Innspill til Helse- og omsorgskomiteen

Innspill til Helse- og omsorgskomiteen

Sex og Politikk oppfordrer Helse- og omsorgskomiteen til å styrke satsningen i statsbudsjett 2017 på kapittel 762, Seksuell helse.

Sex og Politikk ber om

  1. At ordningen med gratis prevensjon utvides slik at det ikke er noen nedre aldersgrense.
  2. At det øremerkes penger til implementering av den kommende strategien for seksuell helse.

Sex og Politikk ser frem imot den nye strategien for seksuell helse. Spesielt ser vi frem til en strategi som bygger på et livsløpsperspektiv. Vi er også glade for at det tydeliggjøres en satsning på forebyggende arbeid, og prioriteringer for arbeidet mot mobbing, seksuelle krenkelser og for skolehelsetjenesten.

Det som bekymrer oss er at det kuttes i midler under kapittel 762, allerede før strategien er offentliggjort. Vi understreker viktigheten av at den nye strategien får tildelt nok midler slik at implementeringen av mål og intensjoner kan bli en realitet.

God seksualitetsundervisning er en forutsetning for god seksuell helse. Sex og Politikk mener at det derfor må øremerkes midler til dette. I tillegg må det åpnes for flerårig støtte slik at prosjekter som når bredt og mange, som Uke 6 og Rosa Kompetanse kan planlegge langsiktig, ha forutsigbare rammer og jobbe i prosess fremfor prosjekt. Vi mener at det vil gi økt læringsutbytte for barn og unge.

Sex og Politikk er skuffet over at budsjettet ikke nevner noe om prevensjon for de få under 16 år som trenger dette. Her bør regjeringen følge ungdomspartiene som alle er enige i at dette er noe som må prioriteres. Samfunnsøkonomisk er det billigere å tilby de få under 16 år som trenger prevensjon dette, slik som man gjør for de over 16, fremfor at de havner i en situasjon hvor de enten tar abort eller blir foreldre når de er for unge til å ha økonomiske forutsetninger for selv å kunne forsørge et barn. I 2015 ble det utført 19 aborter på ungdommer under 16 år. Det koster samfunnet mer å følge opp disse ungdommene i etterkant av en uplanlagt graviditet, enn det koster å tilby dem prevensjon. Noen personer under 16 år har sex og det må samfunnet ta høyde for, både i seksualitetsundervisningen i skolen og i helsevesenet.