Pressemelding: Norge viser vei med 1 % til bistand og en prioritering av seksuelle og reproduktive rettigheter

Pressemelding: Norge viser vei med 1 % til bistand og en prioritering av seksuelle og reproduktive rettigheter

Sex og Politikk er glad for at Norge nå viser vei internasjonalt, opprettholder et høyt bistandsbudsjett og understreker viktigheten av å prioritere seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette er helt sentralt for å motvirke de negative konsekvensene av covid-19-pandemien og bidra til en positiv utvikling globalt.

Verden står midt i en stor krise som har gjort forskjellene større, og sårbare grupper er de som rammes hardest. Siden pandemien brøt ut, har vi sett økt andel av seksuell og kjønnsbasert vold og store barrierer i tilgangen til trygg abort, moderne prevensjonsmidler og seksualitetsundervisning. Dette påvirker ikke bare den enkeltes rett og frihet til å bestemme over egen kropp og liv, men er også en sentral forutsetning for bærekraftig utvikling.

Sivilsamfunn og likestilling

Regjeringen har gjennom det siste halve året vist at de har et stort engasjement for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og at likestilling og SRHR har vært og er en sentral prioritet i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. I det foreslåtte budsjettet understrekes viktigheten av å fortsette den politiske og økonomiske støtten. Samtidig reduseres likestillingsposten uten å forsikre om at dette skal prioriteres like høyt andre steder. Sivilsamfunn og kvinneorganisasjoner har en sentral rolle når det gjelder å nå ut til sårbare grupper og i kampen for likestilling. De er viktige partnere og vaktbikkjer til innsatsen fra nasjonale myndigheter og FN-organisasjoner, ikke minst i en tid der handlings- og ytringsrommet er under press. Dette må anerkjennes i den videre budsjettdiskusjonen og i de konkrete avtalene som UD, utenriksstasjonene og Norad skal inngå.

Støtte til prevensjonsmidler

Under covid-19-pandemien har vi sett store vanskeligheter i distribusjonen av og tilgangen til prevensjonsmidler. I dag er det over 200 millioner kvinner som ønsker, men som ikke har tilgang på moderne prevensjon. Her har Norge en sentral rolle å spille blant annet gjennom å sikre støtte til den største globale mekanismen for lavinntektsland, FNs befolkningsfond (UNFPA) sin supplies-mekanisme.