Nyhetsbrev juni 2014

Nyhetsbrev juni 2014

Sex og Politikk har et omfattende og variert program i juni 2014, i tillegg til nytt styre.

1. Uke Sex 2014

Det har også vært positiv respons til vårt materiell til videregående opplæring. Nærmere 12 000 elever skal få undervisning fra Mine og dine grenser, som handler om grenser ogseksuelle krenkelser blant unge.Så langt i år har undervisere oppgitt at mer enn 60.000 elever i grunnskolens 7.-10. klassetrinn, skal få undervisning fra Uke Sex 2014. Vår årlige spørreundersøkelsen blant undervisere, viser at mange også i år er svært godt fornøyd med materiellet. I tillegg viste undersøkelse at 65 prosent av underviserne melder at de har benyttet Uke Sex 2014 til å arbeide med elevenes læringsmiljø. 72 prosent forteller at de har benyttet Uke Sex 2014 i arbeidet mot mobbing.

Materiellet kan benyttes av lærere, skolehelsetjenesten, helsesøstre eller andre som tar opp spørsmål rundt seksualitet, grenser og krenkelser med unge.

Arbeid med neste års materiell og kampanje er nå i gang, etter at tilskudd ble innvilget. Til kampanjen Uke Sex 2015 vil vi kunne tilby undervisningsmateriell fra 4.-7. trinn (Uke 6), og for 8.-10. trinn. Neste års temamateriell vil handle om Familier.

Uke Sex vil denne høsten være vertskap for et nordisk nettverksmøte for seksualundervisning. Gode kolleger fra Sex & Samfund i Danmark, RFSU i Sverige, Väestöliitto og Folkhälsans Förbund i Finland kommer for å drøfte nettopp undervisning om seksualitet i de nordiske landene. I tillegg skal Uke Sex også holde foredrag for lærere og skolehelsetjenesten i Bergen Kommune.

Du kan lese mer om Uke Sex og undervisning om seksualitet, på www.uke6.no

2. Too Young to Wed

I februar var Sex og Politikk, med støtte fra Utenriksdepartementet, vertskap for fotoutstillingen Too Young to Wed i Rådhusgalleriet i Oslo Rådhus. Fotoutstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom FNs befolkningsfond (UNFPA) og fotobyrået VII, og brukes som ledd i en kampanje for å øke bevisstheten rundt barneekteskap, for å støtte jenter som allerede er gift og til syvende og sist bidra til å stanse praksisen i sin helhet. Bildene fra utstillingen er tatt i Etiopia, Afghanistan, Jemen, India og Nepal av fotograf Stephanie Sinclair og Jessica Dimmock, begge fra byrået VII. Gjennom godt samarbeid med UNFPA ble Sex og Politikk tilbudt å være vertskap for utstillingen i Norge. Tidligere hadde utstillingen vært i New York, Ottawa, Washington, Montreal og København, og etter at den hadde vært i Oslo, gikk turen videre til Genève, Stockholm og Helsinki.

Den offisielle åpningen av fotoutstillingen fant sted 5. februar, hvor Kronprinsesse Mette-Marit avduket et av fotografiene og snakket om tematikken rundt barneekteskap. Sex og Politikk ønsket å være vertskap for utstillingen fordi tematikken henger sammen med et større bilde som også inkluderer SRHR, som også Kronprinsessen nevnte under åpningen.

Utstillingen var åpen for publikum i perioden 5.-16. februar fra kl. 08.00 til 18.00 på hverdager og fra kl. 10.00 til 16.00 på lørdag og søndag. Inngang var gratis. Det ble holdt to omvisninger per dag til faste tider. Det er første gang det er blitt organisert omvisninger i utstillingen Too Young to Wed. I tillegg organiserte Sex og Politikk omvisninger for skoleklasser på ungdoms- og videregående skole. Totalt hadde vi omvisning for 26 skoleklasser, ca. 450 elever. Det er også første gang skoleklasser har blitt invitert til omvisning i Too Young to Wed.Barneekteskap er ofte et resultat av fattigdom og mangel på likestilling, og det er viktig å se både på årsaker og konsekvenser denne praksisen har, både for jenter og samfunnet for øvrig. Barneekteskap må ses i sammenheng med jenters og kvinners rolle i samfunnet, og videre også kobles til tenåringsgraviditeter, kjønnslemlestelse, tilgang til utdanning og helse, samt andre forhold som forhindrer jenter i å nå sitt fulle potensiale. Ifølge beregninger vil én av tre jenter i utviklingsland (ekskludert Kina) bli giftet bort før de fyller 18 år. I tillegg vil én av ni bli giftet bort før de fyller 15 år. I 2010 var mer enn 67 millioner jenter i alderen 20-24 giftet bort før de fylte 18. Dersom trenden fortsetter vil 14.2 millioner jenter under 18 år bli giftet bort hvert år frem til 2020. Dette er så mange som 39.000 jenter per dag!

3. CPD 2014

Den 7.-11. april ble FNs kommisjon for befolkning og utvikling (CPD) avholdt i New York. Hanne Lotte Moen fra Sex og Politikk inngikk i den offisielle norske delegasjonen til årets CPD. I tillegg koordinerte Sex og Politikk deltakelse for tre representanter fra sivilt samfunn, fra henholdsvis Norge, Egypt og Pakistan. CPD følger opp den internasjonale konferansen for befolkning og utvikling (ICPD) som ble avholdt i Kairo i 1994. ICPD viste sammenhengen mellom menneskerettigheter, befolkningsdynamikk og økonomisk utvikling, og handlingsplanen fra ICPD la vekt på forholdet mellom ulikhet mellom kjønn og fattigdom, dårlig helse, manglende utdanning og bærekraftig økonomisk utvikling.

Tittel på årets CPD var Assessment of the Status of Implementation of the Programme of Action of the ICPD, og utfallet av møtet vil inkluderes i FNs generalsekretær Ban Ki-moons Index Report on further implementation of the ICPD beyond 2014. Diskusjonene tok utgangspunkt i UNFPAs ICPD Beyond 2014 Global Report som ble lagt frem i februar som en gjennomgang av status for gjennomføringen av handlingsprogrammet fra Kairo. Rapporten ble møtt med kritikk fra konservative land, deriblant flere arabiske og afrikanske land anført av Egypt i tillegg til Russland og andre som mente UNFPA går utenfor sitt mandat i omtale og anbefalinger når det gjelder sensitive spørsmål. Norge ga sin støtte til rapporten som et viktig bidrag til markeringen av ICPD+20 og post-2015 agendaen.

Hanne Lotte Moen konkluderte etter møtet som følger: – Dokumentet var godt helt til de avsluttende forhandlingene startet fredag kveld, da de mer konservative kreftene vant fram og sørget for at ordlyd omkring SRHR, seksuell orientering og kjønnsidentitet (ofte omtalt som SOGI) og abort ble strøket og/eller svekket. Til tross for god tekst på enkelte felt, som vold mot kvinner og lignende, representerer dokumentet i seg selv ikke noe fremskritt, og dette beklager NGO-miljøet. Det blir imidlertid ansett som en viktig seier at svært mange land har endret seg radikalt siden Kairo, og at det nå er sterk støtte for progressivt språk blant mange land i Latin-Amerika, Stillehavet og Øst-Asia, samt enkelte afrikanske land som for eksempel Sør-Afrika. Dette representerer et viktig framskritt og gir grunn til optimisme i det videre arbeidet med SRHR generelt og post-2015 prosessen spesielt.

4. Kampanje: I decide

IPPF – International Planned Parenthood Federation lanserte i april kampanjen I decide. Bakgrunnen for kampanjen er at alle bør ha rett til å bestemme sin egen fremtid, og målet er å samle inn én million signaturer som skal overrekkes FNs generalsekretær Ban Ki-moon neste sommer. Seksualitet er en integrert del av personligheten til ethvert menneske i alle samfunn. Seksuelle rettigheter er universelle menneskerettigheter basert på den iboende friheten, verdighet og likhet hos alle mennesker. Fattigdom er både en årsak og en konsekvens av dårlig seksuell helse og ulikhet og ekskludering basert på seksualitet. Det neste rammeverket for utvikling må adressere sammenhengen mellom disse temaene og fattigdom. Seksuelle rettigheter er fundamentale for å oppnå bærekraftig utvikling. Mennesket er den sentrale brikken i utvikling, og det er viktig å etablere et positivt miljø hvor ethvert menneske kan oppnå seksuelle rettigheter, også for å kunne ta del i økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske prosesser for utvikling. Seksualitet vil alltid være et aspekt av menneskers liv.

Sex og Politikk deltar i kampanjen og vil frem mot sommeren 2015 være med å fremme kampanjen gjennom arrangementer, våre nettsider og våre kontoer på sosiale medier (#idecide). Følg med!

Les mer om kampanjen her og dersom du vil signere kan du klikke her.

5. IPCI ICPD

23.-25. mai deltok mer enn 260 parlamentarikere fra 134 land på den internasjonale parlamentarikerkonferansen for implementeringen av den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling – kalt IPCI ICPD. Konferansen fant sted i Stockholm og formålet var å fornye forpliktelsene til handlingsprogrammet fra ICPD holdt i Kairo i 1994. Resultatet, som ble enstemmig vedtatt, er«Stockholm Statement of Commitment», hvor parlamentarikere ble enige om å mobilisere i sine hjemland for å sikre at prinsippene fra Kairo skal integreres fullt og helt i post-2015 prosessen og de nye bærekraftige utviklingsmålene, og at menneskerettigheter, likestilling, kvinner og unge mennesker må være i sentrum.

Sluttdokumentet:

  • legger vekt på den viktige sammenhengen mellom et lands befolkning og landets mulighet til å oppnå langsiktig økonomisk utvikling
  • etterlyser integrasjon av befolkningsdynamikker i all utviklingsplanlegging både på nasjonalt og lokalt nivå
  • understreker behovet for «å holde jenter, inkludert gifte og gravide jenter, i skolen, i alle utdanningsnivå og uten diskriminering»
  • forplikter parlamentarikere til å utarbeide «politikk og program som utnytter den demografiske dividenden gjennom å forbedre egenskapene unge mennesker har for å bidra til sosial og økonomisk utvikling og innovasjon»

Fra Norge deltok Stine Renate Håheim fra Arbeiderpartiet i kraft av sin posisjon som nestleder i Stortingets SRHR-nettverk. Som observatør fra Sex og Politikk deltok organisasjonssekretær Anneli Rønes.

6. Besøk fra IAVI og IPM

  1. og 21. mai var Sex og Politikks partnereIAVI – International AIDS Vaccine Initiativeog IPM – International Partnership for Microbicides på besøk i Oslo.
  2. mai hadde IAVI og IPM møte med Ungdomsnettverket på hiv/aids for å lære medlemmene mer om forskning og utvikling av nye prevensjonsteknologier som for eksempel en hivvaksine eller et effektivt mikrobisid som begge har som mål å forhindre hivsmitte. Ungdomsnettverket har ikke jobbet noe særlig med denne tematikken tidligere og det var en fin introduksjon til forebyggende hivarbeid innenfor forskningsfeltet.
  3. mai var det duket for arrangement på Stortinget. Stortingets SRHR-nettverk hadde invitert politikere, byråkrater, forskere og øvrig sivilt samfunn til å delta på et informasjonsmøte med tittelenWorking towards a World without AIDS. Dr. Kundai Chinyenze fra IAVIs kontor i Kenya fortalte om sitt arbeid og engasjement for å utvikle en trygg og effektiv hivvaksine. Kundai ble engasjert i arbeidet mot hiv og aids da begge hennes foreldre døde av aids da hun var tenåring og bestemte seg allerede da for hva hun skulle vie livet sitt til.

Derek Bodell fra IPM fortalte om fremgangen i IPMs arbeid for å utvikle et kvinnekontrollert produkt for å forhindre hivsmitte. Resultater fra pågående studier forventes å være klare i løpet av 2015. IPM ønsker også å gi kvinner mulighet til å både beskytte seg mot hivsmitte og i tillegg ha mulighet til å unngå uønskede graviditeter, og søker i tillegg å utvikle en såkalt dual ring som skal gjøre nettopp dette.

Siden hiv og aids ble oppdaget tidlig på 80-tallet har omtrent 75 millioner mennesket blitt smittet og om lag 36 millioner har dødd som følge av hiv/aids. Afrika sør for Sahara er fremdeles den regionen som er hardest rammet, med 1 av 20 voksne smittet av hiv. Dette utgjør 71 % av alle mennesker som lever med hiv i dag, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Selv om flere hivsmittede starter på behandling, trengs nye tiltak i kampen mot epidemien. For hver tredje person som starter på behandling, blir fire nye smittet. Hver dag smittes mer enn 6.000 mennesker av hiv.

I forbindelse med IAVIs besøk i Oslo ble Dr. Kundai Chinyenze intervjuet av Klassekampens Sissel Henriksen. Intervjuet med henne kan leses her. I tillegg var 18. mai Verdens aidsvaksinedag og leder og nestleder av Stortingets SRHR-nettverk, Henrik Asheim og Stine Renate Håheim hadde følgende kronikk i VG:

7. Post-2015 og Norges posisjon

Sex og Politikk følger arbeidet med utviklingen av de nye bærekraftige utviklingsmålene som skal erstatte FNs tusenårsmål – en prosess også kalt post-2015. På møtet Will the World Get the Development Goals It Needs? arrangert av norske FN-organisasjoner og Forum for miljø og utvikling 24. april, la statssekretær fra Utenriksdepartementet, Bård Glad Pedersen, frem Norges posisjon i arbeidet med de nye målene. Blant prioriteringsområdene er global helse og mer konkret mødrehelse og reproduktiv helse, samt likestilling og kvinners rettigheter, som Sex og Politikk er svært glad for. Siden januar 2013 har medlemmene i en åpen arbeidsgruppe (kalt Open Working Group, OWG) arbeidet med å konkretisere de nye målene, og gruppens anbefalinger vil legges frem på høstens generalforsamling i FN. Arbeidsgruppen består av 30 medlemmer som dekker til sammen 70 av FNs medlemsland. Norge deler plassen i gruppen med Irland og Danmark. I løpet av høsten vil FNs generalsekretær legge frem en rapport som inkluderer alle innspill både fra arbeidsgruppen, sivilt samfunn og konsultasjonsprosessen som har foregått på nasjonalt, regionalt og globalt nivå. Norge, med prosjektleder for post-2015 prosessen Paul Gulleik Larsen i spissen, vil det neste året bidra inn i diskusjonen om hva som skal være verdens mål for fattigdomsutryddelse frem mot 2030.

I september 2015 vil FNs generalforsamling legge frem den nye utviklingsagendaen og samtidig oppsummere status for tusenårsmålene som ble satt i 2000.

Norges posisjonsnotat til post-2015 kan leses herog statssekretær Bård Glad Pedersens innlegg på møtet nevnt over kan leses her.

For å følge med på prosessen videre, se for eksempel www.fndebatt.nowww.beyond2015.orgog sustainabledevelopment.un.org

8. Praktikant fra AIESEC

Siden februar har Sex og Politikk vært så heldig å ha en praktikant på kontoret. Priscila Miresa Luís Maposse er fra Mozambik og har vært på utveksling til Norge via organisasjonen AIESEC. Utvekslingsprogrammet får økonomisk støtte fra Fredskorpset.

Da hun begynte hos Sex og Politikk i februar ble hun innlemmet i foreningens prosjekt Too Young To Wed (se punkt 2). Her fikk hun lære om temaer relatert til barneekteskap og i etterkant skrev hun artikkelen Child Marriage – Awareness and knowledge som ble publisert på foreningens Facebook-side. I tillegg til å ta for seg utstillingen, ser artikkelen også på forskjellene mellom Norge og Mosambik når det gjelder barneekteskap. Priscila har også skrevet en artikkel om trygge aborter og sammenligner også her situasjonen i Norge og Mosambik. Denne kan også leses på vår Facebook-side.

I løpet av sine fem måneder hos Sex og Politikk har Priscila også møtt andre organisasjoner og aktører som jobber innen SRHR her i Norge, blant dem erHivNorgeAkseptProSentretSex og Samfunn og Skeiv Ungdom. Formålet med disse besøkene var å lære mer om hvordan de ulike organisasjonene jobber på feltet, med hvert sitt fokusområde. Erfaringer fra disse besøkene vil Priscila ta med tilbake til Mosambik.

I juni ble de andre praktikantene til AIESEC invitert til å lære mer om foreningen og vårt arbeid. Praktikantene er fra Uganda, Kenya og Mosambik og var særlig interesserte i seksualundervisning og rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transepersoner.

9. Årsmøte i Sex og Politikk

Årsmøte i Sex og Politikk ble holdt 19. mai og nytt styre består av:

Styreleder: Johannes Rindal

Nestleder: Lotte Hernæs

Styremedlemmer: Ragnhild Nordvik

Trude Slettvold Lien

Mette Hvalstad, SUSS

Ingrid Fiskaa

Zaid Khalid

Varamedlemmer: Hanne Lotte Moen

Line Halvorsrud, Skeiv Ungdom

10. EuroPride

I år arrangeres EuroPride i Oslo i perioden 20.-29. juni. I tillegg arrangeres både PridePark og PrideHouse – førstnevnte arrangeres på Rådhusplassen 25.-28. juni og PrideHouse foregår blant annet på Litteraturhuset og i Kulturhistorisk museums lokaler 20.-28. juni. EuroPride-paraden finner sted 28. juni og går fra Grønland til Rådhusplassen. I fjor deltok 12.500 i paraden og enkeltpersoner trenger ikke melde seg på – så møt opp da vel!

Sex og Politikk vil delta på to arrangementer under årets PrideHouse, som totalt vil bestå av 50 debatter, foredrag og workshops. Kampanjeleder for Uke Sex, Gry Stordahl vil delta i debatten Hvordan tematisere LHBTQ i norsk skole? Er vi normkritiske eller bare tolerante?, arrangert av Rosa Kompetanse (LLH) og Restart (Skeiv Ungdom). Arrangementet finner sted på Litteraturhusets Nedjma søndag 22. juni klokken 18:15-19:45.

Samtidig, i Kjelleren på Litteraturhuset, vil debatten Virker kriminalisering av hiv forebyggende? arrangeres av Ungdomsnettverket på hiv/aids, som Sex og Politikk er medlem av. Vi får besøk av jusprofessor Matthew Weait fra University of London som har skrevet en rapport om hiv og kriminalisering i Norden og ønsker å debattere den norske lovgivningen vedrørende hiv, med utgangspunkt i Syse-utvalgets forslag om lovendring presentert i NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn. Dette arrangementet vil holdes på engelsk.

Les mer om EuroPride og alle arrangementene her.

[1] Marrying too Young. End Child Marriage. UNFPA 2012. http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/12166