Nasjonalt SRHR-nettverk etterlyser øremerkede midler til kvinnehelse

Nasjonalt SRHR-nettverk etterlyser øremerkede midler til kvinnehelse

Nasjonalt SRHR-nettverk ønsker større fokus og øremerkede midler til kvinnehelse.

Nasjonalt SRHR-nettverk som består av 22 organisasjoner, deriblant Sex og Politikk, og fagpersoner innen SRHR har kommet med en uttalelse til NOU2023:5 «Den store forskjellen: Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse».

Nettverket er positive til en rekke av de forslåtte tiltakene, og de peker på at flere av tiltakene bør utvides og forsterkes.

I tillegg til de positive tilbakemeldingene etterlyser nettverket flere punkter som de mener ikke er ivaretatt i utredningen. I høringsuttalelsen skriver de:

Nasjonalt SRHR-nettverk mener følgende burde inkluderes i NOU 2023: 5:

  • Nettverket mener perspektivet seksuell og reproduktiv helse for kvinner med funksjonshindring ikke er godt nok dekket.
  • Nettverket savner tiltak rundt seksuell helse for voksne kvinner. Seksuell helse inkluderer ikke kun svangerskap og barsel, men det trengs et generelt fokus på seksuell helse for denne gruppen.
  • Nettverket savner mer innhold om både unge og voksne kvinner og hiv. I NOUen er hiv nevnt kun tre steder, da i forbindelse med rus eller salg av sex. Konsekvensen av å ikke tenke på unge og voksne kvinner og hiv er at disse testes for sent.
  • Nettverket savner et gjennomgående og spesifikt fokus på transkvinner.
  • Nettverket ønsker konkrete forslag, inkludert finansiering, for å møte Tiltak 45: Bedre oppfølging etter provosert abort og spontanabort. Som nevnt tidligere i dette innspillet finnes tilbud som blant annet Amathea. Nettverket savner også tiltak som målrettet jobber for å redusere stigmatisering knyttet til abort samt referanse til WHOs retningslinjer for abort.
  • Nettverket savner tiltak som er spesifikt rettet mot eldre og seksualitet. Det er viktig at helsepersonell får opplysning og kompetanse på tema for å sikre eldre kvinners seksuelle helse. Et eksempel er www.uke66.no.
  • Nettverket etterlyser manglende finansiering av tiltakene innenfor seksualitetsundervisning. Siden seksualitetsundervisning nevnes som et såpass viktig verktøy for mye relatert til kvinnehelse, bør det også sikres finansiering på statsbudsjettet. Dette gjelder også for å sikre at seksualitetsundervisning kan leveres på samisk.

Les hele uttalelsen fra SRHR-nettverket her.

Les hele NOUen her.

Illustrasjon: Melkeveien/NOU Kvinnehelse