Beaiveálgu-erklæringen med fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Beaiveálgu-erklæringen med fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Det nye sametingsrådet er tydelig på viktigheten av god seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for den samiske befolkningen.

Norske Samers Riksforbund (NSR), Flyttsamelista og Senterpartiet er blitt enige om en politisk plattform, Beaiveálgu-erklæringen, som grunnlag for å styre Sametinget de neste fire årene og utnevnt mandag denne uken nye sametingsrådsmedlemmer. Sammenlignet med Støre-regjeringens politiske plattform på nesten 90 sider har sametingsrådet gitt SRHR en mye tydeligere plass på sine 20 sider med politiske visjoner og løfter.

Erklæringen har fått navn etter første samiskspråklige romanen skrevet av Anders Larsen i 1912. I romanen følger vi Ábo Eira fra hans oppvekst i ei sjøsamisk bygd, og Ábos visjon om en fremtid der både samer og majoritetsbefolkningen omfavner det samiske med stolthet, er like aktuell i dag.

Ábo drømte om en lys fremtid for de samiske språkene og et samfunn der samene skulle få lære å lese og skrive på sine språk, noe også vi i Sex og Politikk har jobbet for, blant annet ved at hele og deler av vårt seksualitetsundervisningsmateriell (basert på alderstrinn) er tilgjengelig på nord-, sør- og lulesamisk.

Fokus på likestilling

De tre partiene setter søkelys på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ved blant annet å understreke at det «samiske kvinner opplever vold oftere enn kvinner i majoritetsbefolkningen» og at man vil arbeide for å «opprette krisesentertilbud tilpasset den samiske befolkningen.» De skriver videre at de vil «arbeide for kjønnslikestilling innen samepolitikk og organisasjonsliv.»

Beaiveálgu-erklæringen slår videre fast at «vi vil også arbeide med økt likestilling mellom kjønnene i de samiske primærnæringene. Vi vil arbeide for like rettigheter for LHBTIQ-personer og aksept for forskjellige seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter. Det vil gis støtte til Sápmi Pride og organisasjonen Garmeres. Samer med funksjonsnedsettelser har krav på like rettigheter og muligheter i det samiske samfunnet gjennom tiltakene i likestillingsmeldingen.»

Sex og Politikk synes dette er svært positiv lesing, og vi håper det nye sametingsrådet vil lykkes med sine planer.

Vil styrke lærerens mulighet til å lykkes

De tre partiene skriver også at de «vil styrke lærerens mulighet til å lykkes i sitt viktige arbeid i skolen» og at de også «vil inkludere samiske barn og unge i sin politikkutvikling og arbeide med forebygging av mobbing ved å etablere et samisk barneforum i samarbeid med relevante aktører.» Her ønsker vi i foreningen Sex og Politikk å bidra som vi har gjort ved å oversette våre gratise undervisningsmateriell «Uke 6» og «Uke 16» som fokuserer på SRHR kan være til stor hjelp.

Beaiveálgu-erklæringen tar også høyde for å sikre samiske barn og unge gode og trygge oppvekstbetingelser. Det omfatter tydelig innsats mot vold i nære relasjoner og overgrep, videreutvikle psykiske helsetilbud og arbeide med tiltak rettet mot selvmordsforebygging.

Med kvinnelig president, to åpne skeive og 40 prosent representasjon av kvinner i sametingets øverste organ kan det se ut som man har kommet godt i gang med å nå målene i Beaiveálgu-erklæringen.

Sex og Politikk gratulerer det nye sametingsrådet, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer. Vi vil fortsette å stille krav om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for landets urbefolkning, og sørge for at sametingsrådet leverer på løftene i Beaiveálgu-erklæringen.

Link til Beaiveálgu-erklæringen hos NSR.