en inkludering av rettighetsperspektivet og marginaliserte grupper i områder hvor dette er kontroversielt og utfordrende. Vi vet også at handlingsrommet for sivilsamfunn er under sterkt press i mange land og regionale og internasjonale samarbeid og støtte er viktig.

Vi vil også påpeke at det nylig lanserte programmet LIKE, likestilling for utvikling ikke nevnes i representantforslaget. I tråd med vårt foregående punkt er dette et område som «Kunnskapsbanken» bør inkludere.

  • Sex og Politikk ber Stortinget om at det inkluderes en budsjettmekanisme som sikrer støtte til sivilsamfunn i sammenheng med program i den foreslåtte «Kunnskapsbanken» i punkt 8.

Her kan du lese KrF representantene sitt forslag.