Seksualitetsundervisningsmateriell for 1. klasse eksisterer allerede

Seksualitetsundervisningsmateriell for 1. klasse eksisterer allerede

I NRK Dagsrevyen 9. mars kunne vi høre uttalelser om viktigheten av seksualitetsundervisning fra 1. klasse. Vi synes det er flott at dette tas opp. Sex og Politikk har lenge ment at det er viktig og nødvendig med seksualitetsundervisning for de yngste skoleelevene og produserte i 2015 i samarbeid med Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet materiell for 1. – 4. klasse, som del av vårt grunnskolemateriell Uke 6. Dette ble i år utvidet med et eget temamateriell om bruk av sosiale medier.

Uke 6 er ett konkret verktøy til undervisning om seksualitet, i tråd med mål i læreplaner, til generell del av læreplanverket og opplæringsloven, som forenkler underviserens oppgave med akkurat dette.

Her er det viktig å presisere at seksualitetsundervisning omhandler mye mer enn seksuelle handlinger. Materiellet for den yngste aldersgruppa skal støtte underviserne i å ta viktige samtaler med elevene om følelser, kroppen, vennskap og trivsel. Det overordnede målet med undervisningen er å fremme helse og trivsel, samt forebygge mobbing, diskriminering og krenkelser. En viktig del av dette er å styrke elevenes evne til å legge merke til og gi uttrykk for ja- og nei-følelser i kroppen og kunne lese og vise respekt for andres grenser.

Hittil i år har over 1600 undervisere meldt seg på Uke 6. Av disse skal 433 undervisere undervise 24 170 elever i 1. – 4. trinn.
Med andre ord: Det fins kvalitetssikret og alderstilpasset materiell for lærere som skal snakke med 1. klassinger om kropp og andre deler av seksualitetsundervisningen tilgjengelig. Vi vet at mange undervisere gjør en fantastisk innsats for å gi sine elever denne grunnleggende kunnskapen og øvelse i handlingsalternativer fra skolestart. Men vi ønsker deltagelse fra flere lærere. Vi opplever at en del lærere ikke har hørt om Uke 6 selv om tilbud om å delta sendes til alle skoler i landet. Vi utfordrer derfor skoleeierne til å komme på banene for å videreformidle informasjon til sine undervisere om at dette materiellet fins.

Det å trygge barn i å selv bestemme over egen kropp må prioriteres høyt. Vi mener det vil være en styrke i det forebyggende arbeidet for barn og unges helse at flere undervisere deltar i Uke 6, slik at de voksne som er tilstede i hverdagen i klasserommene over hele landet har gode metoder til å ta opp disse viktige temaene med elevene. I forrige skoleår underviste lærere og helsesøstre fra litt over en tredjedel av grunnskolene i Norge seksualitetsundervisning ved hjelp av Uke 6 materiellet. I Danmark har de passert 50%, så vi har forbedringspotensialet. Materiellet kan bestilles gratis på www.uke6.no.