En lite sexy regjeringsplattform

En lite sexy regjeringsplattform

Gledelige nyheter fra Støre-regjeringen om satsing på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) internasjonalt, men nasjonalt er det store forbedringsmuligheter.

Om det er sjenanse eller politiske føringer som ligger til grunn er ikke godt å vite, men ordet «seksualitetsundervisning» er ikke omtalt en eneste gang i plattformen til Støre-regjeringen. «Seksuell helse» er nevnt kun en gang, og da bare for en bestemt gruppe av befolkningen.

Foreningen Sex og Politikk spilte inn ti punkter om nasjonal og internasjonal SRHR-innsats i forbindelse med arbeidet med den nye regjeringsplattformen. Vi har nå gått gjennom regjeringsplattformen med fokus på regjeringens politikk når det gjelder dette området.

Gledelig prioritering i utviklingspolitikken

Når det gjelder seksuelle rettigheter er den nye regjeringen mest ambisiøse internasjonalt, vi er særlig fornøyde med utviklingspolitikken.

Det er gode nyheter at regjeringen prioriterer kvinners rett til selv å bestemme over egen kropp som ett av seks satsingsområder i utviklingspolitikken. Det er også gledelig at regjeringen vil forsterke norsk innsats og øke støtten til prevensjon og trygge aborter, og bekjempe forfølgelse og diskriminering av mennesker basert på seksuell legning.

Sex og Politikk skulle gjerne sett at også seksualitetsundervisning sto nevnt som en viktig del av Norges utenriks- og utviklingsarbeid. Selv om dette ikke er nevnt spesifikt i plattformen, er det positivt at regjeringen vil fremme «inkluderende utdanning» som et redskap for å «bekjempe ulikhet og fremme likestilling» i sin utviklingspolitikk.

Sex og Politikk er glade for at det står spesifisert i regjeringsplattformen at sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge og mottakerland er viktige partnere og bistandskanaler.

Den nye regjeringen sender klare og tydelige signaler om at seksuelle rettigheter er en prioritet i utviklingspolitikken. Sex og Politikk ser fram til å bidra til at regjeringen og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim leverer på løftene, og vi håper at det følger midler og mer konkrete forpliktelser med til disse løftene.

Skuffende om seksualitetsundervisning

Sex og Politikk stiller seg bak regjeringens ambisjon om å «gjøre lærerutdannelsen mer praksisnær og relevant», oppnå «tverrfaglig samarbeid» og «styrke laget rundt eleven og den tidlig tverrfaglige innsatsen med blant annet barne- og ungdomsfaglig kompetanse (…) og en styrket skolehelsetjeneste.» Vi støtter også at plattformen fremhever trivsel og arbeid mot mobbing.

Sex og Politikk vet ut fra vår erfaring på området at god seksualitetsundervisning fremmer trivsel og motvirker mobbing, og vi vil gjerne bidra aktivt til kompetanseutviklingsplanen for ansatte i skolen, med mål å forebygge mobbing. #Metoo starter i skolegården.

Sex og Politikk håper at regjeringen vil innføre seksualitetsundervisning som en del av grunnutdanningen på alle høyere utdanninger til profesjoner som arbeider med barn og unge, for å sikre likeverdig og kvalitetssikret seksualitetsundervisning. Sex og Politikk oppfordret også regjeringen til å sikre seksualitetsundervisning om kropp, respekt og grenser allerede i barnehagen for å fremme positiv seksualitet og for å gi barn et tryggere og bedre forhold til seg selv.

Vi innrømmer at det er skuffende at det i den nye regjeringsplattformen ikke står noe konkret om seksualitetsundervisning, verken i barnehagen eller skolen.

Ikke i mål om abortspørsmålet

Regjeringen vil nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Sex og Politikk er skuffet over at regjeringsplattformen ikke slår fast at abortnemndene skal fjernes, minimum fram til uke 18. Sex og Politikk vil jobbe videre for at det blir et flertall i Stortinget for en slik endring av abortloven.

Sex og Politikk ønsker videre økt tilgang til veiledning både før et valg om abort tas og i etterkant. Det er en myte at valget om abort alltid er vanskelig. Valget er alltid viktig, og som andre viktige valg i livet kan det være vanskelig. Det finnes en del gode veiledningstilbud i dag, men disse er ikke tilstrekkelige. Kvinner, par, partnere og menn bør få tilbud om veiledning og oppfølging dersom de ønsker det.

Blant mange gode forslag om å styrke primærhelsetjenesten i regjeringsplattformen, skulle vi gjerne sett at abort nevnes i denne sammenhengen. Sex og Politikk oppfordrer regjeringen til å følge anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og gi primærhelsetjenesten muligheten for å tilby abort.

Seksuell helse er for alle

Den eneste gangen begrepet «seksuell helse» er nevnt, er under overskriften «Kvinnehelse». Sex og Politikk er kritisk til at regjeringen anser seksuell helse som noe som kun gjelder kvinner, da dette er et viktig tema som angår oss alle.

På dette området håper vi den nye regjeringen våger å være like fremoverlent som den avtroppende Solberg-regjeringen. Strategier som «Snakk om det!» og «Leve hele livet» var gode initiativer som Støre-regjeringen og helseminister Ingvild Kjerkhol bør følge opp.

Både det å gi ungdom under 16 år tilgang til prevensjon og sikre våre eldre voksne god seksuell helse er et viktig folkehelseperspektiv, men også viktige elementer for å både utjevne forskjeller og det å være en regjering for «alle».

Sex og Politikk har bedt regjeringen utvide lovgivningen som ble innført i Norge i 2016 ved å legge til rette for å tillate et tredje kjønnsalternativ, noe vi dessverre ser ikke er med i regjeringsplattformen. Vi håper dette kan vurderes når det legges fram en ny handlingsplan for LHBTI-personer med søkelys på levekår og psykisk helse.

Sex og Politikk synes også det er positivt og stiller seg bak arbeidet for å endre straffeloven slik at det tydeliggjøres at seksuell omgang uten samtykke er forbudt og defineres som voldtekt.

Vi har fortsatt en vei å gå

Sex og Politikk skulle gjerne sett at de gode prioriteringene når det gjelder seksuelle rettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken ble gjenspeilet i politikken her hjemme. Det må være samstemthet mellom politikken vi fører i utenrikspolitikken og nasjonalt. For å ha troverdighet utaskjærs må regjeringen også være en aktiv forkjemper for seksuelle rettigheter i Norge. Her har vi fortsatt en vei å gå før alle har fått oppfylt sine rettigheter.

Vi gratulerer alle våre nye ministre og statssekretærer, og ser fram til et godt samarbeid med den nye regjeringen i tiden som kommer. Sex og Politikk vil fortsette å stille krav om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og sørge for at regjeringen leverer på løftene i regjeringsplattformen.

Dette er Sex og Politikks ti innspill til regjeringsplattformen.

Støre-regjeringens politiske plattform.