Appell ved den chilenske ambassaden

Appell ved den chilenske ambassaden

Den internasjonale handlingsdagen for trygge aborter (28/9) ble startet med en støttemarkering foran den chilenske ambassaden i Oslo. Målet med markeringen var å vise støtte til Chiles regjering og deres foreslåtte reform av abortlovgivningen. Markeringen ble arrangert av Amnesty og endte med at mer enn 15.000 underskrifter ble overbragt den chilenske ambassadøren.

Sex og Politikks daglige leder, Tor-Hugne Olsen, holdt en appell under markeringen. Andre appellanter var Amnesty og Latin-Amerikagruppene (LAG).

Chile er ett av veldig få land i verden med totalforbud på abort. Regjeringen forsøker å reformere loven, som er en arv fra Pinochet-diktaturet (1973-1990), men møter stor motstand blant den konservative eliten i landet. Reformen de forsøker å få på plass innebærer ikke selvbestemt abort slik vi har i Norge, men at det under tre kausaler skal kunne gjennomføres abort: ved livsfare for mor, ikke-levedyktig foster og ved voldtekt. Særlig sistnevnte kausal skaper kontrovers i Chile. I kongressens helsekomité er alle kausaler godkjent, og man venter på at forslaget tas opp i senatet der det er ventet en hard kamp for å få gjennomslag. Sex og Politikk ønsker å vise sin støtte til regjeringens lovforslag og håper at samtlige kausaler blir godkjent i senatet, og at forslaget vedtas som lov. Det er ventet at senatet tar opp lovforslaget den 7. oktober. Vamos Chile!

Tor-Hugne Olsens appell:

Kjære fremmøtte,

Tusen takk til dere som har funnet veien hit i dag og takk til Amnesty International for å organisere denne viktige markeringa.

Vi er samlet her i anledning den internasjonale dagen for trygge og lovlige aborter for å vise vår støtte til den chilenske regjeringens forslag om en ny abortlov i Chile. Og vi er ikke alene. I dag markeres kampen for trygge og lovlige aborter over hele verden.

Chiles president, Michelle Bachelet, ble innsatt som president i 2014 etter en valgkamp hvor hun lovte å gjennomføre en rekke reformer. Disse har vært både nødvendige og viktige. Hun har levert på en rekke områder, blant annet er en sivil union-lov på plass, som tillater likekjønnede par å være og å bo sammen. I tillegg har hun reformert flere lover fra diktaturet. Abortreformen hun og regjeringen forsøker å gjennomføre føyer seg inn i rekken av disse. Motstanden internt i Chile er stor og det er derfor viktig at vi i dag er her og viser at lovforslaget har støtte utenfor landets grenser.

Chile er ett av bare seks land i verden som har totalforbud mot abort. Dette er ikke forenlig med at Chile ønsker framstå som et land som skal være en forkjemper for likestilling og menneskerettigheter, et land som aktivt støtter FN og som er medlem i OECD.

Abortforslaget som ble fremmet i januar er moderat. Det innebærer ikke selvbestemt abort, slik abortloven sikrer her i Norge. Forslaget innbefatter mulighet for abort ved livsfare for mor, ikke-levedyktig foster og voldtekt. Forslaget er ikke ideelt, men vil være et viktig skritt i riktig retning for å sikre kvinners reproduktiv helse og rettigheter i Chile. Til tross for kontroversen rundt reformen, har helsekomiteen i kongressen nylig godkjent alle kausalene for abort. Dog skal dette også stemmes over i senatet i oktober og det er mye aktivitet fra opposisjonen for å forhindre at Senatet stemmer for. Rapporter fra Chile indikerer at særlig voldtekt-kausalen er vanskelig å godta for opposisjonen og at det dermed muligens kun blir lovlige aborter ved de to første kausalene.

Abortforbudet betyr ikke at det ikke utføres aborter i Chile. Fra landets helsedepartement anslås det at om lag 33.000 aborter utføres årlig. I 2014 ble 174 chilenere juridisk straffeforfulgt som følge av påstått involvering i abort.

Det er i all hovedsak vanskeligstilte kvinner som gjennomfører ulovlige og utrygge aborter. For de ressurssterke familiene er tilgangen til abort lettere fordi de har råd til å betale for tjenestene staten i utgangspunktet forbyr, ved private sykehus. For de uten midler er situasjonen annerledes. Det som i dag er ulovlige aborter skjer ofte under uhygieniske og usikre forhold, og det er alltid en risiko for å bli straffeforfulgt.

Dessverre er det slik at den politiske og økonomiske eliten i landet er sosialt konservativ og et stort antall av de bedre sykehusene, klinikkene og skolene er privateide og styres av denne eliten som aktivt motsetter seg abortreformen.

Større grad av tilgang på abort har sammenheng med bedre helse, lavere mødredødelighet og sterkere myndiggjøring av jenter og kvinner. Erfaringer fra land med bredere tilgang på prevensjon og abort har en positiv effekt i så måte.

Konsekvensene av at unge jenter blir gravide som følge av manglende seksualundervisning, er at veldig mange dropper ut av skolen og aldri blir integrert i arbeidslivet. Helsefaren som kriminalisering av abort innebærer er en belastning på samfunnet generelt og kvinner spesielt.

Chiles kvinner trenger vår støtte til å få gjennom dette lovforslaget: Det er veldig enkelt, blir du gravid i tidlig alder er det stor sannsynlighet for at du holdes utenfor utdanning og arbeidsliv. Dette er ikke fordelaktig for noen, hverken den enkelte person eller for samfunnet.

Men også for kvinner i de andre landene med totalforbud er det viktig at Chiles senat stemmer for lovforslaget når det kommer opp om litt over en uke. Det vil være en inspirasjon for kvinner og menn, frivillige organisasjoner og politikere som kjemper mot disse kvinnefiendtlige lovene også i de andre landene med totalforbud. Presset blir større for at også de må endre lovene sine.

Totalforbudet mot abort, en arv fra Pinochet-diktaturet, er et brudd på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter spesielt og menneskerettigheter generelt. Derfor er det viktig at dere er her i dag. Og at dere i de kommende ukene fortsetter engasjementet for at politikerne skal ta den riktige beslutningen når avstemmingen kommer.

I Norge fikk vi i 1978 en ny abortlov med knappest mulig margin på Stortinget. Måtte et sterkt engasjement føre til at marginene havner på riktig side i Chile og!

Takk.