Norge – en global nøkkelaktør for seksuelle rettigheter

Norge – en global nøkkelaktør for seksuelle rettigheter

Sex og Politikk er sekretariat for Stortingets SRHR-nettverk, et nettverket som består av over 40 stortingspolitikere med et globalt engasjement for seksuelle rettigheter. Sammen inviterte vi til innledninger fra Mosambik og Verdens befolkningsfond (UNFPA) om nødvendigheten av fortsatt sterk politisk og finansiell støtte til SRHR fra norske myndigheter. Santos Simione (AMODEFA) understreket viktigheten av norsk […]

Sex og Politikk er sekretariat for Stortingets SRHR-nettverk, et nettverket som består av over 40 stortingspolitikere med et globalt engasjement for seksuelle rettigheter. Sammen inviterte vi til innledninger fra Mosambik og Verdens befolkningsfond (UNFPA) om nødvendigheten av fortsatt sterk politisk og finansiell støtte til SRHR fra norske myndigheter.

Santos Simione (AMODEFA) understreket viktigheten av norsk støtte til SRHR, som en av få donorer som støtter organisasjoner som fremmer seksuelle rettigheter og sikrer nødvendige helsetjenester til alle kjønn.

Siden USA gjeninnførte «Global Gag Rule» i 2016, er det fremdeles vanskelig for organisasjoner som jobber med SRHR å få tilgang til nødvendig finansiering. Ulla Müller (UNFPAs nordiske kontor) minnet oss på at i dagens verden dør 800 kvinner hver dag av svangerskapsrelaterte årsaker. Hun understreket viktigheten av å opprettholde standardene for SRHR, og at norske myndigheter gjør dette og er en sentral global aktør. 

Åse Kristin Ask Bakke, leder av Stortingets SRHR-nettverk, innledet dagen og trakk linjene for Norges SRHR-engasjement tilbake til Kairo i 1994. En av deltakerne den gang – som ungdomsdelegat – var statssekretær Bjørg Sandkjær. Sandkjær holdt en innledning der hun bekreftet at norske myndigheter fortsetter å prioritere SRHR innen norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

Artikkelen fortsetter under bildegalleriet.

I panelsamtalen deltok også leder av Stortingets utenrikskomité, Ine Eriksen-Søreide, som understreket den tverrpolitiske og kontinuerlige støtten til SRHR i norsk politikk. De viste begge til Sex og Politikks ny-lanserte brosjyre «Statusrapport fire år etter Nairobi Summit: Norges forpliktelser til SRHR» som har kartlagt norsk bistand til SRHR.

I Nairobi i 1999 markerte verden 25 år med handlingsprogrammet fra FNs befolkningskonferanse fra 1994. Den gang forpliktet Norge seg til å bruke kr 9,6 milliarder i perioden 2020-2025. Ved utgangen av 2022 ligger Norge godt an til å innfri dette løftet.  

Jon Lomøy, styreleder Sex og Politikk, lanserte brosjyren under møtet. Behovet for politisk støtte og finansiering er ytterligere forsterket i dag i forhold til 1999. Covid-19 har satt helsesystemer tilbake og politiske motkrefter er nå bedre organiserte og finansierte.

Statssekretær Sandkjær viste til økt støtte til SRHR i 2022 på kr 1,8 milliarder, med løfter om å videreføre SRHR-støtten minimum på dette nivået. Norsk støtte til SRHR gir resultater og målet er å bidra med mer enn lovet i Nairobi i 1999. 

Brosjyren inneholder en rekke tabeller som viser norsk støtte til SRHR-tiltak fra 2020 til i dag. Sex og Politikk oppfordrer Norge til å innvilge en ny SRHR milliard og kommer med en rekke anbefalinger: 

Økt finansiering er viktig for å: 

 • Styrke de delene av SRHR som har størst etterslep og møter størst motstand, trygg abort, helhetlig seksualitetsundervisning og kjønns- og seksualitetsmangfold.
 • Bidra til at ungdom, som en gruppe med særlige behov og som er en direkte investering i framtiden, får bedre seksuell helse.
 • Bidra til å dekke noe av det store behovet for SRHR og SGBV i humanitære kriser.
 • Gjenopprette noe av tilbakegangen på grunn av covid-pandemien og styrke oss mot fremtidige kriser. 
 • – Motvirke innskrenkingen av sivilsamfunnets rolle som menneskerettighetsforkjempere.

Norges politiske stemme og innsats må styrkes gjennom: 

 • Å være en tydelig stemme for SRHR i FN og andre internasjonale fora, og særlig retten  
 • til trygg og lovlig abort, helhetlig seksualitetsundervisning og kjønns- og 
 • seksualitetsmangfold.
 • Å sende politisk ledelse til fora hvor Norge kan ha en nøkkelrolle for å fremme SRHR,  
 • inkludert FNs befolknings- og utviklingskommisjon (CPD).
 • At SRHR er førende for Norges arbeid med partnerland og i ambassadenes arbeid  
 • med lokale organisasjoner.
 • At SRHR kommer tydelig til uttrykk i nye strategier og handlingsplaner, slik som 
 • Afrikastrategien, handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling, handlingsplan for  Norges innsats for kvinner, fred og sikkerhet og ny humanitær strategi.