Det er ingen dugnad å sende regningen til de fattige

Det er ingen dugnad å sende regningen til de fattige

I dag, 10. november 2015, har utenriks- og forsvarskomiteen høring til forslaget om oppdatert statsbudsjett presentert av regjeringen den 30. oktober. Sex og Politikks daglige leder presenterer våre synspunkter på høringa.

Les innspillet til oppdatert statsbudsjett fra Sex og Politikk og EuroNGOs under.

Utenriks- og forsvarskomiteen, Stortinget

Norges rolle i forhold til seksuelle rettigheter er viktigere enn noen gang.

Innspill til Tillegg 1 Prop. 1S (2015-2016), Stortinget 10. november 2015.

Innspill fra Sex og Politikk.

«Det er ingen dugnad å sende regningen til de fattige!». Sex og Politikk vil starte med å uttrykke bekymring over at regjeringen foreslår å dekke over halvparten av de ekstraordinære utgiftene til mottak av asylsøkere gjennom reduksjoner av andre poster på bistandsbudsjettet.

Sex og Politikk er videre svært bekymret over innretningen av kuttene. Sivilt samfunn har generelt blitt evaluert som effektive når det gjelder bruk av bistandsmidler, treffsikre når det gjelder målgrupper og når dypere enn det regjeringer og multilaterale organ gjør. Sivilt samfunn i mottakerlandene utgjør en avgjørende rolle i demokratiutvikling og kampen for menneskerettigheter. At kuttene hovedsakelig rammer sivilt samfunn er derfor uforståelig og ulogisk.

Norge har vært en pådriver for menneskerettigheter og likestilling i bistanden. Sammen med et fåtall andre land har Norge spilt en særdeles viktig rolle for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vårt innspill dreier seg i hovedsak om dette.

Det er særlig tre områder hvor Norge er sentral og har gjort strålende innsats for å bedre SRHR: seksuell orientering og kjønnsidentitet, seksualundervisning og kampen for å sikre trygge og lovlige aborter. Internasjonalt er disse rettighetene nå under sterkt press, og vi ser blant annet at velfinansierte konservative religiøse miljøer har økt sin innflytelse gjennom nyetablerte kontorer i flere afrikanske land de siste tre-fem årene og nå også i Europa det siste året. Motstanden har blant annet gitt seg utslag i forslag om ekstrem lovgivning om lesbiske og homofile i Uganda, Nigeria og Etiopia. Flere andre afrikanske land rapporterer om lignende aktiviteter fra de samme gruppene. I arbeidet for trygge aborter skjer det positive skritt med mulighet for endringer i lovgivningen både i Malawi og Chile. Sivilt samfunn har spilt, og fortsetter å spille, en viktig rolle for å gjennomføre disse endringene. På europeisk og internasjonalt nivå viser presset mot SRHR seg også i direkte angrep på den største aktøren som fremmer SRHR, International Planned Parenthood Federation (IPPF). En polsk EU-parlamentariker karakteriserte i september IPPF som mordere og krevde dem utvist med støtte fra de ytterliggående gruppene. I Statsbudsjettet ser vi at mindre enkeltposter har vært avgjørende for å sikre liv og helse for utsatte mennesker, slik som bevilgningen til IPPF sitt arbeid (under bevilgningen for internasjonale organisasjoner). Vi er redd for at disse postene forsvinner med de foreslåtte kuttene.

Sex og Politikk ber komiteen om å sikre at støtten til sivilt samfunn opprettholdes på dagens nivå. Vi ber videre komiteen om å lage merknader for å sikre at den direkte støtten til arbeidet for å sikre trygge aborter og en helhetlig seksualundervisning opprettholdes. Dette gjøres blant annet gjennom bevilgningen til IPPF, som de siste årene har ligget mellom 40 og 50 millioner kroner. Vi er svært bekymret for den globale effekten som kutt på disse områdene vil medføre, særlig til neste år.

I tillegg vil vi også rette komiteens oppmerksomhet mot kvinnebevilgningen, kap. 168, hvor det foreslås ytterligere kutt på 50 millioner kroner. For å sikre et relevant og styrket arbeid for kvinners rettigheter og likestilling, er det helt nødvendig at kvinnerettighets- og grasrotorganisasjoner i mottakerland er sterke og operative. Et kutt i denne bevilgningen, men med en skjerming av de 100 millionene til utdanning gjennom UNICEF og GPE, er en ytterligere svekkelse av sivilt samfunn og vil få negative konsekvenser for et effektivt normativt og juridisk arbeid i mottakerlandene. Med det svært tilspissede internasjonale forhandlingsklimaet for SRHR og kvinners rettigheter, vet vi at et avgjørende arbeid må gjøres av aktører i de ulike landene. Norge har utgjort en forskjell i denne innsatsen, og Sex og Politikk er bekymret for det tomrommet som vil oppstå som følge av de foreslåtte kuttene.

Den norske bevilgningen til seksualundervisning skjer i all hovedsak gjennom bevilgningen til FNs Befolkningsfond (UNFPA). Dessverre foreslår Regjeringen at denne bevilgningen reduseres med 50 millioner. FNs Befolkningsfond opplever store kutt i bevilgningene fra flere land, noe som forsterker den negative effekten som det norske kuttet vil få.

Sex og Politikk ber Stortinget om å:

  1. Opprettholde bevilgningen til sivilt samfunn på dagens nivå.
  2. Reversere kutt til arbeid for seksualundervisning og retten til abort ved å opprettholde støtten til IPPF på 50 millioner.
  3. Reversere kutt i kvinnebevilgningen på 50 millioner.
  4. Reversere kutt i UNFPA sin bevilgning på 50 millioner.

Med vennlig hilsen

Tor-Hugne Olsen

Daglig leder

Sex og Politikk

PRESS RELEASE,

Civil society is crucial for achieving the Sustainable Development Goals

(Oslo, Norway, 6 November 2015). As the world is taking on the most ambitious global development goals ever, to eradicate poverty and build a sustainable future, the efforts of civil society is crucial. European and international NGOs working on sexual and reproductive rights issues in development cooperation gathered in Oslo for the 2015 EuroNGOs conference, hosted by Sex og Politikk (The Norwegian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights), expressed concern about the budget proposal for 2016 by the Norwegian government. » Norway must not break its long tradition of being a development champion,» said Tania Detlefsen, chair of EuroNGOs. «Norway has provided a substantive amount of funding to international development cooperation and is known as a strong and important advocate for human rights, including sexual and reproductive rights, at the international level. The proposed budget threatens this tradition.» Representing organisations working in this field, EuroNGOs is deeply concerned about the long-term consequences such a budget cut will have.

Europe is currently facing a radically new situation, with a large number of refugees arriving, fleeing from war, conflict and desperate living conditions. Long-term development aid plays a crucial role in building communities’ resilience and preventing future crisis. «The proposed national budget for 2016 for Norway presents unprecedented budget cuts in the funding of civil society and democratic organisations in the global South. The need for a strong civil society is particularly important to ensure the realization of the often contested sexual and reproductive rights,» added Tor-Hugne Olsen, Executive Director of EuroNGOs’ Norwegian member organisation Sex og Politikk. «Norway has provided important support to the strengthening of civil society in low and middle-income countries, and Norwegian civil society organisations have been vital in this cooperation. The current proposed cuts to civil society by more than 60% must be reversed by the Norwegian parliament.»

We strongly urge the Norwegian parliament to ensure that Norway’s national budget for 2016 safeguards civil society as a key player in Norwegian Development Cooperation both in the North and in the South.

-Ends-

About the EuroNGOs:

EuroNGOs – The European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development – is a network of 34 non-governmental not-for-profit organizations from 22 European countries working in the area of sexual and reproductive health and rights in development cooperation and global policy processes. Through our international conferences we create opportunities for our members and the broader SRHR community to meet, network, exchange and disseminate ideas, information and resources for advocacy and action.

Sex og Politikk is EuroNGOs Norwegian member organisation.

Media Contact:

Tor- Hugne Olsen, Executive Director, Sex og Politikk

Email: torhugne@sexogpolitikk.no

Phone: +47-48842771