Regjeringen må koble SRHR og menneskerettigheter

Regjeringen må koble SRHR og menneskerettigheter

Fredag 13.2 ga vi våre innspill til regjeringen i en høring om stortingsmelding 10 Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken. Sex og Politikk mener det er positivt at meldingen legger vekt på likestilling, men at koblingen mellom rett til helse og tilgang til utdanning må bli tydeligere.

I vårt innspill til regjeringen understreker vi at det er positivt at meldingen legger vekt på arbeidet med likestilling, selv om vi mener seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) diskuteres i for liten grad. Vi synes det styrker meldingen at den omtaler seksualundervisning, barne- og tvangsekteskap, unges deltakelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnslemlestelse og seksuelle overgrep.

Konkrete tiltak mangler

Likevel mener vi meldingen har sentrale mangler når det gjelder å anerkjenne viktigheten av SRHR for å oppnå grunnleggende menneskerettigheter.

Det vies lite oppmerksomhet til sammenhengen mellom retten til helse, som i meldingen innebærer anti-diskriminering og seksualundervisning, og tilgang til konkrete utdanningstiltak som fremmer målene om likestilling og reproduktiv helse.

Våre konkrete anbefalinger

Meldingen understreker at regjeringens satsing på utdanning i utviklingspolitikken er et sentralt middel for å bedre utgangspunktet for medbestemmelse og like muligheter. Her anbefaler vi at meldingen inkluderer mål og delmål som forsterker koblingen mellom jenters utdanning og deres seksuelle og reproduktive helse:

  • Vi foreslår et hovedmål om å redusere antall uønskede graviditeter, som bør innebære at jenter og kvinner må ha reelle muligheter til å velge prevensjonsmidler, de må sikres tilgang til trygge og lovlige aborter uten begrensninger, i tillegg til medisinsk behandling i forbindelse med aborter.
  • Vi etterlyser også at kapittelet om utdanning skal ha tydeligere fokus på rettighetsbasert informasjon, kunnskap om seksualitet og holdningsskapende undervisning. Dette er et viktig ledd i å redusere antall uønskede graviditeter. Disse tiltakene er allerede nevnt i kapittelet som omtaler seksuell orientering og kjønnsidentitet, men vi mener det er vesentlig at det også behandles eksplisitt under diskusjonen om utdanning.
  • Skolen er et sted hvor man kan og må jobbe for seksuelle rettigheter. Dette er et annet punkt som bør med i kapittelet om rett til utdanning: Undervisningen må være rettighets- og helsefremmende, slik at man kan arbeide langsiktig og målrettet for å utrydde skadelige praksiser som barneekteskap og kjønnslemlestelse. Det bør være et konkret uttalt mål at barn undervises i skolen om menneskerettighetene som brytes ved slike praksiser.
  • Meldingen bør omtale helsetjenester utenfor skolesystemet, som kan gi tilgang til prevensjon og andre seksuelle- og reproduktive helsetjenester. I tillegg bør tilgang til «safe spaces», seksualundervisning og helsetjenester i humanitære tiltak være et mål. Unge kvinner er spesielt utsatt for seksuelle og voldelige overgrep i humanitære situasjoner.

Se video av Anette Remme i høringen på Stortinget