CPD49: Små, men viktige seire i FNs befolkningskommisjon

CPD49: Små, men viktige seire i FNs befolkningskommisjon

I april ble det enighet blant verdens land i FNs befolkningskommisjon om viktige skritt for å sikre at ingen blir glemt i implementeringen av de nye bærekraftsmålene. Sluttdokumentet har en rekke anbefalinger til myndigheter om hva som er viktig utfra et befolknings- og utviklingsperspektiv. Vi har trukket fram tre hovedpunkter som sivilt samfunn ser som spesielt viktige

For første gang anbefalte kommisjonen å samle inn disaggregert data på unge jenter i alderen 10-14 år. Dette er en gruppe som ofte forsvinner i de større datamengdene, samtidig som det er en alder da livet endrer seg ved at en del jenter f.eks. blir seksuelt aktive eller utsatt for overgrep. Det er viktig å ha god og relevant informasjon for å kunne møte denne gruppens behov og utfordringer. Kommisjonen understreket også at det må samles inn data på kvinner over 49 år, som er aldersgrensen man ofte bruker i nasjonale undersøkelser. Det betyr at en stor gruppe i samfunnet utelates og det blir vanskeligere å utvikle målrettede tiltak.

Videre anerkjente kommisjonen viktigheten av å fremme, beskytte og respektere like rettigheter for alle og å motarbeide diskriminering. Dette høres selvfølgelig ut, men var likevel et omdiskutert tema da det er mulig å tolke lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersexpersoner inn i ordet «for alle». Like fullt, nå står det svart på hvitt noe som styrker arbeidet med å sikre at alle har rett til å bli inkludert og ingen skal diskrimineres.

Kommisjonen løftet også viktigheten av sivilsamfunns deltagelse, inkludert kvinne- og ungdomsorganisasjoner, i implementeringen og i vurderingen av de nye bærekraftsmålene og arbeidet til befolkningskommisjonen. Dette lover godt for det videre arbeidet og samarbeidet mellom sivilsamfunn og myndigheter i arbeidet for å sikre seksuelle og reproduktive rettigheter for alle.

Sluttdokumentet kan du fine her.

Som en del av IPPF kom vi med felles uttalelse hvor vi forklarer hvorfor vi er fornøyde med resultater av CPD49. Du kan lese IPPF sin uttalelseher.

Les ungdomskoalisjonens tale som ble holdt i plenumssalen her.