Pressemelding om I’M SET-prosjektet

Pressemelding om I’M SET-prosjektet

Pressemelding: I’M SET – Implementering av obligatorisk seksualundervisning for ungdommer på Kypros

I’M SET-prosjektet er et bilateralt samarbeid mellom Kypros og Norge, som involverer aktørene Cyprus Family Planning Association, det kypriotiske Barneombudet, Pedagogical Institute of Cyprus, Mediterranean Institute of Gender Studies og Sex og Politikk. Prosjektets mål er å fremme de seksuelle rettighetene til elever i alderen 13-15 år gjennom implementeringen av obligatorisk, helhetlig og rettighetsbasert seksualundervisning på offentlige skoler i Kypros. I forbindelse med sluttføringen av prosjektet arrangerte partnerne en pressekonferanse tirsdag 13. oktober 2015 på EU-huset på Kypros, i samarbeid med Europaparlamentets nasjonale informasjonskontor. På pressekonferansen ble resultatene i prosjektet presentert, i tillegg til de sentrale funnene som ble avdekket i implementeringsfasen. Blant resultatene er utviklingen av en lærermanual om seksualundervisning, knyttet opp til relevante kompetansemål i læreplanverket.

På tross av en gjennomgående mangel på forskning utført av kypriotiske myndigheter, bekrefter datainnsamlingen som har blitt gjennomført i prosjektet at det er avgjørende å verne om de seksuelle og reproduktive rettighetene til sårbare grupper i befolkningen, inkludert ungdom. De innsamlede dataene indikerer at ungdom generelt er utilstrekkelig informert om prevensjonsmidler og prevensjonsmetoder, på tross av at forskning viser at de i gjennomsnitt er seksuelt aktive før 18-årsalder. Ungdom er disproporsjonalt berørt av hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner samt uønskede svangerskap. Dette er også tilfellet i Europa forøvrig. Det kan i tillegg slås fast at ungdommer ikke bare mangler kunnskap og bevissthet rundt temaer knyttet til vold, men at de ofte er ofre eller overgripere selv.

En undersøkelse som ble gjennomført i prosjektet om oppfatningene og behovene til ungdommer og lærere i offentlige kypriotiske skoler, viste at den nåværende implementeringen av seksualundervisningen rommer flere utfordringer. Oppnåelsen av seksualundervisningsindikatorer, som de som er beskrevet i læreplanverket, er utilstrekkelig, fordi metodene og undervisningsverktøyene ikke samsvarer med unges behov.

En lærermanual har blitt utviklet, basert på datainnsamlingen og partnernes ekspertise. Manualen tilnærmer seg seksualitet på en holistisk måte og er basert på barns rettigheter og deres følelsesmessige og sosiale utvikling. Et utvalg av lærere har blitt kurset i filosofien og metodologien i manualen. Disse lærerne kommer til å spre denne kunnskapen videre til sine kollegaer. Noen av øvelsene i lærermanualen har gjennomgått en pilottest, hvor de ble vurdert av elevene som deltok. Alle øvelsene i manualen har blitt vurdert opp mot vurderingene og forslagene til de involverte partene.

Denne fremgangsmåten ble valgt for å kunne implementere to grunnleggende prinsipper i FNs konvensjon om barns rettigheter: prinsippet om barnets beste og prinsippet om barnets deltagelse. I’M SET-prosjektet er et godt eksempel på implementeringen av disse prinsippene, ved at det både verner om og fremmer barns rettigheter gjennom å involvere dem i ulike prosjektfaser. I seksualundervisningsprogrammer, og alle andre programmer som henvender seg til barn, har barn rett til å uttrykke sin mening og bli hørt. Slik vil avgjørelsene som tas føre til mer effektive og anvendelige løsninger.

Prosjektpartnerne understreker at barn har en rett til seksualundervisning, en rettighet som har utspring i FNs konvensjon om barns rettigheter. Myndighetene er derfor juridisk forpliktet til å undervise barn om seksualitet. Seksualundervisning må tilby ungdom den kunnskapen og de evnene og holdningene som kreves for å kunne ta informerte valg om deres seksuelle, følelsesmessige og reproduktive liv. Partnerne forventer at prosjektresultatene blir anvendt av de autoriserte myndighetene i Kypros, til fordel for både barnene som mottar undervisningen og samfunnet generelt.
EØS-finansieringsordningen 2009 – 2014

Gjennom EØS-støtteordningen og den norskfinansierte støtteordningen bidrar Island, Liechtenstein og Norge til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller og styrke bilaterale relasjoner med mottakerlandene i Europa. De tre landene samarbeider tett med EU gjennom Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-avtalen). I perioden 2009-14 utgjør EØS-støtteordningen og den norskfinansierte støtteordningen rundt 14 milliarder norske kroner. Norge bidrar med rundt 97 % av den totale støtten. Støtteordningene er tilgjengelige for sivilsamfunnsorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, akademiske institusjoner og privat og offentlig sektor i de 13 nyeste medlemslandene i EU, i tillegg til Hellas, Portugal og Spania. Det er utbredt samarbeid med statlige enheter i giverlandene og aktivitetene kan bli implementert frem til 2016. EØS-støtteordningens fokusområder er klima og miljø, grønn innovasjon og næringsutvikling, forskning og utdanning, justis- og politisamarbeid, sivilt samfunn, lokal og regional utvikling, sosial dialog og trepartssamarbeid og kulturarv og kulturutveksling. For mer informasjon klikk her.