«HIV and stigma: The Media Challenge»

«HIV and stigma: The Media Challenge»

Rapport om reduksjon av stigmatisering i media

Skrevet av: Anneli Rønes 02.10.2014

Til tross for fremgangen vi har sett i den globale innsatsen mot hiv, er stigmatisering fremdeles et stort hinder for forebygging og behandling av hivsmittede. Stigmatisering har innvirkning på overordnet helse og velvære for de av oss som lever med hiv. Media spiller en viktig rolle når det gjelder innflytelse over menneskers holdninger – og dette gjelder også våre holdninger til hiv. Dessverre ser vi at media ikke utnytter sitt potensiale til å motvirke stigmatisering. Mange regjeringer og donorer fokuserer heller på tilgang til helsetjenester, da dette er målbare resultater. Det er derimot mye vanskeligere å måle medias innflytelse på sosial endring.

IPPF – International Planned Parenthood Federation har sammen med IBT – International Broadcasting Trust utviklet rapporten HIV and Stigma: The Media Challenge med mål om å gi et overblikk over initiativer som søker å redusere stigmatisering relatert til hiv.

Rapporten peker på at det i flere land eksisterer en såkalt fatigue både i media og i befolkningen angående hiv, mange land opplever mangel på trening og ressurser angående tema og at organisasjoner som bruker media som formidlingskanal gjør det på en slik måte at publikum ikke lytter. Dette er bakgrunn for rapporten, og IPPF og IBT tar for seg hvilke initiativer som virker og hva som ikke virker like godt. Inkludert i vurderingen av vellykkede tiltak er en studietur til Swaziland – et land hvor hivprevalensen er en av de høyeste i verden. 26 % av landets innbyggere i alderen 15-49 har hiv, ifølge UNAIDS og Swaziland Demographic and Health Survey.

Anbefalinger fra rapporten inkluderer:

  • Alle mediaprosjekter som tar sikte på å redusere stigmatisering relatert til hiv må baseres på forskning, og man må kjenne sitt publikum.
  • Dersom prosjekt kan vise til positive resultater, bør disse kopieres.
  • Større fokus på media som henvender seg til deler av befolkningen som er spesielt utsatte for hiv.
  • Sivilsamfunnsorganisasjoner må jobbe sammen for å øke utadrettet kommunikasjon heller enn å duplisere innhold.
  • Mer effektiv bruk av media for å engasjere beslutningstakere.
  • Journalister vil kunne dra fordel av muligheter til å få innblikk i personlige historier.
  • Prioritering av historier da dette engasjerer publikum på et mer personlig nivå enn faktabasert innhold.
  • Større innsats for å forbedre det faktabaserte innholdet slik at dette engasjerer heller enn utdanner publikum.
  • Flere rollemodeller bør profileres i media, særlig slik at de av oss som lever med hiv kan se opp til.
  • Alle tiltak bør være langtidstiltak og strategiske, heller enn ad hoc.