Nyhetsbrev desember 2014

Nyhetsbrev desember 2014

Sex og Politikk jobber med mange saker knyttet til SRHR

1. Uke 6 2015

2015 blir det femte året Sex og Politikk leverer gratis materiell til undervisning om seksualitet. Nytt for kampanjen Uke 6 er at målgruppen er utvidet og at det er en ny inndeling av både grunn- og temamateriellet, med ett sett til 4.-7. trinn og ett til 8.-10. trinn. Emner i grunnmateriellet er nå:

  1. Et trygt læringsrom i seksualundervisningen
  2. Identitet, kjønn og familier
  3. Kropp og pubertet
  4. Følelser og forelskelse og for de eldste trinnene
  5. Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner.

Innledningsvis er det oversikt over øvelser og relevans til målgruppe og fag i tillegg til tips til organisering av undervisningen for elever med særskilte opplæringsbehov.

Så langt er over 40.000 påmeldt til Uke 6, 2015 og vi ser frem til et spennende jubileumsår og flere påmeldte til kampanjeuka i februar og utover skoleåret.Tema for kampanjen i 2015 er «Familie» og med et eget temamateriell settes søkelyset på det mangfoldet av familieformer som finnes. Familie kan være så mangt, og familie som begrep endrer seg med tid og sted. Temamateriellet egner seg spesielt for arbeid med kompetansemål i læreplaner som omhandler familie. Vi har i samarbeid med Nasjonalmuseet i Oslo utarbeidet øvelser i temamateriellet som tar for seg familiemotiver i kunsten. Det vil derfor nå være mulig og også inkludere faglærerne i kunst og håndverk i seksualundervisningen og eventuelle tverrfaglig samarbeidsprosjekt.

Uke 6 var i høst vertskap for et nordisk nettverksmøte for seksualundervisning. Vi holdt i denne anledning et seminar om seksualundervisning i Norden og anbefalinger for undervisningen gitt av WHO. Gode kolleger fra Sex & Samfund i Danmark, RFSU i Sverige, Väestöliitto og Folkhälsans Förbund i Finland holdt innlegg og drøftet nettopp undervisning om seksualitet i de nordiske landene.

Gry Stordahl, som er kampanjeleder for Uke 6, deltar også i et bilateralt prosjekt med vår søsterorganisasjon på Kypros. Målet er å utarbeide undervisningmateriell, en lærerveiledning og å implementere obligatorisk seksualundervisning i ungdomsskolene på Kypros. Stordahl deltok også på et seminar i Karelien i Russland i høst, med tema unges helse og rettigheter og da knyttet til seksuell helse og seksualundervisning i skolen.

2. Sex og Politikk starter ungdomsorganisasjon

I august begynte arbeidet vårt med å etablere Norges første ungdomsorganisasjon som jobber eksklusivt med seksuelle og reproduktive menneskerettigheter. Nora Mehsen ble ansatt som prosjektkoordinator for ungdomssatsingen.

Ungdommers menneskerettigheter på dette feltet har vært et av de viktigste – og dessverre et av de mest kontroversielle – spørsmålene i internasjonale forhandlinger. Opprettelsen av en ungdomsorganisasjon var derfor motivert av behovet for å skape en plattform for ungdomsmedvirkning på ungdommers premisser. Nasjonalt så vi også at det var et stort behov for å løfte frem ungdommers stemme i det politiske påvirkningsarbeidet for å verne om og fremme disse menneskerettighetene.

I dag, fire måneder etter at etableringsarbeidet startet, ser vi allerede resultater av satsingen. Seks dyktige og engasjerte ungdommer har formet et interimstyre, som har begynt arbeidet med å bygge opp ungdomsorganisasjonen. Oppstartsfasen har innebåret å definere formålet til organisasjonen, lage forslag til vedtekter og arrangere en navnekonkurranse (med ukespass til Øyafestivalen i premie). Konkurransen mottok 37 forslag til hva ungdomsorganisasjonen kunne hete, som har dannet et godt inspirasjonsgrunnlag for det endelige navnevalget. I tillegg deltok et utvalg av ungdommene i 16-dagerskampanjen for avskaffelse av vold mot kvinner, som dere kan se på bildet ovenfor.

Med en så fantastisk start, ser vi svært lyst på hva ungdomsorganisasjonen kommer til å utvikle seg til i tiden som kommer. 2015 kommer til å være et begivenhetsrikt år, med navnelansering, kick-off-arrangement, det første årsmøtet og masse annet gøy.

Vil du være med og bygge opp Norges første ungdomsorganisasjon for seksuelle og reproduktive menneskerettigheter? Send en mail tilnora@sexogpolitikk.nofor mer info.

3. Sex og Politikk har de siste årene fulgt arbeidet med de nye bærekraftige utviklingsmålene som skal overta etter FNs tusenårsmål som løper ut i 2015, også kalt post-2015 prosessen.Post-2015 prosessen

5. desember lanserte FNs Generalsekretær rapportenThe Road to Dignity by 2030: Ending Poverty Transforming All Lives and Protecting the Planet(ofte referert til som «synthesis report»), som oppsummerer prosessen til nå med å samle forslag til et nytt sett bærekraftige utviklingsmål for 2015-2030. Generalsekretærens rapport gir et grunnlag for forhandlinger i 2015 som skal ende i en resolusjon fra «the Special Summit on sustainable development» under FNs generalforsamling i september 2015. Konferansen International Conference on Financing for Development i Addis Ababa i juli skal omhandle finansiering av de nye målene, og blir også svært viktig med tanke på ansvarliggjøring for implementering av målene.

Det er viktig at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) blir del av det nye rammeverket med mål og indikatorer for bærekraftig utvikling.FNs befolkningsfond (UNFPA) gjør et poeng av at land som satser på befolkning og familieplanlegging har bedre og mer stabil økonomisk vekst. Det er derfor vesentlig å fremme og beskytte seksuelle rettigheter. Disse er avgjørende for åoppnå sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling og likestilling. Derfor må dette også være en del av post-2015 agendaen.

Et forslag med 17 bærekraftsmål og 169 indikatorer ble lagt fram av FNs åpne arbeidsgruppe for bærekraftsmålene (OWG) i en rapport til Generalforsamlingen i høst. Disse forslagene, skriver Generalsekretæren i sin synteserapport, er mulig å beholde, men også mulig å gjøre noen endringer på. Det fremforhandlede forslaget fra OWG inkluderer delmål på seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter, men de inkluderer dessverre ikke seksuelle rettigheter. Mange håper likevel det ikke blir åpnet for forhandlinger på disse forslagene, fordi vi da møter stor risiko for å miste godt språk – det vil si de rettighetene som er anerkjent og som vi har oppnådd. Det blir uansett viktig å gjøre en god innsats for å sikre gode og målbare indikatorer og sørge for at seksuelle og reproduktive rettigheter er blant dem.

Befolkningskommisjonen i april i år oppsummerte hvor langt verden har kommet med å implementere programmet fra International Conference on Population and Development som ble vedtatt i Kairo i 1994. Konferansen i 1994 ble en milepel hvor flere land enn tidligere fremmet seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette er reflektert i generalsekretærens rapport publisert i etterkant av CPD; Recurrent themes and key elements identified during the session of the Commission on Population and Development. Befolkningskommisjonen ga altså en indikator på fremgang, men forhandlingsklimaet er vanskelig og motstanden mot spesielt seksuelle rettigheter er sterk og økende. Nettopp fordi man har oppnådd mye opplever vi tilbakeslag.

4. Maskulinitet og barneekteskap

Sex og Politikk arrangerte 1.-4. september en seminarrekke om Maskulinitet og barneekteskap i flere byer i Norge. Vi har ønsket å rette søkelyset på menn, maskulinitet og likestilling i arbeidet mot barneekteskap fordi likestilling handler om relasjonen mellom kjønnene og fordi menn er sentrale aktører for å bedre kvinners situasjon verden over. I tillegg blir menn selv berørt av normer for kjønnsroller, diskriminering, overgrep, barneekteskap, seksuelt overførbare infeksjoner, for å nevne noe.

Seminarrekken om maskulinitet og barneekteskap ble arrangert i Trondheim, Bergen og Oslo. I denne forbindelsen fikk vi besøk av den brasilianske organisasjonen Promundo, som er verdensledende innen likestillingsarbeid som inkluderer menn og maskulinitet. Alice Taylor fra Promundo jobber med et forskningsprosjekt på barneekteskap i Brasil og deltok på seminarturneen til de tre norske byene, samt møter med relevante aktører.

Les også Alice Taylors blogg om besøket til Norge her.I Brasil er 42.700 jenter mellom 10-14 år gift, dette er et brudd på unges rett til selvbestemmelse over egen kropp og eget liv. Promundos ferske studie om barneekteskap danner grunnlaget for utarbeidelse av en ny metode for å adressere barneekteskap og for å engasjere gutter og menn mot praksisen. Taylor forklarte at barneekteskap er basert på ulik maktdynamikk som gjør det vanskelig for jenter å forhandle om sine rettigheter til helse og utdanning. I noen deler av verden er det å bli gift og å bli mor det eneste alternativet jenter har for å oppnå status i sine samfunn. Derfor er det nødvendig at deres fedre, brødre og ektemenn bidrar til å ta initiativ for å gi unge jenter flere muligheter til å ta valg angående eget liv og helse. Selv om menn er en del av problemet når de gifter bort døtre eller selv gifter seg med jenter, lever også menn med kulturer og strukturer hvor dette er forventet av dem. Derfor vil vi kunne bane vei for endring når modige menn og kvinner sammen kjemper for å endre samfunnets normer og utvikle ny politikk.

5. EuroNGOs

Daglig leder Solveig Hokstad og styremedlem Ragnhild Nordvik deltok i oktober på den årlige EuroNGOs-konferansen som denne gang fant sted i Madrid. EuroNGOs – the European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development – er et regionalt nettverk av europeiske organisasjoner som arbeider for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter globalt. Konferansen i Madrid hadde tittelen Putting the puzzle together: SRHR in a post-2015 world, og hadde som mål å samle aktører innenfor SRHR for sammen å forberede forhandlingene for de nye bærekraftige utviklingsmålene som skal fastsettes i 2015. Her blir det spesielt viktig å sikre at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter inkluderes slik at medlemsstater vil opprettholde innsatsen på området. FNs tusenårsmål skapte et enormt momentum og har bidratt til store forbedringer på mange felt. Likevel, med et knapt år igjen av disse målene, er det tusenårsmål 5 som omhandler mødrehelse man er lengst unna å oppnå, og oppfyllelse av kvinners seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er essensiell for å nå dette målet.

På EuroNGOs årsmøte, som fulgte konferansen, ble det klart at Sex og Politikk blir vertskap for neste års EuroNGOs-konferanse. Vi gleder oss til å samle aktører innenfor seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Oslo. Daglig leder Solveig Hokstad håper at ved å være vertskap for konferansen så vil vi sørge for at norske organisasjoner og politikere får fornyet og styrket sitt engasjement for tematikken globalt og også innenfor de nye bærekraftige utviklingsmålene.

6. Verdens aidsdag

Som del av Ungdomsnettverket for hiv/aids var Sex og Politikk også i år med å koordinere aktiviteter til Verdens aidsdag 1. desember. Årets kampanje hadde som mål å bidra til å bryte tausheten og sørge for at flere blir oppmerksomme på, og videre snakker om, hiv i Norge. Dette skulle gjøres ved å «hivsløyfe» – å lage en hivsløyfe, ta bilde og legge ut på sosiale medier med #hivsløying. Også #bryttausheten ble brukt, og det ble lagt ut mange bilder av kreative hivsløyfer både før og på selve dagen, se for eksempel Verdens aidsdags Facebook-side for bilder.

I Norge indikerer Folkehelseinstituttet dystre tall for 2014; det ser ut til at man vil få en økning i antall nye hivsmittede i år sammenlignet med i fjor. I Norge snakkes det lite om hiv i dag. Mange vet ikke at det er en fare for å bli smittet, og de som i dag lever med hiv opplever stigmatisering og diskriminering. Kampanjen ønsker å gjøre noe med nettopp dette og håper et økt fokus på hiv vil være med på å informere om hiv og videre normalisere sykdommen.I flere byer i Norge ble også røde skjerf hengt på statuer for å markere dagen, og i Oslo ble statuen av Wenche Foss valgt ut som startpunkt for dagen. TV 2-nyhetene og God Morgen Norge var til stede klokken 07:00 da representanter fra Verdens aidsdag-komiteen hengte opp dagens første skjerf rundt statuen. I løpet av dagen ble Oslos statuer varmet av de røde skjerfene og i tillegg deltok også politikere, byråkrater og aktivister med bilder av seg selv med skjerf på sosiale medier.

Verdens aidsdag markeres verden over, og Norge er, tross alt, et land med relativ liten forekomst av hiv. Verdens helseorganisasjon (WHO) melder om at totalt 39 millioner mennesker har mistet livet som følge av hiv. 70 % av de nye hivsmittede i verden bor i Afrika sør for Sahara, hvor tilgang til informasjon, helsetjenester og beskyttelse ofte er mangelfull. I tillegg beregner WHO at smitte blant unge i alderen 15-19 er på vei opp, særlig i Afrika.

7. IPMs «The Ring Study» er i gang for fullt

I november ble de siste av totalt 1.959 deltakere i IPMs (International Partnership for microbicides) «The Ring Study» rekruttert til å ta del i studien. Studien finner sted i syv områder i Uganda og Sør-Afrika. IPMs The Ring Study er en del av et lisensprogram i samarbeid med MTN (Microbicide Trials Network), og sistnevnte er finansiert av amerikanske National Institutes of Health. Samarbeidet går ut på å samkjøre en såkalt søsterstudie for å teste effektivitet og sikkerhet. MTNs studie heter ASPIRE, som i likhet med The Ring Study, søker å oppnå reguleringsgodkjennelse for en vaginalring. Begge studiene søker å publisere resultat i 2016.

Den månedlige vaginalringen inneholder ARV-stoffet dapivirine som er utviklet av IPM. Målet er å forhindre hivsmitte blant kvinner. Når i bruk, vil ringen slippe ut stoffet gradvis og denne er designet for bruk i en hel måned, men IPM ser på muligheten for at kvinner kan bruke den såpass lenge som 90 dager. CEO i IPM, Dr. Zeda Rosenberg uttalte nettopp følgende i et intervju i Devex:

Kvinner i lav- og mellominntektsland er fremdeles særlig utsatt for hivsmitte, men mangler diskrete verktøy for å beskytte seg. I tidlig 2016 vil kliniske studier fortelle oss om ringen kan hindre kvinner fra å bli smittet av hiv. Hvis ringen er både effektiv og sikker ved varig bruk, kan den hjelpe oss med å overkomme en av de største utfordringene i aidsepidemien: beskyttelse av kvinner.

8. IAVI og Globvac 2015

Programmet for global helse- og vaksinasjonsforskning, også kalt Globvac, vil i 2015 avholde sin årlige konferanse i Oslo. Globvac ligger under Forskningsrådet og har som hovedmål å støtte forskning innenfor helse. Tema for konferansen er How can research inform the post-2015 agenda for women’s and children’s health and rights? Og vert vil være LEVE – Levekår i utviklingsland, ved Universitetet i Oslo.Konferansen vil finne sted 17.-18. mars og det vil også arrangeres en forkonferanse for studenter 16. mars.

Sex og Politikks partner IAVI (International AIDS Vaccine Initiative) arrangerer et symposium 18. mars med tittelen Health Research for All: what should the post-2015 development agenda deliver in global health research and innovation on. Panelet vil bestå av Samia Saad fra Bill and Melinda Gates Foundation, professor John Mugabe fra University of Pretoria, Sør-Afrika, Line Matthiessen fra Europakommisjonen og sist men ikke minst Tore Godal, spesialrådgiver for global helse i Utenriksdepartementet.

Med arrangementet ønsker IAVI å fokusere på verdien av en tydelig forpliktelse til vitenskap, teknologi og innovasjon i global helse som en nøkkelkomponent i ethvert helsemål innenfor post-2015 prosessen. Som nevnt tidligere i dette nyhetsbrevet har FNs tusenårsmål skapt et momentum og en innsatsvilje for å nå de åtte nåværende målene, og det er viktig at dette videreføres i de nye bærekraftige utviklingsmålene for å sikre god helse for alle.

For å se fullt program og melde seg på konferansen, se her. Dersom du ønsker å delta på IAVIs arrangement må du huke av for deltakelse på «Symposium 12» 18. mars.