Et afrikablikk på den internasjonale dagen for trygg abort 

Et afrikablikk på den internasjonale dagen for trygg abort 

Sex og Politikk markerte den Den internasjonale dagen for trygg abort med et medlemsmøte der man hadde et afrikablikk på tematikken.

Den 28. september er Den internasjonale dagen for trygg abort, og Sex og Politikk inviterte til medlemsmøte med statssekretær Bjørg Sandkjær (Sp) og forskerne Emily McLean og Marte Haaland fra Universitetet i Bergen som var inviterte til å snakke om hvordan Norges nye afrikastrategi bør gjenspeile viktigheten av tilgang til trygg abort og retten seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Sammen med Berit Austveg, leder for Sex og Poltikks abortutvalg, og Joar Svanemyr, FOKUS, ble det lagt vekt på hvordan en helhetlig forståelse av trygg abort er helt essensielt for å sikre best mulig tilgang på trygg abort til flest mulig.

I refused to provide her with the services since her reason was legally not sufficient to get an abortion. Three days later I was on a night shift and she came to the health station with an ambulance after having tried to abort on her own. She was bleeding badly when she arrived and soon her life passed away. We lost this woman’s life on our watch and this should teach us a great lesson.

Emily McLean leste fra et utdrag av sin forskning ved Bergen Senter for Etikk og Prioriteringer (BCEPS). McLean er utdannet lege og hennes doktorgradsavhandling tar for seg helsearbeidere i Etiopia sin opplevelse av å arbeide med abort.

I Etiopia ble abortloven i 2005 utvidet til å romme flere former for abort som et forsøk på å få ned dødeligheten som følge av utrygge aborter. Abort er lovlig dersom graviditeten er resultat av voldtekt eller incest, graviditeten utgjør fare for den gravide eller barnet, samt om den gravide er under 18 år.

Helsearbeideren som er sitert lenger opp i teksten mente at kvinnen som ønsket en abort ikke oppfulgte disse kravene og nektet å utføre aborten kvinnen ba om. Opplevelsen til helsearbeideren vitner om et viktig aspekt; strenge abortrestriksjoner forhindrer ikke abort fra å forekomme, men utgjør en stor helserisiko for komplikasjoner og dødelighet som følge av utrygge metoder.

Marte Haaland har vært på feltarbeid i Zambia som en del av sin doktorgrad på Instituttet for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Abort ble i Zambia lovlig i 1972, og tillater nærmest enhver jente eller kvinne å ta abort.

Likevel beskriver Haaland politiske, byråkratiske og moralske barrierer som begrenser lovens innflytelse. Selv om abort er lovlig, er det få som er kjent med loven og abort og kvinners seksualitet blir fortsatt sett ned på av mange i lokalsamfunnet. Stigmatiseringen av abort i Zambia gir et innblikk i hvordan lovendring i seg selv ikke er nok til å oppnå trygge abortvilkår.

Haaland fortalte om intervjuer med helsepersonell som ikke er kjent med at abort er lovlig, eller ikke ønsker å innrømme at de er kjent med den. Slikt sett er tilgangen til trygg abort fortsatt begrenset.

Sex og Politikk er en del av International Planned Parenthood Federation (IPPF). Vi har søskenorganisasjoner i over 120 land, hvorav 34 av dem i Afrika sør for Sahara. De arbeider iherdig for å styrke tilgangen til trygg abort. I noen land er IPPF en av få aktører som tilbyr tjenesten og arbeidet er svært utfordrende. Covid-pandemien har bidratt til press på helsesektoren, og dermed også en nedprioritering av SRHR. Samtidig øker også uplanlagte graviditeter og behovet for disse helsetjenestene.

Haaland og McLean kommer med klar tale om hva de mener er viktig å ta med seg videre inn i arbeid med SRHR for Afrika-strategien: Lovendring er viktig, men ikke nok. Ressurser for å styrke helsesektoren, offentlig sektor og en helhetlig utdanning av ansatte som utfører aborten nevnes som viktige virkemidler som må med.

Joar Svanemyr peker også spesielt på at man må sørge for lokal forankring i politisk påvirkningsarbeid, slik sikrer man forståelse av lokal kontekst, men også styrket politisk innflytelse som ikke i hovedsak er styrt av vestlig innflytelse. I tillegg mener han at det bør legges vekt på de økonomiske kostnadene et abortforbud innebærer, det er ikke økonomisk bærekraftig.

Modesta Kasawali fra Sex og Politikk sin søskenorganisasjon Family Planning Association of Malawi (FPAM), ba statssekretær Bjørg Sandkjær om å arbeide for at den nye afrikastrategien sikrer videre forskning på omfanget av utrygge aborter. Norge må være en alliert som kan bistå lokale organisasjoner og politikere med faglig kompetanse til påvirkningsarbeid.

Abort bidrar til enhvers rett til selvbestemmelse, men er også et viktig verktøy for å redde liv, for bærekraftig utvikling og for sosial rettferdighet. Markeringen av denne viktige dagen ga oss en tydelig forståelse av den fortsatt lange veien til mål. Likevel ga den også en pekepinn på hva som er viktige tema å ta med seg videre i kampen.

For Sex og Politikk er tilgang til trygg abort stadig en av våre fokusområder, og kommer til å fortsette å være pådriver for retten til trygg abort både nasjonalt og internasjonalt.

Den 14. desember lanserer Regjeringens abortutvalg sin offentlige utredning om norske abortlover, håndtering av personer som tar abort og alternativ til dagens abortnemnd. Sex og Politikk har fulgt prosessen nøye siden utvalget ble opprettet sommeren 2022, og vil følge opp med egne uttalelser etter at utredningen er lansert.