Hvilket parti er best på sex og politikk?

Hvilket parti er best på sex og politikk?

Sex og Politikk har analysert partienes valgprogram og vurdert hvilket parti som er best på seksuelle rettigheter. MDG, Rødt, Venstre og SV får toppkarakter!

Les alle partienes karakterkort her!

Sex og Politikk inviterte til arrangementet «Seksualitet i valgkampen – Hvilket part er best på sex og politikk?» på Arendalsuka. Det vil bli publisert opptak av arrangementet via denne lenken:  https://fb.me/e/5lhB3WqNP

Karakterkortene er basert på følgende vurderingskriterier:

Utgangspunktet for vurderingen er partienes valgprogrammer og partienes svar på 16 spørsmål partiene fikk tilsendt i juli 2021. Spørsmålene tok utgangspunkt i de samme 11 anbefalingene Sex og Politikk sendte til partienes programkomiteer høsten 2020.

Vurderingen har tatt utgangspunkt i hva partiene vil gjøre i påfølgende stortingsperioden 2021 – 2025, uten fokus på hva partiene har gjort foregående år. Hva partiene har programfestet er derfor vektlagt tyngre enn hva partiene har svart på oversendte spørsmål.

Vi har sett på hva partiene prioriterer nasjonalt og internasjonalt med spesielt fokus på følgende områder: seksualitetsundervisning, abort, og seksualitet og kjønn.

Seksualitetsundervisning:

Partiene vurderes på om de har politikk på alderstilpasset og helhetlig seksualitetsundervisning i skolen, samt alderstilpasset seksualitetsundervisning i barnehagen. Det teller ekstra positivt om seksualitetsundervisning nevnes i både helse- og utdanningssammenheng, og om det spesifiseres at kvalitetssikret seksualitetsundervisning må være en viktig del av grunnutdanningen på alle høyere utdanninger til profesjoner som omfatter arbeid med barn og unge. Internasjonalt er det ønskelig om partiene anerkjenner og prioriterer seksualitetsundervisning som en sentral del av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), også i helse- og utdanningsbistanden.

Abort:

Partiene vurderes på hvordan de stiller seg til dagens abortlov, med hovedvekt på utvidelse av abortgrensen til uke 18 og at abortnemdene må avvikles. Det er ekstra positivt om partiet spesifiserer utvidelse av grensen for selvbestemmelse til levedyktighet (og ikke tallfestet uke). Abort bør kunne foretas i primærhelsetjenesten i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO). I internasjonal sammenheng er det ønskelig om partiene understreker viktigheten av å prioritere og styrke arbeidet for lik tilgang til trygg og lovlig abort i utviklingsarbeidet.

Seksualitet og kjønn:

Partiene vurderes på bakgrunn av hvor inkluderende deres politikk for skeives rettigheter er, både nasjonalt og internasjonalt. Det vektlegges om partiet har politikk for ikke-diskriminering som en del av skolens ansvar, innen helsetjenestene, samt anerkjennelse av et tredje kjønn. Det er ekstra positivt om partiene spesifiserer tiltak for hvordan Norge kan være en aktiv pådriver for skeives rettigheter internasjonalt, samt anerkjenner viktigheten av interesseorganisasjoner som står opp for avkriminalisering av homofili og  seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR):

Det er positivt om partiene argumenterer for at SRHR fører til fattigdomsbekjempelse, likestilling og utvikling internasjonalt. Partiene bør anerkjenne og ha tiltak for seksuelle rettigheter uavhengig av alder, inkludert eldres seksuelle helse. Det er positivt om partiene har programfestet tilgangen til seksuelle og reproduktive helsetjenester nasjonalt og internasjonalt, og har konstruktiv politikk på temaer som kjønnsbasert vold og skadelige skikker.