Innspill til kommende utviklingsmelding

Innspill til kommende utviklingsmelding

Innspill til regjeringens nye stortingsmelding om utviklingspolitikk og bærekraftsmålene

Til Utenriksministeren

Innspill til regjeringens nye Stortingsmelding om utviklingspolitikk og bærekraftsmålene

Sex og Politikk er positive til Regjeringens initiativ om å utarbeide en ny Stortingsmelding for utviklingspolitikk og bærekraftsmålene. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til regjeringens nye Stortingsmelding om en fremtidsrettet utviklingspolitikk med utgangspunkt i bærekraftsmålene. Vi stiller oss også bak innspill fra Fokus og ForUM, der vi er medlemsorganisasjoner.

Bærekraftmålenes sterke rettighetsfokus og eksplisitte prioritering om å bekjempe diskriminering og ulikhet (mål 5 og 10) må legge føringer for Norges fremtidige utviklingspolitikk. Vi forventer derfor at den nye Stortingsmeldingen fremmer en utviklingspolitikk med fokus på de mest marginaliserte og fattigste. Skal vi nå bærekraftsmålene, er det sentralt at regjeringen viderefører Norges lederskap på utdanning og helse (mål 3 og mål 4). I denne sammenheng er det også viktig at regjeringen satser på å bekjempe skatte- og kapitalflukt og på å styrke lands evne til egen skatteinnkreving. Det er helt avgjørende for fattige land at de får inn nok skatteinntekter til å bygge opp gode og bærekraftige helse- og utdanningssystemer. En styrking av helsearbeidere og lærere er en forutsetning for å sikre alle et godt helse- og utdanningstilbud.

Nøkkelen til kvalitet i helse og utdanning
For å få til en god effekt av satsingen på utdanning og helse, er innsats for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) en nøkkel. Dette gjelder både i langsiktig bistand og humanitær bistand i kriser.

Unge jenters tilgang til utdanning hindres blant annet av uønsket graviditet, utrygge skoleveier og dårlige sanitetsforhold på skolen. Utrygge aborter og manglende fødselshjelp er sentrale grunner til svangerskapsrelatert dødelighet, også i humanitære kriser. Vi vet at kontroll over egen kropp og seksualitet, tilgang til prevensjonsmidler og helsehjelp ved fødsel, beskyttelse mot barneekteskap og overgrep, og tilgang til trygg og lovlig abort er viktig for å sikre unge og voksne kvinner god helse og muligheter til å bidra til økonomisk utvikling for seg selv og samfunnet.

Internasjonalt ser vi at klimaet og debatten blir tøffere når det gjelder seksuelle og reproduktive rettighetene, spesielt tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning, trygg og lovlig abort og ikke diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK). Det er få globale og nasjonale aktører som arbeider for disse rettighetene og finansieringen er svært begrenset. Det er et felt som møter sterk motstand fra myndigheter og religiøse grupper i mange land, og som bidrar til at kvinners og jenters rettigheter kan bli svekket. Presidentvalget i USA bidrar til en ytterligere usikkerhet. Donald Trump har sagt at han er abortmotstander. Dette kan føre til mer restriktiv lovgiving i USA, en ytterligere polariseringa av debatten internasjonalt og en reduksjon av finansiell støtte til FNs befolkningsfond (UNFPA), International Planned Parenthood Federation (IPPF) og andre sentrale organisasjoner som jobber med SRHR. Tidligere republikanske presidenter har kuttet dramatisk i støtten til UNFPA, IPPF og andre SRHR aktører når de har inntatt Det hvite hus.

Norges unike rolle og fortrinn
Globalt er Norges rolle som forkjemper for kontroversielle rettigheter svært viktig. Vi ser at det verden blei enige om på 90-tallet om kvinners rettigheter og likestilling nå er under økende press. Regjeringens satsing på retten til trygg og lovlig abort i den nye handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling og at det er politiske enighet i Norge om denne politikken, er
unikt internasjonalt. Dette gir Norge både en mulighet og et særskilt ansvar til å bidra på et felt hvor vi har et fortrinn og hvor vi allerede i dag utgjør en viktig forskjell. Det er svært viktig at Norge opprettholder denne globale viktige posisjonen og ytterligere styrker finansiering av sivilsamfunnsorganisasjoner som både bidrar til å styrke kvinners rett til abort og sikrer at kvinner har tilgang til dette helsetilbudet.

Kanaler og deltagelse
Globale initiativ innen helse, slik som GAVI, GFTAM og GFF, kan ha fordeler gjennom koordinering av innsats og stor rekkevidde. Samtidig vet vi at samfunnsendring skjer gjennom aktiv innsats, påvirkning og samspill mellom ulike aktører over tid. Myndigheter, forskningsmiljøer og organisasjoner spiller ulike roller og gir grunnlag for kunnskapsbasert utvikling og aktiv deltagelse fra samfunnsborgerne. Dette er også viktig når vi ser at handlingsrommet for sivilsamfunn er under sterkt press i mange land. I en fremtidsrettet utviklingspolitikk er det derfor viktig å sikre støtte til sivilsamfunn i sammenheng med investeringer i store globale tiltak og program som bygger på faglig samarbeid med norske institusjoner.

Sex og Politikk anmoder regjeringen å:

  • Fortsette å inkludere en satsing på retten til trygg og lovlig abort og andre kontroversielle SRHR områder som SKK og seksualitetsundervisning.
  • Sikre at sivilsamfunn prioriteres som kanal for utviklingssamarbeid, og at støtte til sivilsamfunnsaktører ikke går på bekostning av økt støtte til globale initiativ.