Abort – det gjelder 56 millioner kvinner, hvert eneste år

Abort – det gjelder 56 millioner kvinner, hvert eneste år

Hvert år tar rundt 56 millioner kvinner og jenter i verden en abort. Omtrent 25 millioner av disse er farlige aborter hvor kvinner risikerer eget liv og helse. Kvinner og jenter fortjener bedre.

Dette er viktige grunner til at arbeidet for å sikre tilgang til trygg og lovlig abort, tilstrekkelig informasjonsarbeid og god forskning på området er helt essensielt.

I Afrika, Latin-Amerika og noen land i Asia har man, med noen unntak, fortsatt strenge abortlover. Sør-Afrika, Mosambik og Tunisia i Afrika har selvbestemt abort, det samme har Guyana, Uruguay, Cuba og Mexico by i Latin-Amerika. Det er kun 5 land som har totalt forbud mot abort.

Abortkomplikasjoner er vanlige i land med streng abortlov. Farlige aborter er så å si utelukkende et problem i lav- og middelinntektsland. Årlig behandles rundt sju millioner jenter og kvinner for abortkomplikasjoner. Det er de fattigste kvinnene som rammes hardest, mens de som har penger ofte kan betale seg til en trygg tjeneste, også i land der lovene er strenge. 99 prosent av dødsfallene som er resultat av utrygge aborter skjer i fattige land.

Mange barrierer tross lovendring

Colombia er et eksempel på et land som har liberalisert abortloven sin noe, og hvor abort nå er lov på tre grunnlag: Ved voldtekt, incest og ved fare for kvinnens mentale og fysiske helse. Kvinner kan ikke lenger straffes for å ta abort. Tolv år etter denne avkriminaliseringen, viser den nasjonale helseutspørringen at 50 % av kvinnene fremdeles ikke har kunnskap om at abort er lovlig på fysisk og psykisk helsemessige grunnlag.

I tillegg til mangel på informasjon, møter kvinnene flere barrierer. Det kan være mangel på tjenester i områdene der de bor, eller at klinikker og sykehus reserverer seg mot å utføre abort på grunn av religiøse eller personlige verdier hos ledere og helsepersonell.

Møter ofte sterk motstand

Sex og Politikks søsterorganisasjon i Colombia, Profamilia, har klinikker over hele landet, og er et av få steder der de fattigste kvinnene kan få tilgang til reproduktive helsetjenester. I noen regioner er Profamilia den eneste klinikken som utfører abort. De ansatte møter ofte sterk motstand, til og med mobbing, fordi deres arbeidsplass knyttes til abort.

Fredag 28. september markerer Sex og Politikk den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort med en konferanse på OsloMet med ledende norske politikere og internasjonale gjester. Blant dem er Profamilias daglig leder, Marta Royo.

Royo forklarer at hovedutfordringen i Colombia er den katolske kirkas innflytelse. Myndighetene har vedtatt en lov, men de lar andre ta ansvaret med å tilby tjenestene. I 2017 ble Profamilia den første, og til nå eneste, som har lisens for import og distribusjon av abort-medikamentet Mifepristone. Dette bidrar til tryggere og mer effektive aborter for kvinner.

Færre kvinner dør eller skades av abort

Det gjenstår mye arbeid i mange land for å liberalisere abortlover, og ikke minst implementere disse nye lovene, og å få trygge aborttjenester på plass. Det handler om kvinners rettighet til å treffe beslutninger om egen kropp og eget liv, å beskytte og fremme kvinners helse og å sette en stopper for reproduktiv tvang.

Den store sosiale urettferdigheten, det at utrygge og farlige aborter så og si utelukkende rammer fattige kvinner og jenter, er et viktig argument i dette arbeidet.

Antallet jenter og kvinner som skades og dør av abort rundt om i verden har gått dramatisk ned de siste ti årene og er stadig på vei nedover. Det siste anslaget tyder på at opp mot 30 000 kvinner dør årlig knyttet til utrygg abort. For omtrent ti år siden var anslaget på 47 000 kvinner.

Abort-paradoks med liberale lover

Det er to hovedgrunner til nedgangen. For det første har det skjedd en generell liberalisering av abortlover. Siden år 2000 har 27 land gjort abortlovgivningen mer liberal, og ett, Nicaragua, har gjort den strengere. Liberale abortlover har ikke ført til flere aborter og det har redusert antallet utrygge aborter.

Det tilsynelatende paradokset – at det ofte er høy hyppighet av abort i land der loven er streng – skyldes sannsynligvis delvis at land med strenge abortlover ofte også mangler de tiltakene som er viktigst for å få ned uønskede graviditeter, som tilgang til prevensjon, god seksualitetsundervisning og likestilling.

Når loven liberaliseres, følges det ofte opp med opplæring av helsepersonell og utstyr og medisiner gjøres tilgjengelig. Noen steder går det tregt å få tjenestene på plass. Men når den strenge abortloven er borte, og kvinnene ikke lenger kan straffes, er det mye lettere for dem å søke og få behandling om det oppstår etter en ukyndig utført abort.

Medikamenter gir større trygghet

Den andre grunnen til at skadene og dødsfallene knyttet til utrygg abort går ned, er at det i økende grad brukes medikamenter. Dermed bruker man sjeldnere farlige metoder som å stikke gjenstander inn i skjede og livmor.

Det mest brukte av disse medikamentene, misoprostol, gir en forholdsvis trygg abort, er billig og nokså lett å få tak i mange steder, inkludert på internett, og selges oftest uten resept. Legger man til medikamentet Mifepristone, som er dyrere og ikke så lett tilgjengelig for kvinner, får man enda tryggere abort.

På grunn av de restriktive abortlovene har kvinner i Latin-Amerika lenge ledet an i å skaffe seg abortmedikamenter gjennom internett eller på andre ikke-tradisjonelle måter. Frivillige organisasjoner arbeider med å få ut informasjonen om hvordan medikamentet brukes og det fins informasjon på internett.

Omtrent ingen dør av trygge aborter, som rent medisinsk er enkelt. Kunnskapen om konsekvensene av utrygg abort finnes, og medisinsk forskning på medikamentell abort og nye muligheter den presenterer for trygg abort viser veien framover. På tross av disse kunnskapene og de positive resultatene av liberalisering av abortlovene, er abort fortsatt politisk kontroversielt i globale diskusjoner.

Skrevet av daglig leder for Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen.