Ny abortlov – kun et halvt skritt fremover

Ny abortlov – kun et halvt skritt fremover

Forslag til ny norsk abortlov bygger ikke på den beste forskningen som er tilgjengelig, mener foreningen Sex og Politikk.

Sex og Politikk gratulerer det regjeringsutnevnte abortutvalget med en grundig rapport på et lovområde som sårt trenger en fornyelse. Likevel er vi skuffet over at utvalget ikke har lagt den nyeste forskningen og dokumenterte praksis fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) til grunn.

«Når den globale «gullstandarden» for helsetjenester mener at den gravide må fullt ut få bestemme over egen kropp og graviditet er det ingen grunn til at Norge ikke skal ta dette med i sin nye lov», uttaler fungerende daglig leder i Sex og Politikk, Kjersti Augland.  

Sex og Politikk er det norske medlemmet i den største globale sammenslutningen av organisasjoner som jobber for seksuell og reproduktiv helse, International Planned Parenthood Federation (IPPF). Vår erfaring fra arbeidet for trygg og lovlig abort både i Norge og globalt viser at dette er et helt sentralt område for å bidra til kvinners rettigheter og likestilling, forebygge død og uhelse og bidra til at nye generasjoner får reelle muligheter til å fullføre utdanning, delta i samfunnslivet og innfridd sine rettigheter.  

I 2022 kom WHO med nye retningslinjer som oppsummerer den beste kunnskapen i verden for hvordan sørge for tilgang til trygge og gode aborttjenester. Hovedbudskapet er at restriksjoner og strenge abortlover ikke reduserer antall aborter, men heller øker både farlige aborter og skader etter utrygge aborter.

Videre anbefaler de å fjerne ukesgrensen for selvbestemmelse. Ved å gi den gravide full myndighet til å ta denne viktige avgjørelsen bidrar dette både til bedre tilgang, at tjenesten skjer så tidlig som mulig og uten å påføre ekstra stigma. Det er ingen forskning som viser at det blir flere aborter seint i svangerskapet om grensen for selvbestemmelse øker.

-Vi velger å stole på den gravides avgjørelse 

Konklusjonen er altså at om vi velger å stole på den gravides avgjørelse, anerkjenne at hen er i stand til å ta etiske og gode avgjørelser for egen helse og livsløp, så er det helt trygt å ta bort grensen for selvbestemmelse.

Sex og Politikk er glad for at abortutvalget har foreslått å øke grensen for selvbestemmelse, men synes det er synd at ikke den beste forskningen på feltet legges til grunn.  

Sex og Politikk er glad for at abortutvalget foreslår å åpne for tilgang til aborttjenester også i primærhelsetjenesten. Dette er helt i tråd med WHO sine anbefalinger og prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå (LEON).

-Fortsetter en praksis som mistror den gravide

Til tross for at både forskning og ulik dokumentasjon viser til at det å møte i nemnd påfører den gravide en ekstra byrde, foreslår ikke abortutvalget å fjerne nemndene.

«Dette er kun å fortsette en praksis som viser seg å ikke gi den gravide den tillit som utvalget ellers sier er viktig og riktig i Norge anno 2023», sier Augland.

Abortutvalgets mandat var smalt og sier at bestemmelsen i den nåværende abortloven om at tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke kan gis om fosteret antas levedyktig utenfor livmoren, ligger fast. Dette strider mot anbefalingen til WHO, om at levedyktighet ikke hører hjemme i lovgivning, men i en etisk vurdering av konkrete tilfeller.

Sex og Politikk ser fram til den videre debatten med politikere og i offentligheten om dette helt sentrale område for helse og rettigheter. Vi håper at politikere bruker grunnlaget i rapporten til også å løfte de områder som rapporten ikke adresser.

«Dette er en unik sjanse som vi ikke har sett tilsvarende til de siste nærmere 50 årene. Det er en mulighet til en grundig og helhetlig dialog på et avgjørende helse- og rettighetsfelt og som kan vise at Norge er et foregangsland for seksuell helse og rettigheter», sier Augland.