Én viktig seier og mange skuffelser i statsbudsjettet

Én viktig seier og mange skuffelser i statsbudsjettet

Regjeringen lover gratis prevensjon til unge under 16 år, men innfrir ikke løfter om bistand til seksuelle rettigheter internasjonalt.

Foreningen Sex og Politikk er svært fornøyd med at det i forslag til statsbudsjett er foreslått en bevilgning på syv millioner kroner for å sikre gratis prevensjon for ungdom under 16, et ønske vi og våre medlemmer har fremmet over år.

Dette er en seier for norske ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR).

«Prevensjonstilgang er et sentralt tiltak for likestilling og bedre seksuell helse. Sex og Politikk er derfor fornøyde med å lese at Regjeringen velger å inkludere de under 16 år i bidragsordningen for gratis hormonell prevensjon. Dette er en riktig og viktig prioritering,» uttaler teamleder for seksualitetsundervisning Vilde Graff Senje.

Sex og Politikk stiller seg videre positive til at regjeringen anerkjenner i sine kommentarer til budsjettet at det trengs bedre læringsutbytte om kjønns- og seksualitetsmangfold i lærerutdanninger og i helse- og sosialfaglige utdanninger. Dette har vært en prioritering hos Sex og Politikk i flere år, og gjennom sine foredrag og workshops ved utdanningsinstitusjoner er dette et behov man har fått bekreftet eksisterer.

Få lyspunkt i statsbudsjettet

Dette er imidlertid mindre lyspunkt i et budsjett som ellers inneholder lite gode nyheter når det gjelder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Sex og Politikk er skuffet over at støtten til seksualitetsundervisning i skolen bare oppjusteres tilsvarende inflasjonen.

I budsjettforslaget beskrives seksualitetsundervisning gjennom de nye læreplanene som viktig for likestilling og mot diskriminering. Sex og Politikk er enige i at det nye læreplanverket legger til rette for god og helthetlig seksualitetsundervisning. Både lærerstudenter, undersøkelser gjort på seksualitetsundervisning og tall på seksuell trakassering og sexpress i norsk skole, er tydelig bevis på at dette er nødvendig.

«Parallelt med at unge under 16 år skal få tilgang til gratis prevensjon ser vi et stort behov for kunnskap slik at de kan ta velinformerte valg. Det er heller ingen hemmelighet at hormonell prevensjon har en rekke bivirkninger, og dette må det også informeres om gjennom seksualitetsundervisning,» sier Senje.

Samtlige organisasjoner som tilbyr seksualitetsundervisning i norsk skole blir ikke tilgodesett med en økning i budsjettet, noe Sex og Politikk mener er skuffende.

Bekymringsfullt signal innen bistand

Sex og Politikk er veldig skuffet over at det totale bistandsbudsjettet kun utgjør 0.75 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI), langt under det uttalte målet om én prosent fra Hurdalsplattformen. I tillegg påpeker foreningen at man igjen ser økte flyktningutgifter i Norge i bistandsbudsjettet, som ytterligere reduserer innsatsen til verdens aller fattigste.

At det er en økt vekst i BNI rettferdiggjør ikke reduksjon i bistandsmålet på én prosent, det burde være tvert i mot. Særlig når vi vet at behovet i verdens fattigste land har økt mer enn behovene her hjemme. Samtidig er dette et bekymringsfullt signal ovenfor andre bistandsland, at vi som tjener mest kutter når behovene øker i sør. Stortinget må oppfylle sine forpliktelser, og øke bistandsbudsjettet til én prosent av BNI.

Regjeringen innfrir ikke løfter

Sex og Politikk ønsker å applaudere at SRHR er en uttalt prioritet for regjeringens utviklingsarbeid. SRHR er under sterkt press globalt, og Norge er en av de viktigste stemmene for selvbestemmelsesrett, likestilling og kroppslig autonomi i internasjonale fora.

Sex og Politikk er imidlertid skuffa over at dette ikke materialiserer seg utover ord i dette budsjettet. Regjeringen ligger fra før bak skjema for å oppfylle Nairobi-forpliktelsene fra 2019, hvor SRHR målene ble tallfestet.

Utviklingsministeren har siden tiltredelsen lovet at dette etterslepet skal innhentes. Sex og Politikk er skuffet over at dette løftet ikke innfris. Særlig gitt situasjonen etter pandemien hvor tilbakegangen for SRHR i sør er dramatisk.

Den viktigste leverandøren av seksuelle helsetjenester er FNs befolkningsfond (UNFPA). Norge er en av de viktigste donorene til UNFPA, og Sex og Politikk noterer seg at støtten opprettholdes på samme nivå som i 2022. Man noterer seg også at regjeringen vil videreføre den økte støtten til seksualitetsundervisning, uten at man nevner et bestemt beløp. Sex og Politikk forventer at stortinget tallfester denne videreføringen på minst det nivået som ble signalisert i 2022: nemlig 50 millioner.

«Sex og Politikk vil minne regjeringa om at en satsing vanligvis betyr en økning i bevilgninger, ikke en stillstand, særlig når behovene i sør er større enn vanlig og når Norge i tillegg er på etterskudd i forhold til våre egne løfter» uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

«Sex og Politikk forventer at stortinget retter opp skampletten som ligger i at bistandsprosenten er blitt borte, og sørger for at SRHR-forpliktelsene opprettholdes.»