Game over uten reproduktive rettigheter

Game over uten reproduktive rettigheter

27. april lanserte UN Women – FNs egen kvinneorganisasjon – sin rapport «Progress of the World’s Women: Transforming Economies, Realizing Rights».

Rapporten lanseres i forbindelse med at det i år er 20 år siden Kvinnekonferansen i Beijing i 1995, og at vi nå nærmer oss sluttfasen i forhandlingene om nye bærekraftige utviklingsmål som skal følge FNs tusenårsmål.

Rapporten tar for seg økonomiske og sosiale aspekt ved likestilling, og peker på at man jobbe med begge aspekt for å oppnå likestilling. Særlig interessant fra vårt ståsted tar også rapporten for seg tilgang til helsetjenester og nevner blant annet følgende (side 169 i rapporten, egen oversettelse):

«…barrierer til kvinners og jenters like tilgang til retten til helse kan ikke bli oppfylt av helsesystemet alene. For eksempel, for at tenåringsjenter skal kunne få oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter, kan seksualundervisning i skolene være like essensielt som å ha tilgang til konfidensiell rådgivning og billig prevensjon på helsesentre. Vedvarende likestilling innenfor helse krever større endringer i sosiale normer og maktbalanse mellom kjønn, så vel som politikk som fremmer kvinners og jenters rettigheter og status.»

UN Womens eksekutivdirektør Phumzile Mlambo-Ngcuka sa under lanseringen av dersom jenter og kvinner fratas reproduktive rettigheter, er det «game over».

Rapporten trekker frem ti prioriteringer for fremtidig satsing:

  1. Skape flere og bedre arbeidsplasser for kvinner
  2. Redusere yrkessegregering og lønnsforskjeller på bakgrunn av kjønn
  3. Styrke kvinners inntektssikring gjennom livsløpet
  4. Anerkjenne, redusere og redistribuere ulønnet pleie og husarbeid
  5. Investere i sosiale tjenester som oppfyller kjønnsperspektivet
  6. Maksimere ressurser for å oppnå bærekraftig likestilling
  7. Støtte kvinneorganisasjoners krav til rettigheter og dele politikk på alle nivå
  8. Skape et godt miljø for å oppnå kvinners rettigheter
  9. Bruke menneskerettighetsstandarder for å forme politikk og katalysere forandring
  10. Generere bevis og vurdere fremgang for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter

En kortere versjon av rapporten kan leses her.