Innspill til norske myndigheter: Global Financing Facilities

Innspill til norske myndigheter: Global Financing Facilities

Global Financing Facility – Norge må bruke sin stemme for en helsebistand som innfrir rettighetene til de mest marginaliserte.

Sex og Politikk hilser regjeringens satsing på helse og ambisjonene som ligger i det nye initiativet Global Financing Facility (GFF) velkommen. GFF skal bidra til finansiering av den globale strategien for kvinner, barn og ungdoms helse og FNs nye bærekraftsmål. Norge har forpliktet seg til et bidrag på 600 millioner norske kroner årlig fram til 2020, noe som utgjør rundt 20% av helsesatsingen i det norske bistandsbudsjettet (per 2016). Sex og Politikk mener GFF kan bli et viktig virkemiddel i kampen for å bekjempe fattigdom, hindre diskriminering, bidra til de nye bærekraftsmålene og at menneskerettighetene blir en realitet for alle.

Norges forpliktelse gir både muligheter for og forpliktelser til å sikre at GFF bidrar til det overordnede perspektivet i bærekraftsmålene om å «leave no-one behind».

Norge har lenge vært en viktig og synlig forkjemper for rettighetene til de mest marginaliserte gruppene, som unge jenter, lesbiske, homofile, bifile og trans- og intersexpersoner, og for de mer kontroversielle delene av helserettighetene, slik som helhetlig seksualitetsundervisning og tilgang til trygge og lovlige aborter.

Konkret støtte til et bredt og representativt sivilsamfunn som vaktbikkjer, tjenesteytere og for å bidra til gode og deltagende demokratiske prosesser har også vært et viktig prinsipp i norsk bistand. Under den nye finansieringsmekanismen må Norge fremme disse prinsippene.

Sex og Politikk forventer at den norske regjeringen fortsetter å fremme denne politikken i GFF på følgende fire områder spesielt:

GFF må investere i hele spekteret av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), inkludert tjenester til de mest marginaliserte gruppene.

Det er avgjørende at GFF investeringene inkluderer midler til de mer kontroversielle sakene, som trygge aborter. GFF rammeverket spesifiserer et bredt spekter av SRHR tjenester, herunder finansiering av prevensjon, helhetlig seksualitetsundervisning og tiltak for forebygging av kjønnsbasert vold. Likevel er det en risiko for at de mer kontroversielle sakene ikke blir tatt med i de nasjonale planene. Sex og Politikk anbefaler at GFF må dekke finansiering for begge delmålene knyttet til SRHR under Bærekraftsmål (SDG) 3 (Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder) og SDG 5 (Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling). GFF investeringene må nå de mest marginaliserte gruppene og inkludere støtte til de kontroversielle sakene.

GFF må operere åpent og ansvarlig.

Gjennom sivilsamfunnets pådriverarbeid i utviklingen av GFF mekanismen, har det vært helt sentralt å sørge for at prinsipper for ansvarlighet og åpenhet gjennomsyrer GFF. Det er viktig med en tydelig monitorering av hvilke tematiske områder som mottar investeringer gjennom GFF. Bare robuste overvåkings- og monitorerings systemer vil gi oss grunnlag for å kunne si om GFF bidrar til å øke innsatsen for seksuelle og reproduktive helsetjenester. Monitorerings dataene må være nøyaktig, og allment tilgjengelig for alle, inkludert sivilsamfunn og andre partneres bruk i måling og ansvarliggjøring av utgifter innen seksuell-, reproduktiv-, mødre-, nyfødt-, barne- og ungdoms-helse (SRMNCAH).

GFF må medføre økt finansiering av kvalitetsprodukter innen reproduktiv helse.

Sex og Politikk er bekymret for at GFF per i dag mangler standardiserte retningslinjer og prosedyrer for kvalitetssikring av de mest nødvendige produktene for å sikre reproduktiv helse. Det er viktig at GFF implementerer globalt aksepterte standarder og arbeider med de største produsentene og leverandørene for å sikre at GFF midler kun blir brukt til forhåndskvalifiserte produkter. Verden står nå overfor en global krise når det gjelder finansieringen av reproduktive helse produkter. UNFPA Supplies – den største leverandøren av reproduktiv helse produkter – har anslått et finansieringsgap på US $ 750 millioner for perioden 2016 – 2020. Det meste av denne underdekning skyldes kutt i nasjonale bevilgninger til viktige reproduktive helse produkter/forsyninger. Verdensbanken har understreket at GFF vil være en viktig finansieringsordning for innkjøp. Mange mottakerland har inkludert produkter for reproduktiv helse i sine planer, og er sterkt avhengig av UNFPA Supplies og bistandsfinansiering.

Det sivile samfunns må ha reell innflytelse i GFF på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Sex og Politikk er veldig bekymret over måten GFF sekretariatet og nasjonale regjeringer inkluderer sivilt samfunn. Sivilt samfunn må inkluderes i planlegging, gjennomføring og evaluering på nasjonalt nivå og ha reell innflytelse, slik som intensjonen er. Dette bør formaliseres gjennom minimums­standarder for de såkalte land-plattformer. Land-plattformene må også inkludere og være i dialog med de ulike brukergruppene som skal nyte godt av støtten, inkludert ungdom og andre marginaliserte grupper. Sex og Politikk forventer at Norge argumenterer for en minimum standard for sivilsamfunns deltagelse i de prioriterte GFF landene.

-slutt-