Et enormt tilbakeslag for abortrettigheter i USA

Et enormt tilbakeslag for abortrettigheter i USA

Det anslås at minst 40 millioner kvinner og jenter i reproduktiv alder med dette vil stå i fare for å miste tilgangen til trygg og lovlig abort.

Amerikansk høyesterett fjernet natt til fredag norsk tid, nesten 50 år med grunnlovsbeskyttet rett til abort i hele USA. Det er nå opp til hver enkelt stat å bestemme hvilken abortlovgivning som skal gjelde i den enkelte staten.

Dette skjedde ved at USAs høyeste rettsinstans besluttet å sette til side kjennelsen i rettsaken «Roe vs Wade.» Dette er det største tilbakeslaget for kvinners reproduktive rettigheter i nyere amerikansk historie.

– Høyesteretts avgjørelse om å sette kjennelsen fra «Roe vs Wade» til side, er et hardt slag for gravides rettigheter i USA, og et enormt tilbakeslag for seksuelle og reproduktive rettigheter,» uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Allerede nå signaliserer 26 amerikanske stater at de er klare til å vedta lovgivning som sterkt vil begrense, eller til og med forby abort. Dette betyr at minst 40 millioner kvinner og jenter i reproduktiv alder med dette vil stå i fare for å miste tilgangen til trygg og lovlig abort. Begrensinger i tilgangen til abort betyr at mange vil måtte reise langt for å få tilgang til trygge aborttjenester.

De mest sårbare kvinnene og jentene er også de som oftest ikke har råd til å reise til en stat der abort er lovlig, og de vil derfor rammes hardest av forbudet. Disse vil komme til å stå i fare for å ikke ha andre muligheter enn å ty til utrygge eller ulovlige aborter, uten garanti for helsehjelp dersom noe skulle gå galt.

Høyesteretts avgjørelse er et resultat av kjennelsen i rettsaken mellom Dobbs og Jackson Women’s Health Organization fra Missisippi i 2018. Denne kjennelsen forbød abort i Mississippi etter 15 ukers graviditet, noe som var i strid med Roe vs Wade som sikret tilgang til abort fram til levedyktighet. Flertallet av høyesterettsdommerne stemte for å opprettholde Mississippi-dommen, som dermed annullerer dommen fra «Roe vs Wade».

– Forskning viser at et begrensinger og forbud mot abort ikke fører til færre aborter. Det fører bare til flere farlige aborter og flere gravide som skades eller dør. Dette ser vi eksempler på i hele verden, nå senest i Polen, sier Tor-Hugne Olsen i Sex og Politikk.

Han får støtte av Thea Caroline Zwahlen, leder i Sex og Politikks ungdomsorganisasjon SNU.

– Vi stiller oss sterkt kritiske til høyesteretts avgjørelse. Avgjørelsen må sees på som et skritt tilbake i likestillingskampen. Vi står i solidaritet med amerikanerne som nå har fått sin frihet og sine rettigheter innskrenket og vi håper at Norge, sammen med andre land, vil ta opp saken med USA som et brudd på menneskerettighetene. Solidaritet, å øke unges kunnskap om abort og kjempe for deres rettigheter blir viktig i tiden fremover.

Initiativ som Sex og Politikk har signert: