IPCI 2024 i Oslo – en viktig konferanse for en bedre fremtid

IPCI 2024 i Oslo – en viktig konferanse for en bedre fremtid

I dag er vi mer enn åtte milliarder mennesker på jorden, åtte milliarder muligheter for framtiden. Til høsten arrangerer FN «Fremtidens toppmøte» og på veien dit feirer vi 30-årsjubleet for Kairo-konferansen der både kvinner og seksuelle rettigheter ble en del av agendaen for en lysere fremtid. I april arrangeres IPCI-konferansen i Oslo.

I denne artikkelen kan du lese mer om veien fra Kairo-konferansen (ICPD) i 1994 og fram til i dag, og hvorfor en 30 år gammel konferanse fortsatt er viktig for vår fremtid.

Hva er ICPD30?

30-årsgjennomgangen av implementeringen av ICPD-handlingsplanen (ICPD30) er en mulighet til både å feire suksessene fra de tre siste tiårene, og samtidig få oversikt over hvor vi står og til å reflektere over ICPD-agendaens fremtid. 30-årsjubileet minner verden om den globale betydningen til ICPD-agendaen og det store potensialet den har for å fremme agendaen for bærekraftig utvikling i en verden i endring.

ICPD eller Kairokonferansen var en konferanse som gikk over ti dager i november 1994, der representanter fra verdens nasjoner diskuterte saker som satte søkelys på framtiden for verdens befolkning. Konferansen tok blant annet for seg utviklingslandenes rett til kontinuerlig økonomisk utvikling, og en mer rettferdig handel mellom det globale nord og sør. Likevel blir konferansen best husket som konferansen der kvinners status og rolle i direkte sammenheng med befolkningsspørsmålet, og hvor målsettingen å legge vekt på reproduktiv helse og reprodelegatene ble enstemmig støttet av alle som deltok på konferansen.

Hvordan gjennomføres ICPD30?

ICPD gjennomføres gjennom flere aktører, arrangementer og plattformer, og engasjerer et mangfold av aktører i dialog, utover de formelle mellomstatlige prosessene. ICPD30 stimulerer dialog om nye spørsmål og fremtidige prioriteter for vår globale utviklingsagenda for å adressere polarisering, utvide partnerskap, bekrefte støtte og for å posisjonere ICPD-agendaen.

Disse samtalene involverer tradisjonelle partnere og nye allierte – inkludert parlamentarikere, lokale styresmakter og ledere i privat sektor – på tvers av nasjonale dialoger, regionale konferanser, globale dialoger, og tilknyttede arrangementer.

Hva er ICPD30 Global Review Report?

Ny kunnskap, viktige tilbakemeldinger og anbefalinger fra ulike diskusjoner i løpet av arbeidet med ICPD30 vil bli samlet i ICPD30 Global Review Report. Dette gjøres for å sikre et kollektivt engasjement opp mot Summit of the Future  – «Fremtidens toppmøte» som arrangeres i New York til høsten.

Den globale statusrapporten vil gi partnere et påvirkningsverktøy for å sikre ICPD-agendaen og sørge for størst mulig avkastning for flest mulig, er en av flere multilaterale løsninger for framtiden. Sluttdokumentet for IPCI, «The Oslo Statement of Commitment» – Osloerklæringen om forpliktelse – kommer til å være et viktig bidrag til rapporten, men vil også være et frittstående påvirkningsverktøy gjennom hele ICPD30-arbeidet og fram i tid.

Hva er IPCI?

Den 8. IPCI-konferansen (International Parliamentarians’ Conference on the Implementation of the ICPD Programme of Action) avholdes i Oslo 10. til 12. april 2024. Det er Stortinget og dets SRHR-nettverk som er vertskap for konferansen som arrangeres av Det europeiske parlamentarikerforumet for seksuelle og reproduktive rettigheter (EPF). FNs befolkningsfond (UNFPA) er medarrangør og sekretariat for konferansen. Sex og Politikk bidrar også til konferansen som sekretariat for Stortingets SRHR-nettverk.

Det er planlagt at omtrent 300 parlamentarikere, ministere, FN-eksperter, sivilsamfunnsledere og andre aktører deltar på IPCI-konferansen.

På konferansen i Oslo forventes det at parlamentarikere kommer frem til en fremtidsrettet, handlingsorientert erklæring som bygger på tidligere IPCI-forpliktelser og kartlegger en klar retning for å akselerere fremgang på ICPD-agendaen.

Konferansen er grunnet i 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, og er ment å bidra til kunnskap og bygge kapasitet for parlamentarikere til å fremme oppnåelse av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). IPCI Oslo har også som mål å skape solidaritet og samarbeid mellom internasjonale parlamentarikere, SRHR-forkjempere og sosiale og feministiske bevegelser.

Hvorfor er IPCI viktig i konteksten av ICPD30?

Den 8. IPCI-konferansen er en begivenhet tilknyttet ICPD30, og er den viktigste arenaen for å engasjere parlamentarikere i den globale gjennomgangsprosessen for ICPD-agendaen. I år finner IPCI sted samtidig som sammenfallende megatrender former vår polariserte verden. FNs generalsekretær har definert fem megatrender som kommer til å påvirke oppnåelsen av bærekraftsmålene: klimaendringer, demografiske endringer, urbanisering, digitale teknologier og ulikheter.

For å sikre at vi leverer på menneskesentrert bærekraftig utvikling – løftet til ICPD – i en verden i endring, krever dette reflektert og integrert handling. For å bidra til dette har UNFPA utviklet fem fremtidsfokuserte prosjekt som utforsker hvordan klima og digitalisering, som på sitt vis opererer gjennom mangfoldige og endrende demografiske forhold, til slutt vil forme fremtiden til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Klima og digitalisering vil også påvirke hvordan vi systematiserer og behandler befolkningsdata. Prosjektene gir fremtidsrettede skisser til hvordan ICPD-løftet kan oppnås i en moderne verden etter 2024, og bidrar til å posisjonere ICPD-agendaen i den globale utviklingsagendaen etter 2030.

Den 8. IPCI/ICPD-konferansen er et sentralt og viktig øyeblikk for å utforske de sentrale rollene parlamentarikere kan spille, i dag og i fremtiden, med fokus på tre tverrgående temaer som går på tvers av ICPD-agendaen:

1. Politikk og megatrender
2. Digital teknologi
3. Finansiering

Politikk og megatrender

IPCI fungerer som en mulighet til å oppmuntre parlamentarikere til å skape det nødvendige miljøet for lovgivning for å realisere ICPD-løftet i utviklende megatrender, inkludert COVID-19-pandemien.

Dette er den første IPCI-konferansen som finner sted etter COVID-19-pandemien, som krever at vi reflekterer over pandemirespons og beredskap, og forsterker viktigheten av å bygge motstandsdyktige helsesystemer som er i stand til å tåle fremtidige utfordringer og svare på behovene til de som har minst å rutte med.

Befolkningsdynamikk vil også være i kjernen av diskusjonene ved IPCI. I det verden passerer åtte milliarder mennesker har den aldri vært mer demografisk mangfoldig. Samtidig er befolkningsbekymringer utbredt, og myndigheter vedtar i økende grad politikk rettet mot å heve, senke eller opprettholde fruktbarhetsrater.

I den årlige rapporten «State of the World Population Report» fra 2023 oppfordret UNFPA til en radikal revurdering av hvordan befolkningstall blir utformet, og oppfordret politikere til å gå bort fra overdrevne fremstillinger av stor økning eller stor nedgang i populasjonen. I stedet oppfordres ledere til å spørre om individer, særlig kvinner, er i stand til å fritt ta egne reproduktive valg. UNFPA oppfordret beslutningstakere til å innføre politikk med likestilling og kjønnsrettigheter i sentrum, slik som ordninger med foreldrepermisjon, skattefradrag for barn og så videre. Slik politikk tilbyr en vel utprøvd formel som vil høste økonomisk utbytte og bidra til motstandsdyktige samfunn som kan klare seg uavhengig av hvordan befolkninger endres.

Digital teknologi

2024 vil også være første gang IPCI har med digital teknologi, inkludert mulighetene, risikoene eller skadene ved teknologi i dag og i fremtiden. Dette er særlig relevant for parlamentarikere og for posisjonering av ICPD-agendaen i den digitaliserte fremtiden, ettersom teknologisk innovasjon ofte overgår lover og reguleringers evne til å holde følge.

I konteksten av post-2030-agendaen er teknologi også sentralt. På Summit of the Future kommer en «Global Digital Compact» til å bli avtalt. Denne forventes å skissere felles prinsipper for en åpen, fri og sikker digital fremtid for alle. Det å reflektere rundt teknologi i IPCI-diskusjoner, og mulig i Osloerklæringen om forpliktelse, vil bidra til en felles visjon om digital teknologi som en motor for menneskelig fremgang som kan gi fordeler, samtidig som potensiell skade for kvinner og jenter minimeres. Parlamentarikere vil også bli oppfordret til å sikre at kvinners og jenters rettigheter blir ivaretatt og beskyttet i fremtidig utforming og regulering av teknologi.

Finansiering

ICPD-agendaen må finansieres for å drive fremgang i en digital og kompleks verden. Avkastningen på investeringer i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er godt bevist, men likevel har man et godt stykke å gå når det gjelder ICPD-forpliktelsene.

Vi vet at ved å bruke ytterligere 79 milliarder dollar mellom 2022 og 2030 på å få slutt på det udekkede behovet for familieplanlegging og på å få slutt på forebyggbare mødredødsfall, vil vi avverge 400 millioner uplanlagte graviditeter, redde en million kvinners liv og frembringe 660 milliarder dollar i økonomiske fordeler.

Dersom vi derimot ikke gjør disse investeringene, sparer vi i praksis 231 milliarder dollar i dag, kun for å tape 5,7 milliarder dollar i morgen. Finansieringslandskapet er i utvikling og endrer prioriteringer. Å se nøye på innovative finansieringsmuligheter, inkludert mobilisering av ressurser innenlands, selv om ODA (Official Development Assistance) -forpliktelser er oppfylt, kommer til å være avgjørende for å sikre bærekraftig tilføring av ressurser innen SRHR. Overgangen fra tilskudd til fast finansiering er også sentral for å oppnå bærekraftig utvikling for alle, inkludert for å fremme ansvarlighet og god politisk styring. IPCI gir rom for å utveksle beste praksis-eksempler og fremme dialog for å bidra til å sikre at ICPD-handlingsplanen blir finansiert, og dermed oppnås fullt ut og ingen blir utelatt eller glemt.

Les mer om følgende emner: