EuroPride: Arrangement om hivkriminalisering

EuroPride: Arrangement om hivkriminalisering

Under årets Pride House inviterte Ungdomsnettverket på hiv/aids til debatten «Criminalization of HIV: prevention or discrimination?»

Skrevet av: Anneli Rønes, 30.06.2014

Nettverket ønsket å få igang en dialog for hvordan Norge bør gå videre etter fremleggelsen av Syse-utvalgets NOU 2012:17 Om Kjærlighet og kjøletårn i oktober 2012. Utvalget bestående av 12 medlemmer, ble ledet av professor Aslak Syse og hadde som mandag blant annet å se på bruken av straff for å utsette andre for hivsmitte og også straff ved faktisk smitteoverføring. 1 medlem tok dissens mot et straffebud for overføring av alvorlige sykdommer, mens to andre medlemmer tok dissens på at smittefare skal rammes av forslaget – med andre ord ønsket ikke disse to at man skal kunne straffeforfølges kun ved mulighet for smitte dersom smitte ikke faktisk har skjedd.

Her i Norge har vi lenge hatt et eget lovverk for allmennfarlige smittsomme sykdommer, straffeloven §155 (§237 i ny straffelov), også kalt «hivparagrafen». Selv om paragrafen etter sin ordlyd retter seg mot rundt 30 sykdommer, har den i hovedsak blitt brukt til å straffe hivpositive som har smittet eller utsatt andre for smittefare. Virker kriminalisering av hiv forebyggende, eller er det med på å diskriminere en utsatt befolkningsgruppe? UNAIDS mener at kriminalisering av hiv må begrenses til tilfeller der smitte faktisk har blitt overført, den hivpositive part var klar over egen smitterisiko og forsettlig utsatte den andre for smittefare. I Norge, ut ifra dagens lovgivning, kriminaliseres personer som lever med hiv for å ha et seksualliv.

Etter at rapporten fra Syse-utvalget ble lagt frem, har det skjedd lite. Med regjeringsskifte og lovnader om at den nye straffeloven av 2005 skal tre i kraft fra sommeren 2015, ønsket Ungdomsnettverket å diskutere veien videre i den norske lovgivningen vedrørende hiv.

Panelet bestod av:

  • Matthew Weait, jusprofessor fra University of London, leder for forskningsprosjektet «The Decriminalization of HIV Transmission and Exposure: Advocacy, Activism and Law Reform in Denmark, Norway, Finland and Sweden.
  • Kim Fangen, hivaktivist, styreleder i Nye Pluss og medlem av Syse-utvalget
  • Anette Trettebergstuen, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet
  • Leif-Ove Hansen, SV
  • Espen Ophaug, leder Oslo Venstre
  • Gaute Brækken, leder for KrFs LHBT-nettverk
  • Tristan Dupré, sentralstyremedlem Fremskrittspartiets Ungdom

Styremedlem i Sex og Politikk, Ragnhild Nordvik, var moderator.

Hver representant for de politiske partiene til stede hadde på forhånd blitt bedt om å forberede svar på følgende tre spørsmål:

  • Hvordan bør Syse-utvalgets forslag følges opp? Eventuelt, bør vi bevare dagens rettstilstand?
  • Fungerer kriminalisering av hiv forebyggende, eller er det diskriminering?
  • Hvordan bør vi drive det forebyggende arbeidet mot hivsmitte i Norge?

Anette Trettebergstuen mente at Arbeiderpartiet i sine åtte år i regjering gjorde veldig mye på hivfeltet internasjonalt, men at de ikke hadde gjort mye på det nasjonale planet. Leif-Ove Hansen fra SV gjorde klart at SV ønsker å fjerne §155, det gjorde også Espen Ophaug. Espen takket Matthew ettertrykkelig for presentasjonen hans og sa han var enig i alle punkter i Weaits fremleggelse av det norske lovforslaget. Gaute Brækken fra KrF svarte ærlig at partiet ikke har jobbet med denne saken og at han ikke trodde de ville engasjere seg særlig i fremtiden. Tristan Dupré fra FpU sa klart ifra at ungdomspartiet ikke ønsker en straffelov som inkluderer mulig straffeforfølgelse ved smitterisiko. FsP har tidligere uttalt at de ikke ønsker å endre §155 og Dupré var klar på at ungdomspartiet hadde en jobb å gjøre ved å overtale sitt moderparti.