Hun bestemmer!

Hun bestemmer!

Enhver kvinne skal ha rett til å utøve sitt privatliv, selv kunne velge partnere, og selv avgjøre hvorvidt hun vil gifte seg og ha barn. Vi skal fortsette å jobbe sammen og være tydelige utad. Vårt budskap er klart: Hun bestemmer!

Skrevet av Abid Q. Raja, kultur- og likestillingsminister (V) og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

I dag, 11. juli, er FNs internasjonale befolkningsdag. På denne dagen ønsker vi å rette fokus på verdens befolkning, på fattigdom og på reproduktiv helse. Vi vil løfte fram behovet for bedre tilgang til helsestasjoner og økt tilgang til prevensjonsmidler i alle land. I år er dagens markering ekstra spesiell. Det er nemlig 30 år siden dagen ble markert for første gang. Samtidig gjør coronapandemien markeringen ekstra viktig i år.

Norge er en pådriver for å beskytte oppnådde resultater og sikre videre fremgang for kvinners og jenters seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR). I en tid med økende press globalt er det viktig at vi opprettholder innsatsen for at alle kvinner selv skal kunne bestemme om, når, med hvem og hvor mange barn de vil ha.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja overtar nå rollen som norsk ambassadør for bevegelsen «SheDecides» etter tidligere kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. «SheDecides» kom som en motreaksjon til Trump-administrasjonens gjeninnføring av den såkalte «Global Gag Rule (GGR)» for tre år siden.

«SheDecides» er et globalt initiativ der myndighetsledere, internasjonale organisasjoner og ledere for sivilsamfunnsorganisasjoner har kommet sammen for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Dette arbeidet er helt nødvendig. Konsekvensen av «GGR» er nemlig at internasjonale organisasjoner som mottar helsebistand fra USA hverken kan tilby, henvise til eller informere om aborttjenester. Dette har blant annet ført til redusert helsetilbud for jenter og kvinner i mange land som er avhengig av økonomisk støtte utenfra.

Innsatsen til nasjonale og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner er helt essensielt i dette arbeidet. Det er disse organisasjonene som kjenner konsekvensene av Trumps politikk, og vet hva som skal til for at hun skal få bestemme. Et godt samarbeid mellom myndigheter og sivilsamfunn er også helt nødvendig for å oppnå kvinners frihet og rett til å bestemme selv. Derfor var det viktig for oss å skrive dette innlegget sammen, for å vise at vi er forente i kampen for disse rettighetene.

Pandemien har store negative og ødeleggende konsekvenser for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Mange jenter og kvinner er innestengt med voldelige familiemedlemmer eller partnere, som utnytter myndigheters råd om å holde seg innendørs til å ytterligere begrense jentene og kvinnenes bevegelsesfrihet. Frykt for smitte gjør at kvinner ikke tør å oppsøke helsestasjoner og klinikker for å få tilgang til prevensjonsmidler. Portforbud og restriksjoner i bevegelsesfriheten gjør det vanskeligere for mange kvinner å få hjelp, også for å gjennomføre abort. Det anslås at pandemiens konsekvenser vil kunne resultere i en økning på 49 millioner kvinner uten tilgang på prevensjonsmidler, og 15 millioner uplanlagte graviditeter i året som kommer.

Samtidig utnytter reaksjonære krefter krisen til å undergrave kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, og til å reversere tidligere oppnådde rettigheter. Dette under dekke av tradisjonelle familieverdier.

Gjennom FNs bærekraftsmål har verden forpliktet seg til å avskaffe skadelige skikker innen 2030.

Regjeringen har en helhetlig innsats for å styrke befolkningens seksuelle helse og reproduktive helse og rettigheter. «Strategi for seksuell helse – Snakk om det! (2017–2022)» skal bidra til å sikre god seksuell helse i hele befolkningen. Ny «Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – informasjon og tilgjengelighet (2020-2024)» skal bidra til å styrke befolkningens helsekompetanse og muligheter til å ivareta egen seksuell og reproduktiv helse på en god måte.

Regjeringen har i år igangsatt arbeid med å utvikle en ny handlingsplan om frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og en ny LHBTIQ-handlingsplan. Likestillingsarbeidet er også en sentral del av utenriks- og utviklingspolitikken med regjeringens handlingsplan, og strategien for Norges internasjonale arbeid mot skadelige skikker, som barneekteskap, kjønnslemlestelse og preferanse for sønner.

Enten det er gjennom restriksjoner for tildeling av bistandsmidler eller å bruke en pandemi til å spre falsk informasjon om prevensjon og abort, finner reaksjonære krefter stadig nye måter å ta fra kvinner retten til å bestemme over sin egen kropp. Norge arbeider derfor hardt for å forsvare, forbedre og fremme SRHR i internasjonale fora. Dette er desto viktigere i et år der de internasjonale samlingspunktene blir færre.

Det er ingen tvil om at verden blir et bedre og tryggere sted dersom jenter og kvinner får tilgang til trygge helsetjenester, som oppfyller kvinners rett til prevensjonstilgang, seksualitetsundervising, barsel- og mødrehelsetilbud, aborttjenester, og et hjelpeapparat for voldsutsatte. Enhver kvinne skal ha rett til å utøve sitt privatliv, selv kunne velge partnere, og selv avgjøre hvorvidt hun vil gifte seg og ha barn. Vi skal fortsette å jobbe sammen og være tydelige utad.

Vårt budskap er klart: hun bestemmer!