Innspill til Helse- og omsorgskomiteen

Innspill til Helse- og omsorgskomiteen

Sex og Politikk ber Helse- og omsorgskomiteen om å styrke, ikke svekke, seksualitetsundervisning gjennom å reversere forslag til reduksjon i Helse og Omsorgsdepartementets budsjett kapittel 762 for 2019 og innføre flerårige tilskuddsordninger på denne posten.

Sex og Politikk ber om:

1) At komiteen fremhever seksualitetsundervisning som et satsingsfelt, og at det prioriteres midler til denne satsningen i statsbudsjettets kapittel 762 for 2019

Begrunnelse:

1) Sex og Politikk savner i budsjettforslaget en synlig og eksplisitt satsning på helhetlig
seksualitetsundervisning. Vi forventet at den nye strategien for seksuell helse – «Snakk om
det!» – ville bane vei for økte rammer for dette arbeidet. Istedenfor ser vi at regjeringen ikke
har fulgt opp strategien med midler i budsjettet.

2) Budsjettposten under Helse og Omsorgsdepartementet (Kap 762-Post 73), som har vært
bærebjelken i utviklingen av vårt og andres arbeid med seksuell helse gjennom forebygging
og seksualitetsundervisning (Uke 6) har blitt kuttet med 0.7 million kroner for 2019. Dette
synes vi helt klart går imot det regjeringen selv har utrykt som et satsingsområde.

3) Regjeringen forpliktet seg i sin politiske plattform (Jeløya plattformen) til å «Bedre
seksualundervisningen i grunnskolen.» og «Ha seksualitet og grensesetting som tema i
barnehagene.» En egen bevilgning til seksualitetsundervisning innen seksuell helse er en
effektiv måte å gjennomføre denne forpliktelsen på, og ber regjeringen følge ord med
handling.

4) Ikke minst er dette skuffende i forhold til de avsløringer som har skjedd i Norge og
internasjonalt som følge av #metoo. Som vi har sett i en bred mediedekning og uttalelser fra
blant annet fagmiljø, elevorganisasjoner, barneombud og alle ungdomspartiene, er det stor
enighet om at en del av responsen må være bedre forebygging inkludert god
seksualitetsundervisning.

5) Ser vi på innsatsen andre nordiske land har gjort i kjølvannet av #MeToo løftes
seksualitetsundervisning frem som sentralt. I Sverige for eksempel har regjeringen besluttet
å øke satsingen på seksualitetsundervisning med 50 millioner svenske kroner over 3 år.
Denne økningen er større enn den samlede norske innsatsen. Forskning viser at tidlig innsats
er avgjørende i forebygging av seksuell trakassering og vold, Norge bør ikke henge etter på
dette viktige området.

Norske skoler har en lovpålagt forpliktelse til å sørge for seksualitetsundervisning, beskrevet i
kompetansemålene i flere fag. Hvilke metoder og læremidler skoler og lærere velger å benytte seg av
i undervisningen varierer fra skole til skole, og tilbudet til elevene vil derfor også variere stort.
Spørreundersøkelser blant undervisere og elever viser at både omfang og kvalitet på denne
undervisningen oppfattes som utilstrekkelig.

Uke 6, Sex og Politikks materiell for undervisere i grunnskolen er svært etterspurt, og ble sist skoleår
brukt ved mer enn 40% av norske grunnskoler. Dette er gode tall, men ved en større satsing kunne vi
nådd langt flere. Materiellet er utviklet av vår danske søsterorganisasjon som når nær dobbelt så
mange som oss, de har også mer enn dobbelt så store budsjetter som oss. Også andre aktører melder
at de ikke er i stand til å dekke det økte behov bl.a. #metoo har ført til.

I diskusjonen om nytt innhold i skolen: fagfornyelsen; har det blitt uttrykt at seksualitetsundervisning
må få en større plass, særlig i nye tverrfaglige temaer i fagfornyelsen, særlig innen folkehelse og
livsmestring. Dette vil medføre at behovet for relevante og tverrfaglige undervisningsverktøy av
denne typen øker ytterligere.

Sex og Politikk ønsker å støtte opp om en god, tverrfaglig og helhetlig oppfølging av den nye seksuell
helse strategien. Vi applauderer styrkingen av tilbud til unge gjennom skolehelsetjenesten, og ønsker
å bidra ytterligere til den viktige jobben helsesøstre gjør når det gjelder unges seksuelle helse,
gjennom videreutvikling av vårt pedagogisk tilrettelagte undervisningsmateriell og verktøy tilpasset
deres arbeidssituasjon spesielt (Uke 6).

Det samme gjelder arbeid inn mot barnehager, som nevnes eksplisitt i strategien Snakk om det! Her
kunne vi ønske oss en tydeligere oppfølging i budsjettet, da pilotprosjekter på dette feltet vil være
viktige for framtidig arbeid for tidlig innsats for seksuell helse.

Arbeidet med seksuell helse på denne posten baserer seg kun på et årlige avtaler per i dag. Flere
prosjekter har vært nærmest faste på denne posten i mange år, Uke 6 har mottatt støtte i 8 år. Der er
imidlertid vanskelig å planlegge når man i flere måneder i begynnelsen av hvert år ikke vet hvor stor
bevilgning man får dette året.

Sex og Politikk foreslår at post 762 styrkes med 10%, dvs. 5 millioner kroner og at disse prioriteres til
seksualitetsundervisning.

Sex og Politikk ønsker at komiteen legger opp til at støtten gjennom post 762 kan gjøres flerårig for
prosjekter som har en mer permanent karakter.

Med vennlig hilsen

Tor-Hugne Olsen
Daglig leder